Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:1108 · Visa register
Förordning (1988:1108) om direktregistrering i bilregistret
Departement: Näringsdepartementet
Utfärdad: 1988-11-17
Ändring införd: t.o.m. SFS 1995:1354
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2001:650
Upphävd: 2001-10-01
1 § Vägverket får medge att uppgifter för registrering i bilregistret av ägarbyten, avregistreringar, avställningar och upphörande av sådana avställningar som skett enligt 34 § andra stycket bilregisterkungörelsen (1972:599) samt användning av bil i uthyrningsrörelse får, med undantag från bilregisterkungörelsen, lämnas till verket på medium för automatisk databehandling eller genom datakommunicering. Förordning (1995:1354). 2 § Medgivande enligt 1 § får lämnas till den som i sin yrkesmässiga verksamhet innehar fordon och som bedöms ha förutsättningar att lämna uppgifter på ett tillförlitligt sätt. Ett medgivande enligt första stycket får återtas om förutsättningarna för medgivandet inte längre föreligger eller om det finns någon annan särskild anledning att återta medgivandet. 3 § Anmälningar om upphörande av avställningar får avse endast fordon som uppgiftslämnaren är registrerad ägare till. Anmälningar i övrigt enligt 1 § får avse även fordon som uppgiftslämnaren har förvärvat eller, i fråga om försäkringsanstalt, tagit hand om i samband med skadefall. 4 § har upphävts genom förordning (1993:1036). 5 § Om fordonet är försett med ett giltigt kontrollmärke, skall uppgiftslämnaren förstöra märket innan en anmälan om avställning görs. 6 § Vägverket prövar frågor om ägarbyte, avregistrering, avställning, upphörande av avställning och utfärdande av ett tillfälligt kontrollmärke. Verket svarar för att uppgifterna förs in i bilregistret. Avställningstiden och tiden för upphörande av avställning skall räknas från och med den dag då uppgiften fördes in i registret. Avregistreringen skall anses vara gjord den dag då uppgiften fördes in i registret. Bestämmelserna i 33 § bilregisterkungörelsen (1972:599) om bevis om att avställning har upphört gäller inte när en anmälan om upphörande av avställning görs enligt denna förordning. På det tillfälliga kontrollmärket anges uppgiftslämnarens organisationsnummer. Uppgiftslämnaren ansvarar för att kontrollmärket sätts fast på fordonet. Förordning (1992:1289). 7 § Vägverket skall bevara underlaget för registreringen under två år. Förordning (1992:1289). 8 § Vad i 75 § bilregisterkungörelsen (1972:599) sägs om utfärdande av registreringsbevis gäller inte efter en anmälan enligt denna förordning, om den nya uppgiften har betydelse enbart för uppgiftslämnaren. 9 § Vägverket får besluta ytterligare föreskrifter för tillämpningen av denna förordning. Förordning (1992:1289). 10 § Beträffande de frågor som inte regleras särskilt i denna förordning tillämpas bilregisterkungörelsen (1972:599). 11 § Om någon som berörs av frågan anser att en registrering i bilregistret enligt denna förordning inte borde ha skett eller är felaktig får han begära beslut hos Vägverket. Ett sådant beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Vägverkets beslut i frågor som avses i 2 eller 9 § får överklagas hos regeringen. Förordning (1995:222). Övergångsbestämmelser 1988:1108 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989. I fråga om uppgifter som har kommit in till trafiksäkerhetsverket före ikraftträdandet gäller förordningen (1985:743) om försöksverksamhet med viss registrering i bilregistret. 1993:1036 Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1993. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tid före den 1 oktober 1993. 1995:222 Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.