Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:1043 · Visa register
Förordning (1988:1043) med instruktion för de lokala värderingsnämnderna
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1988-09-22
Ändring införd: t.o.m. SFS 1996:118
Ikraft: 1988-12-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:858
Upphävd: 2008-01-01
Uppgifter 1 § Bestämmelser om de lokala värderingsnämndernas uppgifter finns i förfogandelagen (1978:262), ransoneringslagen (1978:269) och förfogandeförordningen (1978:558). Sammansättning 2 § Bestämmelser om nämndernas sammansättning finns i 25 och 26 §§ förfogandelagen (1978:262). Organisation 3 § Vid varje nämnd finns en sekreterare. Verksförordningens tillämpning 4 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på nämnden: 18 § om interna föreskrifter, 26 § om vem som får begära in förklaringar m.m., 27 och 28 §§ om myndighetens regelgivning, 29 § om inhämtande av uppgifter m.m., 31 § om myndighetens beslut. Förordning (1996:118). 5 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9 §§ verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:118). Ärendenas handläggning 6 § Bestämmelser om beslutförhet och omröstning till beslut finns i 27 § förfogandelagen (1978:262). Dessa bestämmelser tillämpas också när nämnden avgör administrativa ärenden, om något annat inte följer av 20 § anställningsförordningen (1994:373). Förordning (1994:974). 7 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller sekreteraren att avgöra administrativa ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden. 8 § Ordföranden eller sekreteraren får pröva frågor om utlämnande av handlingar och överklagande av nämndens beslut. 9 § Nämnden sammanträder enligt länsstyrelsens eller ordförandens bestämmande. 10 § Ärenden enligt förfogandelagen (1978:262), ransoneringslagen (1978:268) eller förfogandeförordningen (1978:558) avgörs efter muntlig förhandling eller föredragning. Andra ärenden avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får dock medges att ärenden som avgörs enligt 7 eller 8 § inte behöver föredras. 11 § Vid nämndens sammanträden förs protokoll. Protokoll vid muntlig förhandling skall innehålla uppgifter om nämndens sammansättning och parterna samt en kort redogörelse för förhandlingens gång och för den utredning som läggs fram vid förhandlingen. I protokollet skall också antecknas vad som förekommer vid förhandlingen i fråga om yrkanden, medgivanden, bestridanden, invändningar, vitsordanden och utsagor av sakkunniga. Protokoll vid muntlig förhandling förs och undertecknas av sekreteraren. Protokoll vid föredragning förs och undertecknas av föredraganden. Protokollförare kan också vara någon annan som ordföranden förordnar. När protokollet är uppsatt, gör ordföranden anteckning om detta på protokollet med angivande av dagen för anteckningen och utsättande av namn eller signatur. I fråga om syn på stället gäller bestämmelserna i första och andra styckena om protokoll vid muntlig förhandling i tillämpliga delar. 12 § I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få en avvikande mening antecknad. Tjänstetillsättning m. m. 13 § I 20 § förfogandeförordningen (1978:558) finns bestämmelser om hur nämndens ledamöter och ersättare utses. 14 § Sekreterare utses av länsstyrelsen. Överklagande 15 § Beslut av nämnden i ett administrativt ärende överklagas hos riksvärderingsnämnden, om något annat inte är särskilt föreskrivet.