Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:367 · Visa register
Förordning (1988:367) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning
Departement: Näringsdepartementet
Utfärdad: 1988-05-26
Ikraft: 1988-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1995:1381
Upphävd: 1996-01-01
Uppgifter 1 § Sveriges geologiska undersökning (SGU) är central förvaltningsmyndighet för frågor om landets geologiska beskaffenhet och mineralhantering. Det övergripande målet för SGU: s verksamhet är att undersöka, dokumentera och beskriva Sveriges geologi för att tillhandahålla geologisk information som behövs särskilt inom områdena miljö och hälsa, fysisk planering och hushållning med naturresurser, naturresursförsörjning, jord- och skogsbruk och totalförsvar samt att marknadsföra denna information. SGU är chefsmyndighet för Bergsstaten. Förordning (1993:692). 2 § SGU skall i övrigt 1) handlägga ärenden enligt minerallagstiftningen och lagstiftningen om kontinentalsockeln, 2) inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag för tillämpningen av plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m. m., 3) främja och stödja riktad grundforskning och tillämpad forskning inom det geovetenskapliga området. Verksamheten skall bedrivas på sådant sätt att insamlat geologiskt material snabbt görs tillgängligt. SGU skall i övrigt på bästa sätt verka för att landets mineralresurser tillgodogörs på bästa sätt. Förordning (1993:692). 3 § SGU får utföra uppdrag. För dessa uppdrag skall ersättning tas ut om inte annat är föreskrivet. Ersättningen bestäms efter grunder som fastställs av SGU. Förordning (1993:692). Verksförordningens tillämpning 4 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på SGU. Myndighetens ledning 5 § Generaldirektören är chef för myndigheten. Styrelsen 6 § Styrelsen består av högst åtta ledamöter, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande. Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Organisation 7 § Hos SGU finns två direktörer närmast under generaldirektören. Inom SGU finns enheter med de uppgifter SGU särskilt anger. Varje enhet leds av en chef. Förordning (1993:692). 8 § SGU får inrätta särskilda råd eller grupper för biträde vid planering av sin verksamhet enligt 1 § första och andra styckena och 2 § första stycket 3 samt för rådgivning och informationsutbyte inom dessa verksamhetsområden. Förordning (1993:692). Personalföreträdare 9 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på SGU. Personalansvarsnämnden 10 § SGU:s personalansvarsnämnd består -- förutom av generaldirektören och personalföreträdarna -- av de två direktörerna, berörd enhetschef och en av bergmästarna. Generaldirektören är nämndens ordförande. Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1993:692). Tjänstetillsättning m. m. 11 § Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid. Tjänst som direktör tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören. Andra tjänster tillsätts av SGU. Förordning (1988:1011). 12 § Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av generaldirektören. 13 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid. Bisysslor 14 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av SGU även i fråga om direktör som avses i 7 § första stycket. Förordning (1988:1011).