Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:2 · Visa register
Förordning (1987:2) om högstpris på vissa oljeprodukter
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1987-01-12
Ikraft: 1987-01-15
Författningen har upphävts genom: SFS 1987:851
Upphävd: 1987-08-22 överg.best.
1 § Vid frivillig försäljning av sådana oljeprodukter som anges i bilaga till denna förordning skall i bilagan upptaget pris gälla som högstpris tills vidare, dock längst till och med den 20 december 1987. Högstpriset får inte överskridas om inte säljaren har fått tillstånd till det. 2 § Frågor om tillstånd att överskrida högstpris prövas av statens pris- och kartellnämnd. 3 § När tillstånd att överskrida högstpris lämnas bör, om det behövs, även bestämmas, om motsvarande prishöjning får göras i efterföljande produktions- eller handelsled. 4 § Pris- och kartellnämnden får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Övergångsbestämmelser 1987:851 Denna förordning träder i kraft den 22 augusti 1987. Genom förordningen upphävs förordningen (1987:2) om högstpris på vissa oljeprodukter. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om tillstånd att överskrida högstpris såvitt avser den tid under vilken högstprisregleringen gällt. Bilaga Nr i Varuslag Öre per tulltaxan liter (1977:975) ur 27.10 Motorbensin 93 oktan 415 Motorbensin 96 oktan 421 Motorbensin 98 oktan 425 Motorbensin, blyfri, 95 oktan 405 Motorbensin, halvblyad, 96 oktan 417 Vid försäljning från automatstation är högstpriserna nio öre lägre än vad ovan angetts. I högstpriset är skatter och farledsvaruavgifter inräknade. Pris- och kartellnämnden får föreskriva att tillägg till högstpriset får göras med zon- och ortstillägg samt betjäningsavgift, faktureringsavgift eller annat liknande tillägg. Högstpris gäller inte vid försäljning av hel eller delad fartygslast. Förordning (1987:574).