Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:15 · Visa register
Förordning (1987:15) om expeditionsavgifter vid utlandsmyndigheterna
Departement: Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad: 1987-01-15
Ändring införd: t.o.m. SFS 1997:12
Ikraft: 1987-03-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 1997:691
Upphävd: 1997-11-01
1 § Expeditionsavgift betalas av sökanden för tjänsteåtgärd som vidtas av en utlandsmyndighet med de belopp som anges i en vid denna förordning fogad avgiftslista (Bilaga). Avgiften fastställs av den myndighet som vidtar den tjänsteåtgärd för vilken avgift skall betalas. 2 § Om en utlandsmyndighet vidtar en tjänsteåtgärd för ett annat nordiskt lands räkning, får avgift tas ut med ett belopp som motsvarar det belopp som skulle ha tagits ut, om tjänsteåtgärden hade vidtagits av det andra nordiska landets myndighet. 3 § Om en utlandsmyndighet vidtar en tjänsteåtgärd för ett annat lands räkning, för vilket Sverige är skyddsmakt, får avgift tas ut med ett belopp som motsvarar det belopp som skulle ha tagits ut, om åtgärden hade vidtagits av uppdragsgivarlandets myndighet. Avgiften skall tillgodoräknas det landet. 4 § Fria från avgift är domstolar och andra svenska myndigheter. Om internationell hänsyn eller sedvänja kräver det eller om det i annat fall finns särskilda skäl för det, skall utlandsmyndigheten besluta att sökanden skall vara fri från avgift. Förordning (1995:425). 5 § Sökanden är skyldig att ersätta de nödvändiga utlägg som en utlandsmyndighet har haft i samband med tjänsteåtgärden såsom för försändelse, annonsering, myndighets eller annans biträde, om inte utrikesdepartementet har bestämt något annat. Innan tjänsteåtgärden vidtas skall utlandsmyndigheten om möjligt lämna sökanden uppgift om beräknade kostnader. Kostnader för telex eller telefax i viseringsärenden skall bäras av staten. Om internationell hänsyn eller sedvänja kräver det, skall utlandsmyndigheten besluta att kostnad som avses i första stycket skall bäras av staten. Förordning (1989:551). 6 § Varje expedition skall förses med en anteckning om expeditionsavgiften. En expedition får inte lämnas ut förrän avgiften betalats. Utfärdas inte någon expedition, skall särskilt kvitto lämnas. Skall någon avgift inte betalas, skall det på expeditionen skrivas orden "utan avgift". 7 § Skall avgift beräknas efter sidantalet, betalas avgift för varje påbörjad sida. Fullskriven sida i maskinskriven expedition bör i medeltal ha minst 25 rader med minst 48 bokstäver. 8 § Expeditionsavgift betalas i regel i det främmande landets valuta. Omräkning sker efter den kurs som utrikesdepartementet har fastställt. Har utrikesdepartementet inte fastställt någon sådan kurs, sker omräkning efter den köpkurs för svenska kronor som lokala banker tillämpar för check. Vid omräkning av avgift skall beloppet avrundas nedåt till jämnt belopp. 9 § Expeditionsavgift tillfaller staten. Olönad konsul får dock behålla de avgifter som betalas in till konsulatet, om inte utrikesdepartementet har bestämt något annat. 10 §En utlandsmyndighets beslut i fråga om avgift enligt denna förordning får överklagas hos Regeringskansliet. Skrivelsen med överklagandet skall ha kommit in till den myndighet som meddelade beslutet inom ett år från den dag då avgiften beslutades. Expeditionen skall bifogas skrivelsen. Återbetalning skall antecknas på expeditionen. Regeringskansliets beslut får inte överklagas. Förordning (1997:12). Bilaga Avgiftslista Pass m. m. Kr Vanligt pass som utfärdas för person under 18 år 150 som utfärdas för person under 22 år för tiden fram till 22-årsdagen 150 som på grund av namnändring utfärdas för återstoden av det tidigare passets giltighetstid 150 som utfärdas i annat fall 300 För pass, som utfärdats på formulär med 64 sidor, utgår ytterligare avgift med 35 kr. Provisoriskt pass 150 Kollektivpass 150 och dessutom för varje deltagare utöver tio 25 Förlängning av giltighetstiden för pass 100 Förlängning av giltighetstiden för främlingspass eller eller resedokument 100 Provisoriskt främlingspass 100 Provisoriskt främlingspass utfärdat för flykting som uttagits med stöd av särskilt regeringsbeslut fritt Utlämnande av pass som utfärdats av annan myndighet 75 Utlämnande av främlingspass utfärdat för flykting som uttagits med stöd av särskilt regeringsbeslut fritt Sjöfartsbok, för utfärdande eller utlämnande 100 Visering Visering för inresa och vistelse i Sverige 150 Genomresevisering 100 Gemensam visering för inresa och vistelse i Sverige (gruppvisering), för varje person 100 dock högst 1 000 kr. Gemensam genomresevisering (gruppvisering), för varje person 75 dock högst 750 kr. Visering av pass för barn under 16 år fritt Visering för flykting som uttagits med stöd av särskilt regeringsbeslut fritt Visering för studerande vid världssjöfartsuniversitetet i Malmö fritt Visering för studerande som av SIDA, annan svensk organisation eller mellanfolklig organisation erhållit stipendium för studier i Sverige fritt Visering för medborgare i stat, som inte tar ut avgift av svenska medborgare eller som tillämpar viseringsfrihet gentemot svenska medborgare fritt Visering för sådana anhöriga till en medborgare i en EES-stat som avses i 3 kaap. 5 b § utlänningsförordningen (1989:547 fritt UD-visering fritt Uppehålls- och/eller arbetstillstånd fritt Sjöfart m. m. Skeppshandlingar o. d. Tillfällig nationalitetshandling 425 Utlämnande av tillfällig nationalitetshandling som utfärdats av annan myndighet 75 Auktorisation av dagbok jämte intyg om att den äldre dagboken visats upp och att en ny utfärdats 75 Behövs samma intyg eller påskrift i flera exemplar eller på flera handlingar, tas ingen särskild avgift för detta. I sjöfartsbok införd notering om behörighet fritt Sjöförklaring Förrättningen 500 Förrättningsprotokollet, varje sida utöver sex 75 Pengar och andra värdeföremål Förmedling av pengar och andra värdeföremål: 5 % av beloppet eller värdet, dock minst 200 kronor och högst 5 000 kronor. Om avgiftsfrihet för översändande av pengar från sjömän gäller kungörelsen (1973:519) om utlandsmyndighets medverkan vid översändande av sjömäns och vissa andra arbetstagares lönemedel från utlandet till Sverige. I fråga om åtgärder som vidtas i samband med konsulärt bistånd tillämpas bestämmelserna i förordningen (1982:29) om avgifter för konsulärt bistånd. Upptagande av förklaring m. m. Upptagande av förklaring eller uppsättande av handling i enskild angelägenhet, varje sida 50 Vidtas åtgärden i samband med ärende om bistånd i brottmål, tas inte någon avgift ut. Intyg o. d. Levnadsattest fri Rekommendation i form av intyg 100 Intyg om innehållet i svensk lag 175 Intyg eller bevis (attest, legalisering), ej särskilt nämnt 100 Om överenskommelse har träffats med främmande stat beträffande avgift för intyg eller bevis, gäller vad som avtalats. Delgivning av handling Delgivning av handling och bevis om delgivningen 200 Avskrift o. d. Avskrift, kopia eller protokollsutdrag, med eller utan vidimering, varje sida 5 Översättning Översättning jämte bestyrkande varje påbörjad grupp om 100 ord 150 eller den högre avgift, som i allmänhet betalas i jämförligt fall till kompetent översättare på platsen Enbart bestyrkande, varje påbörjad grupp om 100 ord 150 Körkort Utlämnande av körkort 320 om ärendet påbörjats och avgift erlagts i Sverige 75 Honorärkonsul som medverkat vid utlämnande av körkort får behålla 75 kronor av denna avgift Vigsel Vigselförrättning, inklusive protokoll 400 Avgift betalas inte, om mannen eller kvinnan har sitt hemvist inom utlandsmyndighetens verksamhetsområde. Särskild avgift för tjänsteåtgärder utom kontorstid och utom tjänstelokalen För tjänsteåtgärder som vidtas utom kontorstid och utom tjänstelokalen betalas särskild expeditionsavgift i tillägg till de avgifter som anges i denna lista (tilläggsavgift). 1. Åtgärd utförd i tjänstelokalen utom kontorstid, för varje påbörjad timme 100 2. Åtgärd utförd utom tjänstelokalen under kontorstid, för varje påbörjad timme 100 för en dag dock högst 300 3. Åtgärd utförd utom tjänstelokalen utom kontorstid, för varje påbörjad timme 100 Med kontorstid förstås den på orten vanliga kontorstiden. Vid åtgärd utom tjänstelokalen skall sökanden även betala ersättning för resekostnaden och vid åtgärd utom stationeringsorten dessutom traktamente och ersättning för hotellkostnader. Om det är en lönad tjänsteman som utför åtgärden, bestäms ersättningen efter samma grunder som gäller vid tjänsteresa. En olönad tjänsteman har rätt till skälig ersättning för utgifter för kost och logi. Förordning (1994:277). Övergångsbestämmelser 1987:15 Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1987. Genom förordningen upphävs 1. kungörelsen (1957:695) angående expeditionsavgifter vid beskickningar och konsulat, 2. chefens för utrikesdepartementet föreskrifter den 27 september 1974 med stöd av 1 § Litt. B nämnda kungörelse. Har framställning om bistånd i ett ärende om kvarlåtenskap gjorts före den 1 mars 1987, gäller dock äldre bestämmelser (G 1--3 och 5).