Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:518 · Visa register
Förordning (1988:518) med instruktion för Naturvårdsverket
Departement: Miljödepartementet
Utfärdad: 1988-06-02
Omtryck: SFS 1991:934
Ändring införd: t.o.m. SFS 2001:105
Ikraft: 1988-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2001:1096
Upphävd: 2002-01-01
Verksamhetens mål 1 § Naturvårdsverket skall vara samlande och pådrivande i miljöarbetet, både nationellt och internationellt. Verkets arbete skall syfta till att främja en ekologiskt hållbar utveckling. Förordning (1998:943). Särskilda uppgifter 2 § Verket skall i sitt arbete särskilt 1. i förhållande till sektorsmyndigheter samt regionala och lokala myndigheter arbeta med mål, vägledning, samordning och uppföljning som rör miljöarbetet, 2. verka för och sprida kunskaper om miljöforskning samt genom miljöövervakning ta fram uppgifter om och belysa miljötillståndet, 3. bidra med underlag för svenska ställningstaganden i det internationella miljöarbetet och medverka med expertkunskaper, 4. analysera och väga in ekonomiska, juridiska och internationella aspekter på åtgärder inom miljöområdet, 5. följa hur miljöbalkens ändamål tillgodoses bevaka miljövårdsintresset vid tillämpningen av miljöbalken och plan- och bygglagen (1987:10) samt tillhandahålla underlag för tillämpningen av dessa lagar, 6. verka pådrivande och samordnande i arbetet för ett avfallssnålt samhälle, 7. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken, 8. fullgöra de uppgifter som följer av lag eller annan författning i fråga om typgodkännande av en motor eller motorfamilj enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG av den 16 december 1997 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som skall monteras i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg. Förordning (2001:105). 3 § Verket har uppgifter inom funktionerna hälso- och sjukvård m.m. samt livsmedelsförsörjning m.m. enligt beredskapsförordningen (1993:242). Förordning (1993:275). Verksförordningens tillämpning 4 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på verket med undantag av 2 § och 4 § andra stycket. Förordning (1995:1333). Myndighetens ledning 5 § Naturvårdsverkets generaldirektör är chef för myndigheten. Förordning (1998:943). Styrelsen 6 § Styrelsen består av högst elva personer, generaldirektören medräknad. Förordning (1995:1333). Delegation att besluta föreskrifter 6 a § Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta om sådana föreskrifter som inte är av principiellt slag eller i övrigt av större vikt. Förordning (1992:239). Miljöforskningsnämnden 7 § Inom verket finns en miljöforskningsnämnd. Miljöforskningsnämnden skall ansvara för fördelningen av verkets anslag för forskning. Förordning (1999:904). 8 § Miljöforskningsnämnden består av högst elva ledamöter. Generaldirektören är nämndens ordförande. Regeringen utser övriga ledamöter för bestämd tid. Förordning (1999:904). 9 § Miljöforskningsnämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1999:904). 10 § har upphävts genom förordning (1997:1327). Miljöövervakningsnämnden 10 a § Inom verket finns en miljöövervakningsnämnd. Miljöövervakningsnämnden skall fullgöra verkets uppgifter i fråga om miljöövervakningen. Förordning (1998:126). 10 b § Miljöövervakningsnämnden består av högst elva ledamöter. Regeringen utser ordförande och andra ledamöter för en bestämd tid. Förordning (1995:1333). 10 c § Miljöövervakningsnämnden är beslutför när ordföranden samt minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1991:934). 10 d § har upphävts genom förordning (1997:1327). 10 e § har upphävts genom förordning (1997:1327). Avfallsforskningsnämnden 10 f § har upphävts genom förordning (1998:1531). 10 h § har upphävts genom förordning (1998:1531). 10 i § har upphävts genom förordning (1998:1531). 10 j § har upphävts genom förordning (1998:1531). Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald 10 k § Inom verket finns ett vetenskapligt råd för biologisk mångfald. Rådet skall 1. medverka i rådgivningen till regeringen i vetenskapliga frågor som rör biologisk mångfald, 2. följa nationell och internationell utveckling inom forskningsområden som rör rådets verksamhet, 3. medverka i det arbete som föranleds av att Sverige är part till Förenta nationernas konvention om biologisk mångfald och andra internationella instrument med anknytning till frågor om biologisk mångfald. Förordning (2000:748). 10 l § Rådet består av högst fjorton ledamöter. Regeringen utser ordförande och övriga ledamöter för en bestämd tid. Förordning (2000:748). Rådet för Svenska miljönätet 10 m § Inom verket finns ett råd för Svenska miljönätet. Rådet för Svenska miljönätet skall verka för samordning och tillgänglighet i fråga om svensk miljörelaterad information som tillhandahålls på elektronisk väg. Förordning (1998:126). 10 n § Rådet för Svenska miljönätet består av högst nio ledamöter. Verket utser rådets ordförande och övriga ledamöter. Rådet utser inom sig vice ordförande. Rådet är beslutfört när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1998:126). Tillsyns- och föreskriftsrådet 10 o § Inom verket finns ett tillsyns- och föreskriftsråd. Rådet skall vara ett samrådsorgan för myndigheternas arbete i frågor som rör tillsyn och föreskrifter enligt miljöbalken. Rådet skall även föra ett register över samtliga förordningar och föreskrifter som är utfärdade med stöd av miljöbalken samt över de allmänna råd inom miljöbalksområdet som är utfärdade av de centrala myndigheterna. Registret skall även omfatta EG- förordningar och EG-direktiv som berör miljöbalksområdet samt uppgifter om genomförande av direktiven. Rådet skall varje år lämna en skriftlig rapport till regeringen om sin verksamhet. Förordning (1998:943). 10 p § Rådet består av företrädare för myndigheter som har centralt ansvar för tillsynsvägledning enligt förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken samt generalläkaren. Dessutom skall det i rådet finnas två ledamöter som företräder kommunerna och två ledamöter som företräder länsstyrelserna. Regeringen utser ordförande och andra ledamöter för en bestämd tid. Förordning (1999:590). Personalföreträdare 11 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på verket. Överklagande 12 § Miljöforskningsnämndens beslut får inte överklagas. Förordning (1999:904). 13 § har upphävts genom förordning (1995:1333). 14 § har upphävts genom förordning (1991:934). 15 § har upphävts genom förordning (1995:1333). 16 § har upphävts genom förordning (1995:1333). 17 § har upphävts genom förordning (1995:1333). 18 § har upphävts genom förordning (1998:1531).