Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:1085 · Visa register
Riksrevisionsverkets föreskrifter (1988:1085) för verkställigheten av förordningen (1988:778) om avgifter för vissa statliga garantier;
Departement: Riksrevisionsverket
Utfärdad: 1988-10-28
Ikraft: 1988-12-01
Riksrevisionsverket föreskriver följande med stöd av 2 § förordningen (1988:778) om avgifter för vissa statliga garantier. 1. Långivaren skall betala avgift till respektive garantiförvaltande myndighet efter faktura från myndigheten. Avgiften inbetalas via postgirot. 2. Beträffande de garantiavgifter som enligt lagen (1988:777) om avgifter för vissa statliga garantier skall betalas första gången för det första halvåret 1989 skall faktura gällande garantiavgift framställas av respektive myndighet snarast efter den 1 januari 1989, dock senast den 15 mars 1989. Avgiften beräknas på den utestående garanterade kapitalskulden per den 1 januari 1989. Avgiften beräknas med en halv procent för första halvåret 1989. 3. Beträffande avgift för garantier som enligt lagen skall betalas första gången 1990/91 beräknas den årliga avgiften om en procent på den utestående garanterade kapitalskulden per den 1 juli 1990. Dessa avgifter faktureras av respektive garantiförvaltande myndighet i samband med att den årliga avgiften om en procent på den övriga garantistocken uttas från långivaren. 4. Vid betalningsförsening uttas dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635).