Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1986:3 · Visa register
Lag (1986:3) om rundradiosändning av finländska televisionsprogram
Departement: Kulturdepartementet
Utfärdad: 1986-01-09
Ändring införd: t.o.m. SFS 1995:563
Ikraft: 1986-02-01
Tidsbegränsad: 1997-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1996:844
Upphävd: 1996-12-01 överg.best.
1 § Regeringen får för tiden intill utgången av år 1996 medge rätt till rundradiosändning från radiosändare av televisionsprogram i radio- eller trådsändning från Finland. Med rundradiosändning, radiosändning och trådsändning förstås detsamma som i radiolagen (1966:755). Lag (1995:563). 2 § Sändningen skall bestå av vidaresändning av program som samtidigt sänds eller kort tid dessförinnan har sänts i Finland med stöd av tillstånd från Finlands regering. Lag (1993:378). 3 § För sändningen gäller inte 6 -18 §§ radiolagen (1966:755). Lag (1991:1569). 4 § Ett sändningstillstånd får förenas med särskilda villkor. Dessa får avse vilka radiosändare som får användas och sändningens räckvidd ävensom program- verksamhetens omfattning och förbud mot eller föreskrifter om kommersiell reklam. Lag (1993:378). 5 § Sändningstillståndet får återkallas, om tillståndshavaren bryter mot villkor som avser förbud mot eller föreskrifter om reklam. Lag (1993:378). Övergångsbestämmelser 1991:1569 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om radioprogram som har sänts före ikraftträdandet.