Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:1186 · Visa register
Förordning (1988:1186) med instruktion för Arkitekturmuseet
Departement: Kulturdepartementet
Utfärdad: 1988-11-17
Ändring införd: t.o.m. SFS 2001:1038
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:1194
Upphävd: 2008-01-01
Uppgifter 1 § Arkitekturmuseet har till uppgift att belysa byggnadskonsten, samhällsplaneringen och bebyggelseforskningen. Museet skall därvid särskilt levandegöra den byggda miljöns samband med samhället och samhällsplaneringen. 2 § Museet skall särskilt 1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts museet och hålla samlingarna tillgängliga för allmänheten, 2. driva och stödja utställnings- och annan pedagogisk och debatterande verksamhet, 3. lämna information, råd och annan hjälp åt regionala och lokala museer. 3 § Samlingsområdet för museet omfattar de föremål som har samband med museets uppgifter enligt 1 §. 4 § Vid fullgörandet av de uppgifter som anges i 2 § får museet i lämplig omfattning avgiftsbelägga verksamheten. Verksförordningens tillämpning 5 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på museet med undantag av 2 §, 4 § andra stycket samt 19-21 och 30 §§. Förordning (1996:459). Myndighetens ledning 6 § Museichefen är chef för museet. Styrelsen 7 § Arkitekturmuseets styrelse består av högst sju ledamöter. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande. Förordning (1996:459). Organisation 8 § Inom museet får finnas de rådgivande organ som styrelsen bestämmer. Styrelsens ansvar och uppgifter 9 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta i sådan frågor som anges i 19 § andra stycket verksförordningen. Förordning (1996:459). Ärendenas handläggning 10 § När ärenden av större vikt handläggs i styrelsen, skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande. 11 § Museichefen skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen. Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver prövas av chefen, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut. Anställning m.m. 12 § Museichefen anställs genom beslut av regeringen efter anmälan av styrelsens ordförande. Förordning (1996:459). 13 § Har upphävts genom förordning (1996:459). 14 § Har upphävts genom förordning (2001:1038). Övriga bestämmelser 15 § Utöver de uppgifter som museet har enligt 1 och 2 §§ får museet åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra uppdrag åt myndigheter och enskilda. För uppdragsverksamheten får museet ta ut ersättning motsvarande kostnaderna för verksamheten. Övergångsbestämmelser 1988:1186 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989, då förordningen (1978:245) med instruktion för arkitekturmuseet skall upphöra att gälla. 2. För den som innehar tjänsten som museichef vid denna förordnings ikraftträdande skall de anställningsvillkor som gällde vid ikraftträdandet fortsätta att gälla.