Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:994 · Visa register
Förordning (1987:994) om beräkning av vissa statliga avgifter för år 1988
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1987-12-01
Ikraft: 1987-12-02
Författningen har upphävts genom: SFS 1991:1829
Upphävd: 1992-02-01
1 § Denna förordning gäller sådana föreskrifter om avgifter för år 1988 som myndigheter under regeringen beslutar och som avses i förordningen (1975:586) om register över statliga avgifter. Förordningen gäller dock inte sådana föreskrifter om avgifter som beslutas av myndigheter som hör till försvarsdepartementet. 2 § När en myndighet beslutar föreskrifter om avgifter får lönekostnadsökningen för år 1988 beräknas till högst 4 procent. Den sålunda beräknade lönekostnadsökningen skall minskas med myndighetens produktivitetsförbättring. Med produktivitetsförbättring avses det krav på produktivitets- och effektivitetsförbättring som statsmakterna genom tillämpning av det s. k. huvudförslaget eller på annat sätt ställt på myndigheternas verksamhet för budgetåret 1987/88. 3 § Vid samråd med riksrevisionsverket enligt förordningen (1975:586) om register över statliga avgifter skall myndigheterna ange i vilken utsträckning de föreslagna avgiftsändringarna hänför sig till ökade lönekostnader. 4 § Riksrevisionsverket skall till regeringen redovisa hur myndigheterna tillämpat denna förordning. 5 § Riksrevisionsverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.