Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:1347 · Visa register
Begränsningsförordning (1987:1347)
Departement: Civildepartementet KOM
Utfärdad: 1987-11-26
Ikraft: 1988-03-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1994:1301
Upphävd: 1994-11-01
Tillämpningsområde 1 § I denna förordning finns föreskrifter som begränsar rätten för myndigheterna under regeringen att besluta regler. I förordningen finns också föreskrifter som rör myndigheternas tillsynsverksamhet m. m. Med regler avses föreskrifter och allmänna råd. Av 8 kap. regeringsformen följer att en myndighet får besluta föreskrifter bara efter regeringens bemyndigande. Förordningen gäller inte sådana regler som uteslutande rör verksamheten inom myndigheten. Förordning (1991:1922). Konsekvensutredning 2 § Innan en myndighet beslutar en regel, skall regelns kostnadsmässiga och andra konsekvenser utredas. Konsekvensutredningen skall dokumenteras. Yttrande 3 § Innan en myndighet beslutar en regel, skall företrädare för dem vars verksamhet kostnadsmässigt berörs av regeln ges tillfälle att yttra sig i frågan. Därvid skall de ges tillgång också till konsekvensutredningen. Regeringsmedgivande 4 § Om en regel kan antas leda till icke oväsentligt ökade kostnader för staten, kommuner eller landsting eller för näringslivet, organisationer eller andra enskilda, skall myndigheten inhämta regeringens medgivande, innan regeln beslutas. Kan hela kostnadsökningen förutses falla på kommuner eller landsting, tillämpas första stycket bara om företrädare för dessa har förklarat att de motsätter sig beslutet. Första stycket gäller inte i fråga om regler som beslutas av 1. Sjöfartsverket med stöd av 21 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166), 2. Luftfartsverket med stöd av -- luftfartsförordningen (1986:171) och som gäller flygsäkerhet eller -- 38 § förordningen (1986:172) om luftfartygsregistret m. m., 3. Arbetarskyddsstyrelsen med stöd av -- 18 § arbetsmiljöförordningen eller -- 3 § kungörelsen (1939:783) angående anordnande och begagnande samt tillsyn av vissa hissar, 4. en myndighet för att uppfylla Sveriges förpliktelser enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Förordning (1993:1042). Anstånd 5 § Föreligger det fara för liv, personlig säkerhet eller hälsa eller risk för betydande ekonomisk skada, om en regel inte utfärdas, får vad som sägs i 2--4 §§ anstå till efter beslutet. Uppföljning 6 § Så länge en regel gäller, skall den myndighet som har beslutat den -- eller som annars har ansvaret för den -- följa dess kostnadsmässiga och andra konsekvenser. Uppföljningen skall regelbundet dokumenteras. Tillsynsverksamhet m.m. 7 § Myndigheterna skall se till att de kostnadsmässiga konsekvenserna begränsas, när de utövar tillsyn eller sprider information eller andra meddelanden. Verkställighetsföreskrifter m. m. 8 § Riksrevisionsverket skall följa myndigheternas tillämpning av denna förordning. Verket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av förordningen.