Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1986:354 · Visa register
Förordning (1986:354) om statsbidrag till särskilda åtgärder i gymnasieskolan
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1986-05-29
Ikraft: 1986-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1987:738
Upphävd: 1987-07-01
Inledande föreskrifter 1 § En kommun kan enligt föreskrifterna i denna förordning för gymnasieskolan få 1. statsbidrag för en i huvudsak valfri användning (allmän resurs), 2. statsbidrag för ett närmare bestämt ändamål (särskild resurs). Med kommun avses i denna förordning även landstingskommun och kommunalförbund mellan kommuner i samma län. Med skolstyrelse avses även utbildningsnämnd. 2 § Statsbidrag beräknas för tiden den 1 juli--den 30 juni nästa kalenderår (redovisningsår). 3 § Inför varje redovisningsår fördelar skolöverstyrelsen mellan landets länsskolnämnder de medel som regeringen anvisar för statsbidrag enligt denna förordning. 4 § Beräkningsgrund för fördelning av medlen mellan länsskolnämnderna enligt denna förordning skall utgöras av antalet elever den 15 september under det närmast föregående redovisningsåret i gymnasieskolan i varje läns kommuner. För att bestämma de olika länsskolnämndernas andelar av medlen skall skolöverstyrelsen räkna med talet 4 per elev i Stockholms län, med talet 3,5 per elev i vartdera av Malmöhus län och Göteborgs och Bohus län samt med talet 2 per elev i övriga län. Skolöverstyrelsen gör så snart det kan ske en preliminär fördelning mellan länsskolnämnderna av de medel som regeringen väntas anvisa för det kommande redovisningsåret. En sådan preliminär fördelning är inte bindande när skolöverstyrelsen slutligt fördelar medlen. 5 § Varje länsskolnämnd beslutar om fördelning mellan kommuner i länet av det belopp som skolöverstyrelsen tilldelar nämnden. Länsskolnämndens fördelning 6 § Länsskolnämnden bestämmer efter omständigheterna hur stor del av dess medel för statsbidrag enligt denna förordning som skall användas för allmänna resurser och hur stor del som skall avsättas för särskilda resurser. 7 § Medlen för allmänna resurser skall länsskolnämnden fördela mellan sådana kommuner i länet, som på grund av särskilda svårigheter inom gymnasieskolan har behov av statliga bidrag utöver de som utgår till gymnasieskolan enligt andra föreskrifter. 8 § Länsskolnämnden skall fördela medlen för allmänna resurser utifrån en helhetsbedömning av situationen i gymnasieskolan i varje kommun inom länet. Hänsyn skall därvid tas till om andelen elever med handikapp i gymnasieskolan är stor. 9 § Om en kommun i länet har betydande kostnader för en speciell anordning i gymnasieskolan som i stor utsträckning kommer även sådana elever tillgodo som inte är kyrkobokförda i kommunen, får länsskolnämnden tilldela kommunen en särskild resurs som bidrag till den del av kostnaderna som belöper sig på dessa elever. Detta gäller dock inte i den mån kostnaderna kan täckas av annat statligt bidrag eller genom interkommunal ersättning. Användning av tilldelad resurs 10 § Det belopp som en kommun tilldelas i allmän resurs får kommunen, med de begränsningar som följer av 11--13 §§, använda för de åtgärder inom gymnasieskolan som kommunen finner lämpliga. En särskild resurs skall användas för det ändamål som anges av länsskolnämnden. 11 § En kommun skall använda minst hälften av en allmän resurs för undervisningsinsatser i gymnasieskolan. 12 § En allmän eller särskild resurs får inte användas för andra statligt reglerade tjänster än icke-ordinarie lärartjänster. En sådan resurs får inte heller användas på ett sätt som innebär en utökad dimensionering av gymnasieskolan. Däremot får anordnas mindre undervisningsgrupper än som annars är tillåtet. 13 § Det belopp som en kommun får i allmän eller särskild resurs innefattar i det fall beloppet används för lärarlöner ersättning för kostnader för socialavgifter enligt de grunder som gäller för bidrag till gymnasieskolan. Förfarandet vid tilldelning av resurser 14 § Ansökan om allmän och särskild resurs görs av kommunens skolstyrelse. Ansökan skall ha kommit in till länsskolnämnden senast den dag länsskolnämnden bestämmer. 15 § Länsskolnämnden skall fatta beslut om fördelning av medlen i så god tid som möjligt inför det redovisningsår som resurserna avser. För kommunernas planering bör länsskolnämnden så snart det kan ske och senast den 1 april göra en preliminär fördelning av de medel som länsskolnämnden väntas bli tilldelad för det kommande redovisningsåret. En sådan preliminär fördelning är inte bindande när länsskolnämnden slutligt fördelar medlen. 16 § Det bidrag som länsskolnämnden har beslutat om för en kommun skall betalas ut av länsskolnämnden i september, december, mars och juni under redovisningsåret med en fjärdedel vid varje tillfälle. Övriga föreskrifter 17 § Länsskolnämnden får förordna att från statsbidrag enligt denna förordning skall räknas av vad som enligt slutligt fastställd, av skolöverstyrelsen gjord anmärkning felaktigt har betalats ut till kommunen i sådant bidrag för tidigare redovisningsår. 18 § Länsskolnämnden skall snarast möjligt tillställa skolöverstyrelsen avskrifter av nämndens beslut om statsbidrag. 19 § En kommun är skyldig att på begäran av länsskolnämnden lämna de uppgifter och det verifikationsmaterial som behövs för nämndens granskning. 20 § Länsskolnämnder och kommuner är skyldiga att på begäran av skolöverstyrelsen eller riksrevisionsverket lämna de uppgifter och det verifikationsmaterial som behövs för myndighetens granskning. 21 § Om en kommun åsidosätter vad som enligt lag eller andra författningar åligger kommunen i fråga om gymnasieskolan, får skolöverstyrelsen efter anmälan av länsskolnämnden besluta, att högst tio procent av ett statsbidrag enligt denna förordning skall hållas inne i avvaktan på att rättelse sker. Vinns inte rättelse, får skolöverstyrelsen förordna att det innehållna beloppet skall dras av från statsbidraget. 22 § Skolöverstyrelsens beslut om fördelning av medel mellan länsskolnämnderna och länsskolnämndernas beslut om tilldelning av resurser får inte överklagas. 23 § Skolöverstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.