Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:1512 · Visa register
Lag (1988:1512) om ändring av beskattningen av vissa livräntor
Departement: Finansdepartementet S5
Utfärdad: 1988-12-15
Ikraft: 1989-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1996:480
Upphävd: 1997-01-01 överg.best.
1 § Denna lag gäller i fråga om livränta som utges enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller motsvarande ersättning som utges enligt annan författning och som har bestämts eller utbetalats av riksförsäkringsverket under åren 1976--1985. 2 § Har taxering blivit för hög till följd av att den skattskyldige taxerats för sådan del av livräntan som rätteligen är skattefri, får den lokala skattemyndigheten besluta om ändring av taxeringen. 3 § Ändring av taxeringen skall göras med ledning av de uppgifter rörande taxeringen som enligt 68 § taxeringslagen (1956:623) har antecknats i skattelängd eller motsvarande och självdeklarationen, om den finns bevarad. 4 § Den lokala skattemyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas hos länsrätten av den skattskyldige. Övergångsbestämmelser 1996:480 Den upphävda lagen tillämpas alltjämt i fråga om livränta och motsvarande ersättning som har bestämts eller utbetalats under åren 1976-1985.