Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1986:1224 · Visa register
Förordning (1986:1224) om förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning
Departement: Kommunikationsdepartementet
Utfärdad: 1986-12-11
Ikraft: 1987-02-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1988:91
Upphävd: 1988-07-01
Aktiebolaget Svensk Bilprovning får ta ut avgifter med nedan angivna belopp för förrättningar som utförs av bolaget. Förrättningar Avgift kronor Fullständig Efter- kontroll kontroll Typbesiktning av a) personbilar, lastbilar, bussar eller terrängvagnar med en totalvikt av högst 3 500 kilogram 1. en grundmodell 7 615 2. en variant av en vid typbesiktning godkänd grundmodell med samma motorutförande och samma huvudtyp av karosseri som grundmodellen men med annan utrustning 3 795 3. en variant, som avviker från en vid typbesiktning godkänd grundmodell endast i fråga om däckdimensioner 1 265 b) lastbilar, bussar eller terrängvagnar med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram 1. en grundmodell 12 640 2. en variant, som avviker från en vid typbesiktning godkänd grundmodell endast i fråga om däckdimensioner 1 265 c) motorcyklar eller terrängskotrar 5 230 d) husvagnar 1. en grundmodell 7 615 2. en variant av en vid typbesiktning godkänd grundmodell med samma huvudtyp av karosseri som grundmodellen men med annan utrustning 3 120 Förrättningar Avgift kronor Fullständig Efter- kontroll kontroll 3. en variant, som avviker från en vid typbesiktning godkänd grundmodell endast genom att kopplingsanordningen är avsedd för en annan kulstorlek 1 265 4. en variant, som avviker från en vid typbesiktning godkänd grundmodell endast i fråga om däckdimensioner 1 265 e) andra släpvagnar med bromsutrustning och med en totalvikt av högst 3 500 kilogram 1. en grundmodell 3 795 2. en variant av en vid typbesiktning godkänd grundmodell med samma huvudtyp av karosseri som grundmodellen men med fällbar framläm eller huv över godsutrymmet 1 945 3. en variant, som avviker från en vid typbesiktning godkänd grundmodell endast genom att kopplingsanordningen är avsedd för en annan kulstorlek 1 265 4. en variant, som avviker från en vid typbesiktning godkänd grundmodell endast i fråga om däckdimensioner 1 265 f) andra släpvagnar med bromsutrustning och med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram 1. en grundmodell 7 615 2. en variant, som avviker från en vid typbesiktning godkänd grundmodell endast i fråga om däckdimensioner 1 265 g) släpvagnar utan bromsutrustning, släpslädar eller terrängsläp 1. en grundmodell 1 945 2. en variant, som avviker från en vid typbesiktning godkänd grundmodell endast i fråga om kopplingsanordningen 1 265 h) mopeder 2 190 Förrättningar Avgift kronor Fullständig Efter- kontroll kontroll Prövning av frågor om godkännande av fordon enligt bilavgaskungörelsen (1972:596) (avgascertifiering) a) prövning av ansökan jämte en provning 1. grundavgift för en motorfamilj 10 235 2. tilläggsavgift per bil i en motorfamilj som sökanden enligt uppgift i ansökan om certifiering beräknar sälja av motorfamiljen 7 b) för varje ytterligare provning 1 810 Registreringsbesiktning av a) personbilar, traktorer (ombyggda bilar), sådana lastbilar, bussar eller terrängvagnar som har en totalvikt av högst 3 500 kilogram, om fordonet inte tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg 320 b) sådana fordon som avses under a) men som tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg 220 c) lastbilar, bussar eller terrängvagnar som har en totalvikt av 3 501--7 000 kilogram 410 d) lastbilar, bussar eller terrängvagnar som har en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och högst två axlar 460 e) lastbilar, bussar eller terrängvagnar som har en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och tre eller flera axlar 510 f) motorcyklar eller terrängskotrar 205 g) husvagnar 1. som inte tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg 290 2. som tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg 190 Förrättningar Avgift kronor Fullständig Efter- kontroll kontroll h) andra släpvagnar, släpslädar eller terrängsläp 1. med en totalvikt av högst 3 500 kilogram 190 2. med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram och högst två axlar 410 3. med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram och tre eller flera axlar 455 i) amatörbyggda fordon tilläggsavgifter till a), b) och f) ovan 135 j) ombyggda fordon tilläggsavgifter till a), b) och f) ovan 85 k) bilar som avses bli godkända för persontransporter i beställningstrafik med lättare fordon tilläggsavgifter till a) och b) ovan 85 l) bilar med bostadsinredning och gasolanläggning tilläggsavgifter till a) och b) ovan 85 Exportvagnsbesiktning 320 Kontrollbesiktning av a) personbilar eller traktorer (ombyggda bilar) 130 65 b) lastbilar, bussar eller terrängvagnar som har en totalvikt av högst 3 500 kilogram 130 65 c) lastbilar, bussar eller terrängvagnar som har en totalvikt av 3 501--7 000 kilogram 170 80 d) lastbilar, bussar eller terrängvagnar som har en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och högst två axlar 230 95 Förrättningar Avgift kronor Fullständig Efter- kontroll kontroll e) lastbilar, bussar eller terrängvagnar som har en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och tre eller flera axlar 275 110 f) motorcyklar, mopeder eller terrängskotrar 80 40 g) husvagnar 105 60 h) andra släpvagnar, släpslädar eller terrängsläp 1. med en totalvikt av högst 3 500 kilogram 80 40 2. med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram och högst två axlar 145 80 3. med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram och tre eller flera axlar 185 90 Kopplingsbesiktning a) om den företas i samband med en registrerings- eller kontrollbesiktning 90 b) i andra fall 180 Besiktning av kilometerräknarapparatur som innefattar a) en särskild kontroll av omräkningsfaktorn och som företas i samband med någon annan besiktning 135 b) en särskild kontroll av omräkningsfaktorn i övriga fall 150 c) en annan kontroll i samband med någon annan besiktning 45 d) en annan kontroll i övriga fall 60 45 Mopedbesiktning 205 Lämplighetsbesiktning av a) fordon som avses i 70 § första stycket fordonskungörelsen (1972:595) Förrättningar Avgift kronor Fullständig Efter- kontroll kontroll 1. om besiktningen företas i samband med en registrerings- eller kontrollbe- siktning 80 2. i övriga fall 105 b) fordon som är konstruerade för transport av brandfarliga vätskor och gaser 215 Besiktning av fordonsmonterade kranar utom vajerspel eller personkorgar a) första besiktning 1. om den företas i samband med en annan besiktning 320 2. i övriga fall 340 b) återkommande besiktning 1. om den företas i samband med en annan besiktning 220 2. i övriga fall 235 Besiktning av vajerspel 120 Besiktning av personkorgar 120 Besiktning av vinschar 120 Besiktning för viss internationell gods- befordran på väg under tullförsegling (TIR-besiktning) a) typbesiktning 3 200 b) första besiktning 420 c) återkommande besiktning 370 Besiktning för befordran av farligt gods på väg (ADR-besiktning) a) första besiktning 1. grundavgift 415 2. avgift för varje ämnesklass som besiktningen avser 240 Förrättningar Avgift kronor Fullständig Efter- kontroll kontroll b) återkommande besiktning 415 Besiktning för internationell befordran av lättfördärvliga livsmedel (ATP- besiktning) a) första besiktning 2 530 b) återkommande besiktning 1 900 Särskild besiktning föreskriven av trafiksäkerhetsverket eller en länsstyrelse i ett dispensärende 390 Plombering av en taxameters fastsättning i ett fordon 125 Utfärdande av ett intyg enligt 34 § bilregisterkungörelsen (1972:599) 21 För förrättning som inte utförs vid bilprovningsstation får avgifter i stället för vad som angetts ovan i denna förordning tas ut med högst 325 kronor per timme. Med efterkontroll avses i denna förordning en sådan begränsad kontrollbesiktning som anges i 81 § fordonskungörelsen (1972:595). I fråga om besiktning av kilometerräknarapparatur avses med efterkontroll en besiktning som sker inom en månad från den närmast föregående besiktningen av apparaturen. Om annan kontrollbesiktning än efterkontroll av fordon, vars inställelsetermin består av fem månader, görs efter utgången av inställelseterminens tredje månad, får avgiften höjas till följande belopp: a) För personbilar och för lastbilar eller bussar som har en totalvikt av högst 3 500 kilogram, till 165 kronor, b) för lastbilar eller bussar som har en totalvikt av 3 501--7 000 kilogram, till 205 kronor, c) för lastbilar eller bussar som har en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och högst två axlar, till 265 kronor, och d) för lastbilar eller bussar som har en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och tre eller flera axlar, till 310 kronor.