Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:99 · Visa register
Förordning (1985:99) om förbud mot investeringar i Sydafrika
Departement: Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad: 1985-03-07
Omtryck: SFS 1990:80
Ikraft: 1985-04-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 1993:1208
Upphävd: 1993-12-01
Inledande bestämmelse 1 § Med investering avses i denna förordning 1. anskaffning av aktier eller andra andelar, obligationer eller andra värdepapper, skepp, maskiner, inventarier och dylikt, byggnader eller fast egendom som ej är maskin eller byggnad, om tillgångarna är avsedda att stadigvarande brukas eller innehas i rörelsen, 2. sådan hyra av egendom som anges i 2 § första stycket 2 lagen (1985:98) om förbud mot investeringar i Sydafrika (finansiell leasing). Med anskaffning i första stycket 1 avses såväl förvärv som produktion för egen räkning. Förordning (1990:80). Investeringsplan 2 § Sådan investeringsplan som avses i 4 § lagen (1985:98) om förbud mot investeringar i Sydafrika skall årligen upprättas för det räkenskapsår som tillämpas av den svenska juridiska personen. Investeringsplanen skall färdigställas före räkenskapsårets början. Förordning (1990:80). 3 § Investeringsplanen skall innehålla uppgifter om de investeringar som planeras för den rörelse som den svenska juridiska personen själv eller genom utländskt dotterföretag driver i Sydafrika. För varje investering skall lämnas en närmare beskrivning av vad investeringen avser samt anges bruttoinvesteringsbeloppet och hur investeringen avses att finansieras. I planen skall investeringar som avses att påbörjas under räkenskapsåret och investeringar som har påbörjats dessförinnan anges var för sig. Förordning (1990:80). Redovisning Gemensamma bestämmelser 4 § Sådan redovisning som avses i 5 § lagen (1985:98) om förbud mot investeringar i Sydafrika skall årligen upprättas för det räkenskapsår som tillämpas av den svenska juridiska personen. Redovisningen skall ges in till kommerskollegium senast sex månader efter räkenskapsårets slut. Förordning (1990:80). 5 § Redovisningen skall lämnas i härför särskilt upprättad handling. Till redovisningen skall fogas senast avgiven årsredovisning för i Sydafrika bedriven rörelse. Förordning (1990:80). 6 § I redovisningen skall anges hur verksamheten har utvecklats i den rörelse som den svenska juridiska personen själv eller genom utländskt dotterföretag driver i Sydafrika. Om rörelse har drivits genom skilda företag, skall redovisning lämnas för varje företag särskilt. Förordning (1990:80). Redovisning enligt 5 § första stycket 1 lagen (1985:98) om förbud mot investeringar i Sydafrika 7 § Uppgifter skall lämnas om produktion, omsättning, antal anställda, företagna investeringar och rörelsens resultat. Om företaget driver av varandra väsentligen oberoende rörelsegrenar, skall intäkterna för varje sådan rörelsegren anges särskilt. För varje investering skall anges bruttoinvesteringsbeloppet och hur investeringen har finansierats. Investeringar som påbörjats under räkenskapsåret och sådana som har påbörjats dessförinnan skall redovisas var för sig. Rörelsens resultat skall redovisas i enlighet med bestämmelserna i 18 § bokföringslagen (1976:125), i den mån dessa bestämmelser är tillämpliga. Om företaget driver av varandra väsentligen oberoende rörelsegrenar, skall bruttoresultatet för varje sådan rörelsegren redovisas särskilt. 8 § I redovisningen enligt 7 § skall anges motsvarande uppgifter för de närmast föregående två åren. 9 § Om rörelse har drivits genom utländskt dotterföretag, skall uppgift lämnas om storleken av det egna kapitalet hos dotterföretaget. Därvid skall särskilt anges storleken av aktiekapitalet eller annat insatskapital. Om den svenska juridiska personen själv eller genom utländskt dotterföretag äger aktier eller andelar i något sydafrikanskt företag eller obligationer eller andra för den allmänna omsättningen avsedda skuldförbindelser som ett sådant företag har utfärdat, skall uppgift lämnas om dessa. Därvid skall anges varje företags namn och antalet aktier, andelar, obligationer eller skuldförbindelser. Om den svenska juridiska personen själv eller genom utländskt dotterföretag har givit penninglån eller annan kredit med en löptid över två år till något sydafrikanskt företag eller har ställt säkerhet för ett sådant företags skulder med en löptid över fem år, skall uppgift lämnas om detta. Därvid skall anges varje företags namn och storleken av lämnade lån eller krediter, beloppet av de skulder för vilka säkerhet har ställts samt arten av ställda säkerheter. Om den svenska juridiska personen själv eller genom utländskt dotterföretag har givit penninglån eller annan kredit med en löptid över två år till sydafrikanska staten eller någon av dess myndigheter eller har ställt säkerhet för sydafrikanska statens eller någon av dess myndigheters skulder med en löptid över fem år, skall uppgift lämnas om detta. Därvid skall anges varje myndighets namn och storleken av lämnade lån eller krediter, beloppet av de skulder för vilka säkerhet har ställts samt arten av ställda säkerheter. Förordning (1990:80). 10 § Redovisningen skall upprättas med iakttagande av svensk god redovisningssed. Om det föreligger särskilda skäl, får avvikelser härifrån göras. För sådana avvikelser skall lämnas en motiverad redogörelse. Redovisning enligt 5 § första stycket 2 lagen (1985:98) om förbud mot investeringar i Sydafrika 11 § Uppgifter skall lämnas om löner och anställningsvillkor samt sociala förhållanden för de anställda. Uppgifter skall också lämnas om planerade och vidtagna förändringar för de anställda i nu angivna avseenden. Redogörelse av kommerskollegium 12 § Kommerskollegium skall varje år före den 1 oktober till utrikesdepartementet lämna en redogörelse för de redovisningar som har avgetts under det senaste budgetåret. Prövning av ärenden om undantag från investeringsförbudet 13 § Ansökan om undantag enligt 6 § lagen (1985:98) om förbud mot investeringar i Sydafrika ges in till kommerskollegium före utgången av det kalenderår som föregår det verksamhetsår som ansökan avser. Ansökan skall innehålla dels en utredning om hur den avsedda investeringen påverkar sökandens möjligheter att utvidga sin verksamhet, dels uppgifter om de centrala arbetstagarorganisationer i förhållande till vilka den svenska juridiska personen är bunden av kollektivavtal. Förordning (1990:80). 14 § Till ansökan skall fogas 1. senast upprättad investeringsplan, 2. senast avgivna årsredovisning för den svenska juridiska personen och för den i Sydafrika bedrivna rörelsen, 3. om ansökan avser investering i maskin eller byggnad, en översiktlig teknisk beskrivning. Förordning (1990:80). 15 § Kommerskollegium skall med eget yttrande överlämna handlingarna i ärendet till regeringen senast den 1 maj året efter det ansökan gavs in. Särskilda åtaganden 16 § Ansökan om medgivande enligt 8 § lagen (1985:98) om förbud mot investeringar i Sydafrika ges in till regeringen. I ansökan skall sökanden åta sig att inte utvidga verksamheten genom de investeringar som ansökan avser. Till ansökan skall fogas 1. senast upprättad investeringsplan, 2. senast avgiven årsredovisning för den svenska juridiska personen och för den i Sydafrika bedrivna rörelsen. Förordning (1990:80). Förbud mot tekniköverföring 17 § En svensk juridisk person får inte överlåta eller upplåta ett patent eller en tillverkningsrätt till ett sydafrikanskt företag utan tillstånd av regeringen. Förordning (1990:80). Uppgiftsskyldighet 18 § En svensk juridisk person som förvärvar ett sådant utländskt företag som äger aktier eller andelar i ett sydafrikanskt företag skall till kommerskollegium lämna följande uppgifter, nämligen 1. namnet på det förvärvade utländska företaget, 2. storleken av det förvärvade utländska företagets aktie- eller andelsinnehav i det sydafrikanska företaget, 3. namnet på det sydafrikanska företaget. Uppgifterna skall lämnas senast en månad efter förvärvet. Redogörelse av kommerskollegium 19 § Kommerskollegium skall varje år före den 1 oktober till utrikesdepartementet lämna en redogörelse för sådana indirekta företagsförvärv, varom uppgifter inkommit till kollegiet under det senaste budgetåret. Förordning (1986:257). Tillsyn 20 § Kommerskollegium utövar tillsyn över efterlevnaden av lagen (1985:98) om förbud mot investeringar i Sydafrika samt av villkor och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Förordning (1990:80).