Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:1099 · Visa register
Förordning (1987:1099) om skyldighet för domstol att underrätta parterna om utgången i mål och ärenden, m. m.
Departement: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 1987-12-03
Ändring införd: t.o.m. SFS 1994:430
Ikraft: 1988-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1996:271
Upphävd: 1996-07-01
1 § Underrättelse till parterna enligt 17 kap. 9 § sjunde stycket och 30 kap. 7 § sjätte stycket rättegångsbalken skall ske genom att en kopia av domen sänds till parterna i vanligt brev. Om det har förekommit någon skiljaktig mening, skall också denna redovisas. Att underrättelseskyldigheten i de fall där en part har ombud kan fullgöras genom underrättelse till ombudet följer av 12 kap. rättegångsbalken. Vad som nu sagts om domar skall tillämpas även i fråga om slutliga beslut som har satts upp särskilt. Om ett beslut inte har satts upp särskilt, skall meddelande sändas om innehållet i beslutet och skiljaktig mening, om sådan förekommit, samt om tid och sätt för fullföljd av talan. 2 § Följer av bestämmelse i annan författning att vad som i rättegångsbalken är föreskrivet om rättegången i allmänhet skall tillämpas även vid handläggningen av mål eller ärende enligt den särskilda författningen, skall underrättelse enligt 1 § lämnas även i sådant fall, om det lämpligen kan ske. I ärende om testamentsvittnesförhör eller sjöförklaring skall underrättelsen omfatta en kopia av rättens protokoll. 3 § Underrättelse enligt 1 § skall i brottmål ske även till offentlig försvarare och målsägandebiträde samt till målsägande som har begärt att få sådan underrättelse. Förordning (1994:430). 4 § Om det kan ske utan olägenhet bör underrättelsen begränsas till att avse de delar av domen eller beslutet som berör den som skall underrättas. 5 § Vid underrättelse om utgången i målet i högre rätt skall sådan bilaga till avgörandet som innefattar lägre rätts avgörande inte bifogas. 6 § Om avgörandet har meddelats genom att avkunnas, skall underrättelsen ske inom en vecka från avkunnandet. Har en hovrätts avgörande avkunnats på hovrättsting eller vid särskilt sammanträde på annan ort än den där hovrätten har sitt kansli, får dock underrättelsen ske inom en vecka från tingets eller sammanträdets slut. Meddelas avgörandet genom att hållas tillgängligt på rättens kansli, skall underrättelse ske när avgörandet meddelas. Kan underrättelse om ett avkunnat avgörande till följd av särskilda omständigheter inte ske inom den angivna tiden, skall den ske så snart som möjligt. I sådant fall bör domstolen lämna meddelande om när underrättelse kommer att ske.