Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1986:196 · Visa register
Förordning (1986:196) om skydd mot utförsel av vissa äldre kulturföremål
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1986-04-17
Ikraft: 1986-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1988:1188
Upphävd: 1989-01-01
1 § Frågor om tillstånd till utförsel av föremål som omfattas av lagen (1985:1104) om skydd mot utförsel av vissa äldre kulturföremål skall enligt 9 § nämnda lag prövas av kungl. biblioteket, riksantikvarieämbetet och statens historiska museer, riksarkivet, statens konstmuseer eller Stiftelsen Nordiska museet (tillståndsmyndigheter). Ansökan om tillstånd skall dock enligt 10 § samma lag i samtliga fall ges in till riksantikvarieämbetet och statens historiska museer. 2 § Kungl. biblioteket prövar tillstånd i fråga om a. tryckta skrifter, kartor och bilder, b. icke tryckta brev, dagböcker, manuskript och noter i den mån föremålen härrör från författare och tonsättare. 3 § Stiftelsen Nordiska museet prövar tillstånd i fråga om a. dryckeskärl, seldon och textilredskap, om de är av trä och har målad eller skuren dekor, b. folkdräkter och broderad eller mönstervävd folklig textil, c. bonadsmåleri, d. möbler, speglar och skrin, e. golvur, väggur och bordsur, f. signerade fajanser, g. musikinstrument, h. skjutvapen, blankvapen och skyddsvapen, i. samiska föremål, j. tekniska modeller och prototyper samt vetenskapliga instrument. Ansökningar rörande sådana möbler, speglar och skrin samt golvur, väggur och bordsur som avses i 5 § lagen (1985:1104) om skydd mot utförsel av vissa äldre kulturföremål skall dock på sätt följer av 5 § prövas av statens konstmuseer. Ansökningar rörande sådana skrin samt blankvapen och skyddsvapen som härrör från svenska kyrkor skall dock på sätt följer av 6 § prövas av riksantikvarieämbetet och statens historiska museer. 4 § Riksarkivet prövar tillstånd i fråga om a. handskrifter på pergament eller papper, b. icke tryckta protokoll, brev, dagböcker, manuskript, noter och räkenskaper, c. handritade kartor och ritningar. Ansökningar rörande sådana icke tryckta brev, dagböcker, manuskript och noter som härrör från författare och tonsättare skall dock på sätt följer av 2 § prövas av kungl. biblioteket. 5 § Statens konstmuseer prövar tillstånd i fråga om a. sådana möbler, speglar och skrin samt golvur, väggur och bordsur som avses i 5 § lagen (1985:1104) om skydd mot utförsel av vissa äldre kulturföremål, b. målningar, teckningar och skulpturer, c. föremål av keramik, glas, guld, silver, brons, porfyr och elfenben samt d. ljuskronor och vävda tapeter. Ansökningar rörande sådana målningar och skulpturer, föremål av guld, silver och brons samt ljuskronor som härrör från svenska kyrkor skall dock på sätt följer av 6 § prövas av riksantikvarieämbetet och statens historiska museer. 6 § Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer prövar tillstånd i fråga om a. skrin, b. blankvapen och skyddsvapen, c. målningar och skulpturer, d. föremål av guld, silver och brons, e. ljuskronor, i den mån samtliga nu nämnda föremål härrör från svenska kyrkor. 7 § Rör en ansökan mer än en av tillståndsmyndigheterna gäller föreskrifterna i 11 § lagen (1985:1104) om skydd mot utförsel av vissa äldre kulturföremål. 8 § Närmare föreskrifter för verkställigheten av lagen (1985:1104) om skydd mot utförsel av vissa äldre kulturföremål meddelas av riksantikvarieämbetet och statens historiska museer.