Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:1127 · Visa register
Förordning (1988:1127) med instruktion för barnmiljörådet;
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1988-11-10
Ikraft: 1989-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1993:710
Upphävd: 1993-07-01
Uppgifter 1 § Barnmiljörådet är ett centralt organ som skall verka för förbättringar i barns miljö, med särskild tonvikt på lekmiljö, och för en ökad säkerhet för barn och ungdom. 2 § Rådet skall särskilt inom sitt verksamhetsområde genom samråd och samverkan med berörda myndigheter och andra organ 1. hävda att en god barnmiljö är en förutsättning för människans utveckling, 2. verka för att goda möjligheter skapas för utvecklingsfrämjande lek i såväl boendemiljö som offentlig miljö, 3. verka för en samordning av samhällets förebyggande insatser inom barnsäkerhetsområdet, 4. bevaka forskning och utveckling inom barnmiljö- och barnolycksfallsområdet, 5. medverka till att befintlig kunskap inom barnmiljö- och barnsäkerhetsområdet sammanställs och bearbetas, 6. informera statliga och kommunala myndigheter, bostadsföretag m. fl. i frågor om barns miljö och säkerhet. Rådets verksamhet skall rikta sig till bl. a. samhällsorgan på central, regional och lokal nivå, föräldrar, producenter och distributörer av material för barn samt barn- och ungdomsorganisationer. Sammansättning 3 § Rådet består av en ordförande och högst tio andra ledamöter, varav en skall vara vice ordförande. Organisation 4 § Inom rådet får finnas ett arbetsutskott. Utskottet består av ordföranden och vice ordföranden samt ytterligare två ledamöter. 5 § Rådet får i mån av behov och tillgång på medel tillsätta särskilda arbetsgrupper för avgränsade arbetsuppgifter. 6 § Vid rådet finns ett kansli som leds av en chef. Verksförordningens tillämpning 7 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på barnmiljörådet: 14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning, 16 § om interna föreskrifter, 17 § om inhämtande av uppgifter, 27 § om rätt att besluta i vissa frågor, 28 § om vem som får begära in förklaringar m. m., 29 § om myndighetens beslut, 30 § om överklagande. 8 § Rådet har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 4, 5, 10 och 13 §§ verksförordningen (1987:1100). Chefen för kansliet har under rådet det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6, 7 och 9 §§ samma förordning. Ärendenas handläggning 9 § Rådet är beslutfört, när ordföranden och minst fem andra ledamöter är närvarande. När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande. 10 § Om ett ärende är så brådskande att rådet inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst fem andra ledamöter. Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med rådet. 11 § Rådet får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till arbetsutskottet, en arbetsgrupp, ordföranden, chefen för kansliet eller någon annan som tjänstgör hos rådet att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av rådet. 12 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 11 § inte behöver föredras. Tjänstetillsättningar m. m. 13 § Ledamöter utses av regeringen för en bestämd tid. Regeringen utser ordförande för en bestämd tid. Rådet utser vice ordförande. 14 § Rådet utser inom sig ledamöter i arbetsutskottet. 15 § Tjänsten som chef för kansliet tillsätts av regeringen. Andra tjänster tillsätts av rådet. Bisysslor 16 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av rådet även i fråga om chefen för kansliet.