Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:550 · Visa register
Förordning (1988:550) med instruktion för Försvarshögskolan
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1988-06-02
Ikraft: 1988-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1996:1476
Upphävd: 1997-01-01
Uppgifter 1 § Försvarshögskolan har till uppgift att bedriva utbildning av personal från myndigheter, organisationer och företag för ledande befattningar inom totalförsvaret. 2 § Försvarshögskolan skall också i syfte att få underlag för undervisningen studera frågor som rör totalförsvaret. Verksförordningens tillämpning 3 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Försvarshögskolan med undantag av 19, 20, 23 och 30 §§. Förordning (1996:113). Försvarshögskolans ledning 4 § Försvarshögskolans rektor är chef för myndigheten. När rektorn inte är i tjänst sköts hans uppgifter av den tjänsteman som han bestämmer. Förordning (1994:527). 5 § har upphävts genom förordning (1996:113). Personalföreträdare 6 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på försvarshögskolan. Styrelsens ansvar och uppgifter 7 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen pröva frågor om skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock inte i fråga om provanställning, samt frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan och avstängning. Styrelsen skall också besluta om allmän inriktning av utbildningen samt i viktigare frågor om kurs- och studieverksamheten. Förordning (1996:113). Anställningar 8 § Anställning av yrkesofficer som generalmajor, konteramiral, överste av 1. graden och kommendör av 1. graden beslutas av regeringen efter anmälan av rektorn. Som yrkesofficer får endast den anställas som har en motsvarande anställning i Försvarsmakten. Anställningen vid Försvarshögskolan skall gälla tills vidare, dock längst sex år. Förordning (1996:113). 9 § har upphävts genom förordning (1996:113).