Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:31 · Visa register
Förordning (1988:31) om tingsrätternas beredskap för prövning av häktningsfrågor m.m.
Departement: Justitiedepartementet DOM
Utfärdad: 1988-01-14
Ändring införd: t.o.m. SFS 2020:160
Ikraft: 1988-04-12 överg.best.
1 § Under söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton och nyårsafton ska tingsrätterna enligt bestämmelserna i denna förordning ha beredskap för prövning av frågor som rör förundersökning och användande av tvångsmedel samt frågor om kontaktförbud avseende gemensam bostad och förbud enligt 3 kap. 5 § första stycket 2 lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder. Förordning (2015:648). 1 a § /Träder i kraft I:2020-09-01/ Under andra tider än ordinarie öppettider och andra tider än de som anges i 1 §, ska tingsrätterna enligt bestämmelserna i denna förordning ha beredskap för att pröva frågor om offentlig försvarare för misstänkta som är gripna eller anhållna där det finns ett särskilt brådskande behov av försvarare. Förordning (2019:673). 2 § Domstolsverket får, efter att ha gett Åklagarmyndigheten tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om indelning av tingsrätterna i beredskapsområden. Domstolsverket får meddela föreskrifter om vilken tingsrätt som ska ansvara för samordningen av beredskapen inom området. En tingsrätt som är indelad för sådan beredskap som anges i 1 §, får dagen före beredskapens början handlägga frågor som behöver prövas före sammanträdet. Förordning (2019:673). 3 § Tingsrätterna inom beredskapsområdet fördelar beredskapen mellan sig efter samråd med den eller de åklagarkammare som berörs. Om tingsrätterna inte kan enas om fördelningen avgörs frågan av den hovrätt under vilken den samordningsansvariga tingsrätten hör. Förordning (2004:1276). 4 § /Upphör att gälla U:2020-09-01/ Lagmannen avgör ärenden som enligt 3 § ankommer på tingsrätten och fördelar beredskapen på rotlar. Beredskap bör företrädesvis fullgöras av ordinarie domare. 4 § /Träder i kraft I:2020-09-01/ Lagmannen avgör tingsrättens ärenden enligt 3 § och fördelar beredskapen. Beredskap enligt 1 § bör företrädesvis fullgöras av ordinarie domare. Förordning (2019:673). 5 § /Upphör att gälla U:2020-09-01/ En tingsrätt som har beredskap skall, såvitt möjligt, i förväg ge till känna var sammanträde skall hållas och anslå uppropslistan på lämplig plats i anslutning till den lokal där sammanträde hålls. Förordning (2003:527). 5 § /Träder i kraft I:2020-09-01/ En tingsrätt som har beredskap enligt 1 § ska, om det är möjligt, i förväg ge till känna var sammanträde ska hållas och anslå uppropslistan på lämplig plats i anslutning till den lokal där sammanträde hålls. Förordning (2019:673). 6 § Domstolsverket får meddela närmare föreskrifter om beredskapen i övrigt. Förordning (2019:673). Övergångsbestämmelser 1988:31 Denna förordning träder i kraft den 12 april 1988. Bestämmelserna i 2--6 §§ får dock tillämpas från och med den 8 februari 1988. 2019:673 Denna förordning träder i kraft den 10 december 2019 i fråga om 2 och 6 §§ och i övrigt den 1 september 2020. Förordning (2020:160).