Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:1101 · Visa register
Förordning (1988:1101) med instruktion för Statens person- och adressregisternämnd
Departement: Finansdepartementet O
Utfärdad: 1988-11-03
Ändring införd: t.o.m. SFS 1996:828
Ikraft: 1988-12-15
Författningen har upphävts genom: SFS 1998:1235
Upphävd: 1998-10-24
Uppgifter 1 § Statens person- och adressregisternämnd är huvudman för det statliga person- och adressregistret (SPAR). Av förordningen (1981:4) om det statliga person- och adressregistret framgår att nämnden också är registeransvarig för SPAR. Sammansättning 2 § Nämnden består av högst nio personer. En av ledamöterna är ordförande. Förordning (1996:828). Organisation 3 § Statskontoret utför kansligöromål åt nämnden. Verksförordningens tillämpning 4 § Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på nämnden: 18 § om myndighetens organisation, 26 § om ärendenas handläggning, 27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter, 29 § om inhämtande av uppgifter m.m., 30 § om ärendeförteckning, 31 § om myndighetens beslut och 35 § om överklagande. Förordning (1996:828). 5 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6, 7, 9 och 11 §§ verksförordningen (1995:1322). Ordföranden är under nämnden ansvarig för den löpande verksamheten. Förordning (1996:828). Ärendenas handläggning 6 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra av de andra ledamöterna är närvarande. När ärenden av större vikt handläggs slutligt, skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande. 7 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller till en tjänsteman i statskontoret att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden. 8 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 7 § inte behöver föredras. Ordföranden får ta över beredningen och föredragningen av ett ärende, som skall avgöras vid sammanträde med nämnd. Förordnanden 9 § Ordförande och andra ledamöter utses av regeringen för en bestämd tid.