Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:360 · Visa register
Lag (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till personer med funktionshinder
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1988-06-02
Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:196
Ikraft: 1988-10-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2010:111
Upphävd: 2011-01-01
1 § Statligt bidrag till personer med funktionshinder och föräldrar till barn med funktionshinder för att anskaffa ett motorfordon lämnas enligt föreskrifter som meddelas av regeringen. Lag (2006:490). 2 § Frågor om bidrag som avses i 1 § handhas av Försäkringskassan. Lag (2004:816). 2 a § I socialförsäkringslagen (1999:799) finns bestämmelser om vem som omfattas av denna lag. Socialförsäkringslagen innehåller också bestämmelser om förmåner vid utlandsvistelse och om anmälan m.m. Lag (2004:816). 3 § Har upphävts genom lag (2006:1564). 4 § Har upphävts genom lag (2005:331). 5 § I ärenden om bidrag som avses i 1 § tillämpas följande bestämmelser i lagen (1962:381) om allmän försäkring: 20 kap. 4 § första och andra styckena om återbetalningsskyldighet, 20 kap. 4 b-4 d §§ om ränta, 20 kap. 10-13 §§ om omprövning och ändring av Försäkringskassans beslut samt överklagande av Försäkringskassans och domstolsbeslut. Lag (2007:196). Övergångsbestämmelser 1994:1752 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. De nya bestämmelserna tillämpas även på en ansökan som gjorts under år 1994. 1998:92 Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. I fråga om omprövning av beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. 1999:813 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. 2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande på en ansökan som gjorts före ikraftträdandet. 2004:816 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. 2. Beträffande omprövning eller överklagande av beslut som har meddelats av en allmän försäkringskassa tillämpas föreskrifterna i punkt 4 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2004:781) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vidare tillämpas föreskriften i punkt 5 samma ikraftträdande- och övergångsbestämmelser om avvisningsbeslut har meddelats av en allmän försäkringskassa. 2007:196 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007. 2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på sådana återkrav som har beslutats av Försäkringskassan efter ikraftträdandet.