Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:237 · Visa register
/r1/ Förordning (1988:237) med bemyndigande för statens löne- och pensionsverk att besluta om pensionsförmåner i vissa fall;
Departement: Civildepartementet LPP
Utfärdad: 1988-04-21
Ikraft: 1988-06-01
Författningen har upphävts genom: SFS1991:1430
Upphävd: 1992-01-01
/r3/ Inledande bestämmelser 1 § Statens löne- och pensionsverk prövar frågor om rätt till pensionsförmåner som regeringen annars skulle ha prövat enligt föreskrifterna i denna förordning. Förordning (1990:421). /r3/ Förtidspension 2 § Statens löne- och pensionsverk prövar ansökningar om förtidspension om grunden är att arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom eller olycksfall i sådan grad att avgång ur tjänst är motiverad eller att en arbetstagares förordnande på tjänst med beteckningen p löper ut och det av annan anledning än arbetstagarens egen begäran inte förnyas. Verket prövar också frågor om förtidspension skall betalas ut från en tidigare tidpunkt än pensioneringsperiodens nedre gräns eller pensionsåldern. Om statens löne- och pensionsverk finner att en ansökan som avses i första stycket inte kan bifallas, skall verket med eget yttrande överlämna ansökan till regeringen för prövning. /r3/ Livränta 3 § Om rätten till livränta upphört på grund av att arbetstagaren fått en ny anställning med statlig pensionsrätt, kan statens löne- och pensionsverk besluta att rätten till livräntan skall bestå. Som villkor för detta gäller att arbetstagaren inte blivit berättigad till någon pensionsförmån på grund av den senare anställningen. /r3/ Familjepensionsförmån /r4/ Beslut 4 § Statens löne- och pensionsverk beslutar om familjepensionsförmån åt */k/ efterlevande make och barn */-k/ efter pensionstagare som endast hade rätt till pension eller understöd för egen del enligt föreskrifter som meddelats av Kungl. Maj:t innan statens allmänna tjänstepensionsreglemente (SPR)/n1/ trädde i kraft, eller enligt särskilda beslut av Kungl. Maj:t. 5 § Statens löne- och pensionsverk beslutar om familjepensionsförmån åt */k/ en frånskild make */-k/ om en domstol inte har förordnat om rätt till familjepension. Om arbetstagaren har avgått ur tjänst med rätt till pensionsförmån efter utgången av november 1974 gäller dock begränsningen i 6 § i fråga om den efterlevandes inkomster. Förordning (1990:421). 6 § Statens löne- och pensionsverk beslutar om familjepensionsförmån åt */k/ en ogift person */-k/ av motsatt kön, som vid arbetstagarens eller förmånstagarens död stadigvarande sammanbott med honom eller henne under äktenskapsliknande förhållanden och därunder inte uppburit familjepensionsförmåner, om sammanlevnaden varat under minst tio år, och den efterlevandes inkomster i huvudsak utgörs av folkpension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och pensionstillskott enligt lagen (1969:205) om pensionstillskott. /r4/ Särskilda villkor 7 § I fråga om förutsättningarna för familjepensionsförmånen samt förmånens samordning, storlek, fördelning och ändring tillämpas motsvarande bestämmelser i det allmänna pensionsavtalet för statliga och vissa andra tjänstemän. För frånskild make gäller dock i fråga om förutsättningarna för och fördelningen av familjepensionsförmånen motsvarande bestämmelser i SPR i deras lydelse den 30 november 1974. Familjepensionsförmånen begränsas med hänsyn till de familjepensionsförmåner som andra efterlevande kan ha rätt till. /r4/ Kostnader 8 § Kostnaden för familjepensionsförmånen betalas på det sätt som gäller för egenpensionen eller understödet. /r3/ Pensionsförmåner åt lokalanställda svenska medborgare 9 § Statens löne- och pensionsverk beslutar enligt grunderna i allmänt pensionsavtal för statliga och vissa andra tjänstemän om rätt till pensionsförmåner åt sådana svenska medborgare som är lokalanställda vid svenska utlandsmyndigheter. Förordning (1990:421).