Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1986:574 · Visa register
Förordning (1986:574) om statsbidrag till fristående särskolor
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1986-06-11
Ikraft: 1986-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1988:740
Upphävd: 1988-07-01
1 § Denna förordning gäller sådana skolor med enskild huvudman som motsvarar landstingskommunernas grundsärskolor, träningsskolor eller yrkessärskolor (fristående särskolor). Med redovisningsår avses i förordningen tiden den 1 juli--den 30 juni nästa kalenderår. 2 § Om huvudmannen för en fristående särskola redovisningsåret 1985/86 har fått bidrag för skolan enligt kungörelsen (1968:350) angående statsbidrag till omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda, har huvudmannen rätt att för senare redovisningsår få bidrag enligt förordningen (1986:188) om statsbidrag till driftkostnader för särskolan m. m. Därvid skall föreskrifterna i 3--5 §§ gälla som villkor för bidraget. 3 § En fristående grundsärskola eller träningsskola skall vara godkänd enligt 9 kap. 3 § skollagen (1985:1100). 4 § En fristående yrkessärskola skall stå under skolöverstyrelsens och länsskolnämndens tillsyn. 5 § Särskoleförordningen (1986:573) skall tillämpas. Därvid skall huvudmannen fullgöra de uppgifter som enligt förordningen ankommer på den lokala styrelsen. Särskoleförordningens föreskrifter om personal med statligt reglerad anställning skall dock tillämpas endast i fall där den fristående skolan har sådan personal.