Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:915 · Visa register
Inrättandeförordning (1985:915)
Departement: Civildepartementet
Utfärdad: 1985-11-21
Omtryck: SFS 1988:1024
Ikraft: 1986-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1989:166
Upphävd: 1989-07-01
Förordningens tillämpningsområde 1 § I denna förordning finns föreskrifter om inrättande av statligt reglerade tjänster med undantag av tjänster vid de allmänna försäkringskassorna. Med statligt reglerade tjänster avses tjänster där avlöningsförmånerna fastställs under medverkan av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Förordning (1988:1024). 2 § har upphävts genom förordning (1988:1024). Tjänstetyper 3 § Vad som avses med lönetjänst och med arvodestjänst framgår av kollektivavtal om tjänstetyper och tjänsteförening. Förordning (1988:1024). 4 § Tjänster för dem som anställs med lönebidrag inrättas som arvodestjänster. Inrättande av heltids- och deltidstjänster 5 § Tjänster som skall tillsättas med fullmakt (fullmaktstjänster) eller som har beteckningen p eller r (p- respektive r-tjänster) inrättas som heltidstjänster. Även andra tjänster skall anses inrättade som heltidstjänster, om inte något annat framgår av beslutet. Om anordnande av deltidsarbete finns föreskrifter i deltidsförordningen (1980:50). Förordning (1988:1024). 6 § Lönetjänster för deltidsarbete får bara inrättas för tjänstgöring som omfattar minst 40 procent av heltidstjänstgöring, räknat per månad eller kortare tidsperiod. Förordning (1988:1024). Inrättande av tjänster inom statsförvaltningen m.m. 7 § En tjänst inrättas av den myndighet som tillsätter tjänsten. Tjänster inrättas dock alltid av regeringen, om det gäller -- tjänster som omfattas av chefslöneavtalet eller är avsedda för myndighetschefer, -- fullmaktstjänster, -- p- eller r-tjänster. Förordning (1988:1024). 8 § I fråga om präst- och kyrkomusikertjänster inom svenska kyrkan tillämpas i stället för 7 § vad som sägs i 10--12 §§. Om inrättande av vissa andra tjänster, bland annat inom skolväsendet, finns det särskilda föreskrifter. Förordning (1988:1024). 9 § har upphävts genom förordning (1988:1024). Inrättande av präst- och kyrkomusikertjänster inom svenska kyrkan 10 § Arvodestjänster för präster eller tjänster som pastoratsadjunkt inrättas av domkapitlet. Andra tjänster för präster inrättas av regeringen. Domkapitlet får dock inrätta lönetjänster som komminister eller kyrkoadjunkt i ett pastorat under förutsättning att en motsvarande tjänst i ett annat pastorat i stiftet samtidigt dras in och att båda pastoraten samtycker. Förordning (1988:1024). 11 § Arvodestjänster för präster får inrättas, om en lönetjänst är ledig och inte tillsätts, eller om tjänstens innehavare inte utövar tjänsten och den inte uppehålls av vikarie. Förordning (1988:1024). 12 § Om inrättande av tjänster som organister, biträdande kyrkomusiker, kantorer eller orgelspelare finns särskilda föreskrifter i lagen (1947:275) om kyrkomusiker, i kyrkomusikerförordningen (1950:375) och i förordningen (1982:375) med provisoriska bestämmelser om skolkantorer. Vakanthållning och indragning av tjänster 13 § När en tjänst blir ledig, skall myndigheten pröva om den behöver tillsättas. Om tjänsten inte behöver tillsättas skall den dras in eller hållas vakant. Förordning (1988:1024). 14 § Frågan om att hålla en tjänst vakant prövas av den som tillsätter tjänsten. Frågan om att dra in en tjänst prövas av den som inrättar tjänsten. När en myndighet finner att en tjänst som regeringen inrättar bör dras in, skall myndigheten hos regeringen begära prövning av frågan om indragning av tjänsten. 15 § Vad som sägs i 13 och 14 §§ skall inte tillämpas på tjänster som skolledare, biträdande skolledare, lärare eller syofunktionärer inom skolväsendet, om inte något annat följer av särskilda föreskrifter. Övergångsstat m.m. 16 § Om en fullmaktstjänst enligt ett kollektivavtal skall ändras till en annan tjänst i rörlig lönegrad, skall myndigheten inrätta en sådan tjänst och föra fullmaktstjänsten på övergångsstat. En arbetstagare får inte utöva bägge tjänsterna samtidigt. Förordning (1988:1024). 17 § Den som har en fullmaktstjänst blir i det fall som avses i 16 § första stycket automatiskt innehavare också av den nyinrättade tjänsten. Tjänstledighet från fullmaktstjänsten för att utöva en annan tjänst innefattar automatiskt tjänstledighet också från den nyinrättade tjänsten. Arbetstagaren får samtidigt inneha samtliga tre tjänster. Förordning (1988:1024). Avslutande bestämmelser 18 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas, om inte något annat följer av särskilda föreskrifter. Första stycket gäller inte beslut om vakanthållning. 19 § har upphävts genom förordning (1988:1024).