Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:903 · Visa register
Lag (1985:903) om uppdragsutbildning i anslutning till det kommunala skolväsendet m.m.
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1985-11-28
Ikraft: 1986-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1991:1109
Upphävd: 1991-07-01
1 § Kommuner och landstingskommuner som är huvudmän för kommunal vuxenutbildning (komvux), kommunal högskoleutbildning inom vårdområdet eller gymnasieskola får i anslutning till sådan verksamhet bedriva uppdragsutbildning enligt bestämmelserna i denna lag. 2 § I anslutning till komvux får bedrivas uppdragsutbildning som i fråga om art och nivå har anknytning till den verksamhet som får förekomma i huvudmannens komvux. 3 § I anslutning till gymnasieskolan får bedrivas uppdragsutbildning som i fråga om art och nivå har anknytning till verksamheten i huvudmannens gymnasieskola, dock inte uppdragsutbildning som motsvarar någon linje. 4 § I anslutning till kommunal högskoleutbildning inom vårdområdet får bedrivas uppdragsutbildning som i fråga om art och nivå har anknytning till huvudmannens högskoleutbildning inom detta område, dock inte uppdragsutbildning som motsvarar någon allmän utbildningslinje. 5 § Deltagare i uppdragsutbildning som motsvarar kurser i komvux, påbyggnadsutbildningar eller andra specialkurser i gymnasieskolan eller påbyggnadslinjer, lokala utbildningslinjer eller enstaka kurser i kommunal högskoleutbildning inom vårdområdet får ges betyg eller annat kompetensbevis enligt bestämmelserna för sådan utbildning under de förutsättningar som anges i föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Även i andra frågor som rör förhållandet till komvux, gymnasieskola eller högskoleutbildning meddelas föreskrifter av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. 6 § Kommuner och landstingskommuner som är huvudmän för statsunderstödda folkhögskolor får bedriva uppdragsutbildning vid sidan av den statsunderstödda verksamheten vid skolorna.