Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1986:357 · Visa register
Förordning (1986:357) om tullfrihet enligt 5 § tullförordningen (1973:979)
Departement: Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad: 1986-06-05
Ikraft: 1986-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1987:1290
Upphävd: 1988-01-01
1 § För varor, som är upptagna i den förteckning som är fogad såsom bilaga till denna förordning, åtnjuts tullfrihet. 2 § Generaltullstyrelsen meddelar föreskrifter om verkställighet av denna förordning. Bilaga Förteckning över varor, för vilka tullfrihet enligt 5 § tullförordningen (1973:979) åtnjuts 1 2 3 4 Statistiskt nr Varuslag Anmärkningar Tull- Varunr taxenr 15.10 600 Icke kemiskt definierade fettalkoholer (blandningar) huvudsakligen bestående av fettalkoholer med minst 10 kolatomer 28.15 200 Koldisulfid (kolsvavla) 28.28 301 Hydrazin och oorganiska salter därav 29.01 200 Buten-(1) Butadien 309 Hexen-(1) 4-Metylpenten- (1) 901 Dodecylbensen (dodecylbensol) 909 Isobutylbensen 29.02 205 Diklormetan (metylenklorid) 29.03 909 Nitropropan Dinitrotoluen 29.04 100 Metanol 701 Envärda alkoholer med minst 10 kolato- mer 830 Propylenglykol 29.08 302 Etylenglykolmonoetyleter (etylglykol; 2-etoxietanol) 309 2-Butoxietanol 2-(2-Butoxietoxi)etanol 900 Dikumylperoxid a,a -Bis(tert-butylperoxi)diisopropylbensen 29.09 901 Epiklorhydrin 29.13 100 Aceton 200 Etylmetylketon, avsedd att 17 och 18 §§ tull- användas uteslutande vid kungörelsen tillverkning av polyeten (1973:1014) äger eller som denaturerings- motsvarande medel för framställning tillämpning av denaturerad sprit hänförlig till tulltaxenr 22.08 909 2-Etylantrakinon 2-Amylantrakinon 29.14 259 Natriumacetat 321 n-Butylacetat 350 Vinylacetat 390 2-Etoxietylacetat 2-(2-Butoxietoxi)etylacetat 400 Ättiksyraanhydrid 509 1-Isopropyl-2,2-dimetyltrimety- lendiisobutyrat 602 609 Estrar av metakrylsyra 701 Estrar av akrylsyra 709 Kaliumsorbat 905 Cetylklorformiat 909 Para-tert-butylbensoesyra Metametylbensoesyra 29.15 120 Maleinsyraanhydrid 203 Dibutylmaleinat 209 Maleinsyra Fumarsyra Adipinsyra Azelainsyra Sebacinsyra 809 Isoftalsyra Trimellitsyraanhydrid Pyromellitsyraanhydrid Hexaklorendometylentetrahydroftalsyra (s. k. HET-syra) Hexaklorendometylen- tetrahydroftalsyraanhydrid Hexahydroftalsyraanhydrid 29.19 009 Tris-(2-etylhexyl)fosfat, avsett att 17 och 18 §§ användas uteslutande vid tillverkning tullkungörelsen av hydrogenperoxid (1973:1014) äger motsvarande tillämpning 29.22 002 Trietylentetramin 009 Dimetylamin Dietylamin 29.23 909 Parafenetidin Treonin 29.24 100 Lecitiner och andra fosfoaminolipider 900 2-Hydroxi-3-klorpropyltri- metylammoniumklorid 29.26 901 Hexametylentetramin i fast form 909 Nitroguanidin 29.27 100 Akrylnitril 900 Dicyandiamid 29.30 002 Isocyanater 29.31 009 Metylenbistiocyanat 29.34 009 Dicyklopentadienylkrom Bis-(trifenylsilyl)kromat Dioktyltenndiklorid Dioktyltennoxid 29.35 901 Furfuraldehyd (furfural) Furfurylalkohol 903 2-Metylfuran Tetrahydrofurfurylalkohol 904 Melamin 29.35 906 Etylmetylpyridin Gamma-pikolin (4-metylpyridin) 909 1,4-Diazabicyklo/2,2,2/oktan ("trietylen- diamin") 32.03 001 Syntetiska organiska garvämnen med en askhalt av högst 20 viktprocent, beräknat på torrsubstansen 34.02 111 Icke kemiskt definierat natriumlaurylsulfat 38.19 200 Blandade alkylbensener av sådant slag som användes för framställning av ytakti- va ämnen 991 Kisel, dopad för användning i 17 och 18 §§ elektroniken, i skivor eller tullkungörelsen plattor eller liknande former (1973:1014) äger motsvarande tillämpning 999 Oljeblandat svavel Icke kemiskt definierade isocyanater ävensom kemiskt definierade eller icke kemiskt definierade isocyanater, lösta i flyktiga organiska lösningsmedel 38.19 999 Acykliska mättade klorfluorkolväten med mindre tillsats av smörjmedel Blandningar enbart av acykliska mättade klorfluorkolväten ävensom sådana bland- ningar med mindre tillsats av smörjmedel Tillsatsmedel för användning vid kokill- eller stränggjutning av stål (s. k. gjutpul- ver), utgörande blandningar bestående en- bart av tullfria oorganiska ämnen Icke kemiskt definierad azelainsyra 1,4-Cyklohexandimetanol löst i metanol Blandningar av dinitrotoluen och dinitro- xylen Kalciumsulfonat löst i mineralolja Blandestrar av trimellitsyra och acykliska alkoholer med raka kolkedjor och med 7-9 kolatomer 39.01 100 Jonbytare 411 Karbonatplaster 412 Mättade linjära esterplaster (andra än kar- bonatplaster) för formningsändamål: Polybutylentereftalat i granulatform Polyetylentereftalat i granulatform Andra 17 och 18 §§ tullkungörel- sen (1973:1014) äger motsvarande tillämpning 39.01 431 Plattor, film och folier 17 och 18 §§ tullkun- av mättade linjära görelsen (1973:1014) esterplaster, avsedda att äger motsvarande användas uteslutande för tillämpning tillverkning av ljuskänslig film 512 Amidplastsprutmassor i granulatform 519 Termoplastiska fettsyrapolyamider, 17 och 18 §§ avsedda att användas uteslutande som tullkungörelsen bindemedel för tryckfärger (1973:1014) eller för tixotropering av lackfärger äger motsvarande eller färg- och lackbindemedel tillämpning 707 708 Silikonplaster 819 Omodifierade epoxiplaster, avsedda 17 och 18 §§ att användas uteslutande för tullkungörelsen tillverkning av laminat bestående av (1973:1014) äger en glasfiberarmerad motsvarande plastplatta belagd med kopparfolie tillämpning 911 Acetalplaster (t. ex. oximetylenplaster) 912 Polyfenylenoxid 919 Polyfenylensulfid Polysulfon 990 Film, folier och remsor av imidplast, även belagda med fluorsubstituerad etenpro- penplast 39.02 100 Jonbytare 211 Granulat av sådan jonomerplast, som ut- 213 gör ett med metalljoner tvärbundet sam- polymerisat av eten och ett akrylsyraderi- vat Granulat av sampolymerisat av eten och akrylsyra innehållande minst 3 viktprocent och högst 10 viktprocent akrylsyra 219 Polyeten i form av fibrillerade fibrer med en längd av högst 3 mm, även med inblandning av högst 15 viktprocent cellulosafibrer 310 Propenplastgranulat, avsett att 17 och 18 §§ användas uteslutande för tullkungörelsen tillverkning av textilmaterial (1973:1014) äger antingen hänförligt till stat. motsvarande nr 51.02.100 Polypropen i form tillämpning av fibrillerade fibrer med en längd av högst 3 mm, även med inblandning av högst 15 vikt- procent cellulosasafibrer 361 ABS-plaster (styrenplast seggjord 364 med butadien och innehållande 369 akrylnitril) 366 Sprutmassor av sampolymerisat av styren och maleinsyraanhydrid, även innehållande lbocksampolymerisat av styren och butadien 361 ACS-plaster (styrenplast modifierad 366 med kloreten och akrylnitril) 369 903 Fluorhaltiga plaster 904 Polyvinylalkohol i fast form 905 Polyvinylbutyral Klorsulfonerad polyeten Klorerad polypropen 909 Film och folier av vinylbutyral- 17 och 18 §§ plast, avsedda att användas tullkungörelsen uteslutande för tillverkning (1973:1014) av laminerade säkerhetsrutor äger motsvarande av glas tillämpning Film, folier och remsor av fluorsubstitue- rad etenpropenplast, belagda med eller försedda med kärna av imidplast Membranmaterial av fluorhaltig plast, även med inbäddad förstärkning och/eller ytbeläggning, avsett att användas uteslutande i elektrolysceller för framställning av klor och natriumhydroxid. 39.03 402 Cellulosaacetat med tillsats av 502 ämnen 612 Etylhydroxietylcellulosa, ej vattenlöslig 612 Cellulosapropionat, cellulosabutyrat och 692 blandestrar därav eller med cellulosaace- tat, med tillsats av andra ämnen 39.05 200 Klorkautschuk 39.06 409 Högmolekylära polymerer av dextros, 17 och 18 §§ sorbitol och citronsyra, avsedda att tullkungörelsen användas uteslutande för (1973:1014) äger tillverkning av glass motsvarande tillämpning 51.01 902 Garn av kopparsilke utan inblandning av annat textilmaterial 59.03 100 Fiberduk, även med inblandning av glim- merfjäll, ej laminerad, med en tjocklek av högst 0,8 mm, tillverkad av fibrer av aro- matisk polyamid erhållen genom polykon- densation av meta-fenylendiamin och isoftalsyra Fiberduk av polyamidfibrer vägande 17 och 18 §§ högst 25 g/m/2/, avsedd att användas tullkungörelsen uteslutande för tillverkning av (1973:1014) äger luftfilter motsvarande tillämpning 59.04 002 Flätad tråd av ändlösa syntetiska 17 och 18 §§ 009 textilfibrer eller av natursilke, tullkungörelsen avsedd uteslutande för (1973:1014) äger tillverkning av kirurgiska suturer motsvarande tillämpning 59.08 908 Polyestervävnader, på båda sidor 17 och 18 §§ 59.12 000 försedda med ett tunt skikt av tullkungörelsen pigmenterad fenolhartsprodukt (1973:1014) äger och uteslutande avsedda att motsvarande användas för tillverkning tillämpning av slipduk 69.02 300 Dinas-, kvarts-, kvartsit- och andra sili- kaprodukter 69.02 909 Eldfast konstruktionsmateriel av keramis- ka kolprodukter 70.11 100 Kolvar till elektriska glödlampor, elek- tronrör e. d. 70.20 309 Glasfibervävnader, avsedda att 17 och 18 §§ användas uteslutande för tullkungörelsen tillverkning av laminat (1973:1014) äger bestående av en glasfiberarmerad motsvarande plastplatta belagd med kopparfolie tillämpning 903 Mattor av glasfibrer med en 17 och 18 §§ diameter av 3--7 mikrometer, tullkungörelsen uteslutande avsedda att (1973:1014) äger användas för tillverkning av motsvarande luftfilter med en tillämpning medelavsvärtningsgrad överstigande 70 % enligt svensk standard SMS 2289 73.12 907 Band av järn eller stål, överdraget med krom och med en tjocklek mindre än 0,4 mm 73.13 905 Plåt av järn eller stål, överdragen med 910 krom och med en tjocklek mindre än 0,4 mm 73.23 903 Aerosolbehållare med ventilöppning av 909 25,4 mm diameter 73.29 154 Rullkedjor med en invändig länkbredd av högst 5 mm 73.40 900 Kulmantelämnen för framställning 17 och 18 §§ av projektiler hänförliga till tullkungörelsen stat. nr 93.07.801 och 93.07.806 (1973:1014) äger motsvarande tillämpning 76.10 900 Aerosolbehållare med ventilöppning av 25,4 mm diameter 82.05 807 För pressar avsedda verktyg, även flerde- lade, med någon dimension överstigande 425 cm eller vägande över 40 000 kg även- som verktygssatser, i vilka ingår minst ett sådant verktyg 82.06 000 Spiralformade knivar för montering på valsar till läderbearbetningsmaskiner eller textilmaskiner 84.06 301 Mopedmotorer med en cylindervolym ej överstigande 50 cm/n3/, sammanbyggda med koppling och utväxling 84.06 500 Förbränningskolvmotorer med 17 och 18 §§ effekt av högst 5,88 kW tullkungörelsen (8 hästkrafter), avsedda att äger motsvarande användas uteslutande för tillämpning tillverkning av jordfräsar, snöslungor, bärbara eller på handkärra monterade vätskepumpar eller med roterande knivvals eller kniv försed- da gräsklippningsmaskiner 84.11 103 Hermetiska kompressorer av kolvtyp 104 med en slagvolym av högst 300 cm/n3//varv eller av rotationstyp med en kapacitet av högst 400 dm/n3//min 104 Kompressorer med fri avgiven gasmängd av minst 1 m/n3// min och med maximalt arbetsövertryck av mer än 2,06 MPa (21 at) eller med fri avgiven gasmängd av minst 100 m/n3//min och med maximalt arbetsöver- tryck av mer än 0,88 MPa (9 at) eller med fri avgiven gasmängd av mer än 570 m/n3//min och med maximalt arbetsöver- tryck av mer än 0,20 MPa (2 at) 84.14 300 Wafersugnar 84.16 801 Kalandrar och liknande valsmaskiner för 901 textilindustrin samt valsar därtill 84.17 409 Wafersugnar Tempereringsmaskiner för choklad, med omröringsanordning Expansionsmaskiner av kolv- eller turbin- typ för nedkylning av komprimerad luft Maskiner och apparater för uppvärmning av på förhand klisterbelagda sulor (aktive- ringsmaskiner) Reaktorer (reaktionsbehållare), invändigt glasemaljerade, även försedda med omrö- rare Gjutasfaltkokare, rymmande minst 1300 liter 500 Rektifieringskolonner med tillhörande värmeväxlare för fraktionerad destillation av flytande luft med en kapacitet av minst 2 000 m/n3//h luft vid normaltillstånd 84.17 609 Torkmaskiner för krympning av skoovan- delar på läst Maskiner för torkning av läder i utsträckt skick (pastingtorkar, även med tillhöran- de, till andra statistiska nummer hänförli- ga maskiner för klisterpåläggning och tvättning av i anläggningen ingående glas- skivor; togglingtorkar; vakuumtorkar) Apparater för torkning av klisterbelagda sulor Frystorkanläggningar, andra än för labo- ratoriebruk 800 Apparater för ångbehandling av nåtlade skoovandelar Apparater, kontinuerligt arbetande, för sterilisering av produkter vid en tempera- tur överstigande 100NC Ångskalningsmaskiner för frukt eller grönsaker (inkl. potatis) med kapacitet av mer än 2 000 kg frukt eller grönsaker per timme 84.21 801 Maskiner för anbringande av glasyrmassa Tullfriheten 809 eller färgdekor på keramiska artiklar avser icke: Sprutpistoler 809 Maskiner för automatisk sprutfärgning av läder, även hopbyggda med torkmaskin 84.22 503 Mobilkranar, ej rälgående eller av portal- typ, med en lyftförmåga överstigande 15 ton vid en svängradie på kranarmen av minst 3 m 650 Rulltrappor, rullramper och rulltrottoarer för personbefordran 84.22 700 S. k. lösullssprutor bestående av blås- maskin jämte anordningar för upprivning av isolermaterial och avsedda för slang- matad isolering med fibrer 800 Elektriskt styrda läderstaplare Smidesmanipulatorer konstruerade för hantering av detaljer vägande per styck mer än 50 kg Maskiner för automatisk insättning av te- gelämnen på ugnsvagnar 84.23 110 Grävmaskiner med svängbar överdel och krypkedjeband vägande, exklusive lösa motvikter, minst 125 ton per styck 210 S. k. lastare med en skopa, bandburna 303 Bladschaktmaskiner 400 Självgående fräsmaskiner, avsedda att be- arbeta vägbanor av betong eller asfaltbe- tong 84.24 800 Maskiner för fyllning av planteringskru- kor o. d. med jord Maskiner för tillverkning av jordblock för odlingsändamål 84.25 200 Skördetröskor för gröna ärter 800 Stjälkbrytare och stjälkkrossare 84.28 100 Exakthackar för grönfoder 84.30 100 Laminatorer Stämpelmaskiner (utstickare) Waferssågar med fasta skärtrådar Wafers- och sandwichpåsmetmaskiner 301 Maskiner för rensning av kakaobönor Maskiner för skalning av kakaobönor Hydrauliska pressar för utpressning av kakaofett Valsverk för kakaobönor, kakaopulver el- ler choklad S. k. konchar Chokladgjutningsmaskiner och choklad- överdragningsmaskiner, även med tillhö- rande skakbord och kylbanor Maskiner för gjutning, skärning eller an- nan formning av sockerkonfektyrer, här- under inbegripet egaliseringsmaskiner och strängformningsmaskiner 84.30 501 Maskiner för slaktning, plockning eller ur- tagning av fjäderfä 509 Räkskalningsmaskiner Kontinuerliga skalningsmaskiner för frukt eller grönsaker (inkl. potatis) med kapaci- tet av mer än 2 000 kg frukt eller grönsaker per timme Paneringsmaskiner 900 Formar för maskiner för choklad- och konfektyrtillverkning 84.33 101 Maskiner för tillverkning av kuvert, på- sar, bärkassar och säckar 84.36 100 Maskiner för framställning av syntetiska eller regenererade textilfibrer 200 Maskiner för förarbetning Tullfriheten av textilfibrer avser icke: Icke kontinuerliga färgningsmaskiner Karboniseringsmaskiner 300 Maskiner för industriellt bruk, avsedda för spinning, tvinning, dubblering, spol- ning, rullning eller haspling av textilgarn (inbegripet inslagsspolningsmaskiner) 84.37 100 Vävstolar för Tullfriheten avser icke: industriellt bruk Vävstolar av ylleväv- stolstyp, avsedda för en eller flera spolförande skyttlar Skyttellösa vävstolar, i vilka inslagsgarnet infö- res medelst luftström Vävstolar för tillverkning av maskinfilt eller syntet- viror 200 Trikåmaskiner, andra än för handkraft 800 Maskiner för tillverkning av överspunnet garn, tyll, spetsar, broderier, snörmakeri- arbeten, flätor eller nätknytningar; ma- skiner (inbegripet varpmaskiner och varp- klistringsmaskiner) för förberedning av garn för användning i till detta nummer hänförliga maskiner 84.38 100 Hjälpmaskiner och hjälpapparater för Tullfriheten användning tillsammans med maskiner avser icke: enligt nr 84.37 Skaftmaskiner Varpväktare och skott- väktare Trådmatare för textilma- skiner 208 Spindlar Spinnmunstycken Sträckverk 903 Flatsolv 907 Skyttlar Spindlar 908 Skyttlar Mönsterkedjor, mönsterfilmband, möns- terkort, mönstertrummor och mönsterhjul 84.39 100 Maskiner och apparater för tillverkning eller efterbehandling av filt som längdvara eller i avpassade stycken, inbegripet ma- skiner för tillverkning av filthattar 900 Nålar för nålningsmaskiner (filtningsnå- lar) 84.40 210 Maskiner för kontinuerlig strängtvättning 390 Pressmaskiner för längdvaror 490 Torkmaskiner för textilindustrin Tullfriheten avser icke: Apparater för högtrycks- torkning 500 Maskiner för blekning eller färgning Tullfriheten avser icke: Maskiner för sträng- behandling Färgningsmaskiner med roterande trumma 600 Maskiner för tryckning av garn, vävnader eller filt 800 Andra maskiner och apparater för textilin- dustrin, avsedda för appretering eller an- nan efterbehandling av garn, vävnader el- ler andra textilvaror; lägg-, rull- och skär- maskiner för vävnader eller andra textil- varor 902 Valsar för tryckning av garn, vävnader el- ler filt 902 909 Införingsapparater för textilmaskiner 909 Krympskor för krympmaskiner Nålar för nålningsmaskiner (filtningsnå- lar) 84.41 809 Symaskiner (andra än maskiner Tullfriheten huvudsakligen avsedda för hemsömnad) avser icke: Blindstygnsmaskiner, andra än för sömnad av lädervaror eller skor 84.42 100 Maskiner och apparater för beredning av hudar, skinn eller läder 201 Skomaskiner (andra än symaskiner) 901 Narvplattor för pressning av läder 84.43 402 Pressgjutmaskiner 409 Gjutmaskiner i vilka permanenta Tullfriheten formar används avser icke: Stränggjutmaskiner 84.44 100 Stegvalsverk med fram- och återgående valsstol 84.45 Numeriskt styrda spånavskiljande metall- bearbetningsmaskiner: 059 Gnistbearbetningsmaskiner 155 Hyvelmaskiner 207 Enspindliga borr- och arborrmaskiner 257 utan automatisk verktygsväxling, vä- gande per styck 8 000 kg eller däröver, vikten av fristående styrutrustning ej in- räknad 415 Såg- och kapmaskiner 425 Gängningsmaskiner 435 Kuggskärningsmaskiner 802 Dragbrotschmaskiner 806 Andra spånavskiljande maskiner Tullfriheten avser icke: Fleroperationsmaskiner Andra spånavskiljande metallbearbet- ningsmaskiner: 059 Maskiner för kombinerad mekanisk- elektrolytisk slipning Gnistbearbetningsmaskiner 108 Stångautomater Automatsvarvar med programverk, som med avseende på verktygsrörelse och verktygsväxling är enbart meka- niskt Andra automatsvarvar, vägande per styck mer än 4 000 kg 84.45 118 Andra svarvar Tullfriheten avser icke: Supportsvarvar Kopiersvarvar, vägande per styck mindre än 6 000 kg Revolversvarvar, vägan- de per styck mindre än 4 000 kg 155 Hyvelmaskiner Tullfriheten avser icke: Kipphyvelmaskiner, vä- gande per styck mindre än 4 000 kg Stickmaskiner, vägande per styck mindre än 4 000 kg 208 Radialborrmaskiner, vägande per styck mer än 1 500 kg Länkspindelborrmaskiner Pelarborrmaskiner med horisontella lin- jära inställningsrörelser hos borrspin- deln Andra borrmaskiner, vägande per styck mer än 4 000 kg 258 Fräsmaskiner, vägande per styck mer än 8 000 kg Arborrmaskiner, vägande per styck mer än 4 000 kg 305 Heningsmaskiner Läppningsmaskiner, vägande per styck mer än 600 kg Rundbordsslipmaskiner 415 Sågmaskiner Tullfriheten avser icke: Bygelsågar, vägande per styck mindre än 1 500 kg Bandsågar, vägande per styck mindre än 1 000 kg Cirkelsågar 435 Kuggskärningsmaskiner 806 Andra spånavskiljande maskiner 500 Smideshammare och smideshejare, vä- gande per styck mer än 5 000 kg Automatiska, horisontella kallstuk- och kallsprutsmidningsmaskiner med en presskraft av högst 4,905 MN (500 ton), 84.45 500 arbetande med stång, band, tråd, rondel- ler eller liknande ämnen, plana eller kupi- ga, som utgångsmaterial 500 Knäledspressar, andra än för hand- eller 610 fotkraft 630 Skruv-, excenter-, vev- och kampressar, Tullfriheten 659 vägande per styck mer än 50 ton, vikten avser icke: av eventuellt isittande verktyg Kantpressar ej inräknad 630 Maskiner för tillverkning av spiralsvetsa- de rör Maskiner för framställning av burkstom- mar med längsgående fog (s. k. body- makers) 809 Maskiner för tillverkning av duk eller nät av metalltråd Helautomatiska präglingsmaskiner för märkning av plåtämnen och liknande äm- nen Maskiner för presspolering Riktmaskiner för rör, stång eller tråd 84.46 001 Slip- och polermaskiner med roterande hållare för arbetsstycken, avsedda för be- arbetning av koppar, fat, tallrikar och lik- nande keramiska produkter 002 Automatiska dekorslipmaskiner för glas- varor 84.47 300 Dubbla planhyvlar, även med sidkuttrar, med en bredd på ingångsöppningen för ar- betsmaterialet av minst 600 mm 801 Svarvar, vägande per styck mer än 500 kg 803 Fanerfogklistringsmaskiner Maskiner för påläggning av kantlister av faner eller plast på dörrar, bordskivor och andra skivformiga snickeriarbeten 84.48 500 Borr-, fräs- och gängenheter, vägande per styck mer än 1 000 kg 84.55 300 Ämnen, kontur- och hål- 17 och 18 §§ stansade, av delvis fiber- tullkungörelsen duksbelagd plastfolie, (1973:1014) äger avsedda för höljen till motsvarande flexskivor (disketter) tillämpning 84.56 300 Roterande blandare (frifallsblandare) med horisontell axel, utrustade med anordning för tillförsel av ånga under övertryck för släckning av kalk 803 Drejskivor och formnings-(drejnings-)ma- skiner för formning av keramiska artiklar Strängpressar för plastiska keramiska massor Putsmaskiner med roterande hållare för arbetsstycken, avsedda för bearbetning av koppar, fat, tallrikar och liknande pro- dukter av keramiskt material 84.57 102 Maskiner för sammansättning av elektris- ka glödlampor 84.59 331 Injektionspressar av karuselltyp Kratsmaskiner Vulsttillverkningsmaskiner Däckbyggmaskiner Maskiner för uppbyggnad på dorn av ar- merade gummiprodukter Maskiner för påvalsning av slitbana på däckstommar vid regummering av däck 331 Strängsprutmaskiner ("extruders") för Tullfriheten 334 gummi eller plast avser icke: Enkelskruvmaskiner Doppningsautomater för gummi- eller plastprodukter 334 Maskiner för förformning av armeringen till armerade plastprodukter Maskiner för tillverkning av plastproduk- ter genom centrifugal- eller rotationsgjut- ning Maskiner för tillverkning av hålkroppar av plast genom formblåsning Maskiner för tillverkning av plastproduk- ter genom varmformning av folier, plattor eller rör 84.59 399 Maskiner för framställning av röntgenfilm Maskiner för gjutning av ljus 399 Mekaniska pressar för formpressning av 400 pulver eller granulat, arbetande med ett flertal verktyg monterade i en roterande hållare (s. k. rundlöpare eller karusell) 400 Maskiner för lindning av elektrisk tråd till spolar (ankarlindnings-, härvlindnings- och spollindningsmaskiner) 501 Asfaltutläggare 700 Maskiner för blandning av lim och träspån vid tillverkning av spånskivor 809 Klisterpåläggningsmaskiner för skotill- verkning Maskiner för färgning av sulkanter Maskiner för slipning, fräsning, ruggning, skärfling eller vikning av skosulor och skoovandelar Maskiner för tillverkning av tågvirke och linor av textilmaterial Flätmaskiner Maskiner för anbringande av glasyrmassa eller färgdekor på keramiska artiklar Maskiner för satsning av olika material till keramiska massor (lådmatare) Maskiner för preparering av isbanor för Tullfriheten sport avser inte: Sopmaskiner 950 För kärnreaktorer avsedda bränsleele- ment, baserade på uran med en anrik- ningsgrad (halt av U 235) av 10 procent el- ler däröver 84.61 301-- Ventiler för aerosolförpackningar 809 85.03 700 Galvaniska element och batterier, 17 och 18 §§ avsedda att användas uteslutande tullkungörelsen för tillverkning av s. k. pacemakers (1973:1014) äger (hjärtstimulatorer) motsvarande tillämpning 85.11 109 Motståndsugnar för avdrivning av press- medel (t. ex. vax) och försintring under vakuum av pulvermetallurgiska produkter Motståndsugnar för sintring under va- kuum av pulvermetallurgiska produkter 201 Wafersugnar 209 Lackeringsugnar för koppartråd, även med tillhörande lackeringsanordning och glödgningsugn 85.11 301 Maskiner för svetsning under vakuum med elektronstråle 302 Mjuklödningsmaskiner för automa- tisk fastlödning av komponenter på tryckta kretsar, även med tillhö- rande utrustning för dopplödning, anbringande och torkning av fluss- medel eller förvärmning 85.25 110 Kedjeisolatorer av kåppinntyp 300 87.02 270 Dumprar med en lastförmåga av minst 85 ton 87.03 002 Kranbilar med en lyftförmåga överstigan- de 15 ton vid en svängradie på kranarmen av minst 3 m 87.12 100 Kompletta hjulnav med en inre diameter på bromstrumman av högst 130 mm Pedaler för vevpartiet i mopeder Vridhandtag för gasreglering eller växling, även med anordning för manövrering av koppling eller broms 202 Kompletta hjulnav till cyklar 209 Kompletta växlar till cyklar Pedaler till cyklar Styrlagerskålar, styrlagerkonor, vevlager- skålar och vevlagerkonor till cyklar Fälgbromsar till cyklar Kedjekransar för cyklar, även hopmonte- rade i satser om fem eller sex stycken (5- och 6-delade frigångskransar) Reglage för växlar till cyklar 90.16 609 Maskindrivna, automatiskt registrerande mätmaskiner för läder Kontrollfixturer, avsedda att användas i samband med i förteckningen under stat.nr 82.05.807 upptagna för pressar av- sedda verktyg och verktygssatser 90.17 500 Suturnålar, även för engångsbruk 900 90.20 100 För medicinskt bruk avsedda anläggning- ar för snittbildsröntgen (s. k. datortomo- grafer) 200 Apparater med radioaktiv strålkälla för kontroll av flaskor, burkar, backar eller andra förpackningar med avseende på fyllnadsnivå, förslutning, antalet innelig- gande mindre förpackningar e. d., även med tillhörande, till andra statistiska num- mer hänförliga utsorteringsanordningar 90.28 901 Elektrodynamiska balanseringsapparater Tullfriheten avser icke: Balanseringsapparater för bilhjul 902 Automatiskt registrerande mätmaskiner för läder 903 Maskiner för kontinuerlig mätning av böjstyvheten hos sågat eller hyvlat virke och samtidig hållfasthetsklassificering 906 Elektronoptiska instrument för ytanalys av grundämnesfördelningen i metaller, mineral m. m. (mikrosonder) Allmänna anmärkningar 1. För elektrisk utrustning, som i och för sig är hänförlig till tulltaxenr 85.01, åtnjuts tullfrihet endast om utrustningen är inbyggd i eller monterad på en i förteckningen upptagen vara. 2. Tullfrihet åtnjuts icke för fristående numerisk styrutrustning. 3. För särskilt inkommande delar till en i förteckningen upptagen vara åtnjuts tullfrihet endast om delarna uttryckligen anges i förteckningen. Förordning (1987:484).