Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:1102 · Visa register
Förordning (1988:1102) med instruktion för Statens ansvarsnämnd
Departement: Finansdepartementet ESA
Utfärdad: 1988-11-03
Ändring införd: t.o.m. SFS 1998:1090
Ikraft: 1988-12-15
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:831
Upphävd: 2008-01-01
Uppgifter 1 § Statens ansvarsnämnd har de uppgifter som framgår av 34 § lagen (1994:260) om offentlig anställning och 15 § lagen (1994:261) om fullmaktsanställning. Förordning (1994:982). Sammansättning 2 § Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande och tre andra ledamöter. För var och en av de tre sistnämnda ledamöterna finns en personlig ersättare. Ordföranden och vice ordföranden skall vara jurister och ha erfarenhet som domare. Förordning (1994:982). Organisation 3 § Hos nämnden tjänstgör en sekreterare. Verksförordningens tillämpning 4 § Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på nämnden: 29 § om inhämtande av uppgifter m.m., 31 § om myndighetens beslut. Förordning (1996:495). 17 § om inhämtande av uppgifter, 28 § om vem som får begära in förklaringar m. m., 29 § om myndighetens beslut. Ärendenas handläggning 5 § Föreskrifter om handläggningen av de ärenden som avses i 1 § finns i lagen (1994:260) om offentlig anställning och lagen (1994:261) om fullmaktsanställning. Förordning (1994:982). 6 § Den myndighet där arbetstagaren är eller senast har varit anställd skall i ärendet anses som hans motpart, om inte särskilda skäl talar för något annat. Första stycket avser inte ärenden som har tagits upp på anmälan av riksdagens ombudsmän, justitiekanslern eller en allmän åklagare. 7 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande. När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande. 8 § Ärendena avgörs efter föredragning. Föredragningen av ett ärende ankommer på sekreteraren eller på särskilt förordnad föredragande. Ordföranden får ta över beredningen och föredragningen av ett ärende. 9 § Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet. Om ärendet gäller avstängning och inte lämpligen kan avgöras på detta sätt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett beslut enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden. 10 § I 20 § anställningsförordningen (1994:373) finns bestämmelser om omröstning i vissa frågor. Vid omröstning i andra frågor gäller 18 § förvaltningslagen (1986:223). Förordning (1994:982). 11 § Ordföranden eller sekreteraren får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena. Ordföranden och sekreteraren får också pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar samt pröva frågor som uppkommer med anledning av överklagande av nämndens beslut. 12 § har upphävts genom förordning (1994:982). 13 § Nämnden får ge dem som kan lämna upplysningar i ett ärende tillfälle att närvara vid ett sammanträde. Den som har varit närvarande har rätt att av allmänna medel få skälig ersättning för sina inställelsekostnader. Sådana frågor prövas av nämnden. Förordnanden 14 § Ledamöterna och ersättarna förordnas av regeringen för en bestämd tid. Sekreteraren förordnas av regeringen för en bestämd tid. Överprövning 15 § har upphävts genom förordning (1994:982). 16 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 13 § andra stycket denna förordning får dock inte överklagas. Förordning (1998:1090). Övergångsbestämmelser 1998:1090 Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.