Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1986:255 · Visa register
Förordning (1986:255) om pristillägg på renkött
Departement: Näringsdepartementet RSL
Utfärdad: 1986-05-15
Omtryck: SFS 2003:1193
Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:1358
Ikraft: 1986-07-01
1 § För att främja renskötselns rationalisering kan i mån av tillgång på medel bidrag lämnas som särskilt pristillägg på renkött. 2 § Pristillägget beräknas på slaktkroppens vikt och lämnas med 9 kr per kilo för vuxen ren och med 14:50 per kilo för renkalv. Pristillägget skall användas till de stödformer som Sametinget beslutar. Förordning (2006:1358). 3 § Pristillägg lämnas endast för renkött som godkänts vid köttbesiktning enligt Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel och enligt föreskrifter som meddelats med stöd av livsmedelslagen (2006:804). Har renar som tillhör en renägare som bedriver renskötsel i Sverige slaktats i Norge eller Finland lämnas dock pristillägg om köttet godkänts vid besiktning enligt de bestämmelser som gäller för landet i fråga. Detsamma gäller om en sådan renägare har sålt renar till slakt i Norge eller Finland. Förordning (2006:833). 4 § Har renägaren förvärvat renen från Norge eller Finland, lämnas pristillägg endast om renen tillhört honom i minst ett år. 5 § Frågor om pristillägg prövas av Sametinget. Sametingets beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2006:1358). 6 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna förordning får meddelas av Sametinget. Förordning (2006:1358). Övergångsbestämmelser 2003:1193 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre bestämmelser skall dock tillämpas i fråga om renar som slaktats före ikraftträdandet. 2004:659 Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2004. Den nya bestämmelsen skall dock tillämpas även för ren som slaktats från och med den 1 januari 2004.