Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:1082 · Visa register
Förordning (1988:1082) om personalföreträdare i de allmänna försäkringskassornas styrelser
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1988-11-03
Ändring införd: t.o.m. SFS 1998:1382
Ikraft: 1989-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2004:882
Upphävd: 2005-01-01
1 § Föreskrifter om personalföreträdares deltagande i styrelsearbetet i allmän försäkringskassa finns i 18 kap. 8 § lagen (1962:381) om allmän försäkring. Förordning (1998:1382). 2 § För en allmän försäkringskassa utses två personalföreträdare och två suppleanter att i styrelsen företräda dem som är anställda hos kassan. Arbetstagarorganisation skall lämna den allmänna försäkringskassan kopia av beslut om att utse eller entlediga personalföreträdare eller suppleant. Kassan skall underrätta riksförsäkringsverket om beslutet. 3 § Till styrelsens sammanträden skall personalföreträdarna kallas. Om en personalföreträdare är förhindrad att närvara vid ett sammanträde, skall en suppleant kallas i hans ställe enligt den bestämda ordningen mellan suppleanterna. 4 § Personalföreträdarna har rätt att närvara och yttra sig vid all handläggning i styrelsen. 5 § Föreskrifterna i 7, 9 och 12--14 §§ personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall också tillämpas på personalföreträdare hos allmän försäkringskassa. 6 § har upphävts genom förordning (1992:1576). 7 § Beslut i fråga om reseförmåner åt personalföreträdare hos allmän försäkringskassa får inte överklagas. Förordning (1998:1063). Övergångsbestämmelser 1995:278 Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. 1998:1063 Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.