Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:838 · Visa register
Förordning (1985:838) om motorbränslen
Departement: Miljödepartementet
Utfärdad: 1985-11-07
Ändring införd: t.o.m. SFS 2008:1193
Ikraft: 1986-01-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2011:346
Upphävd: 2011-05-01
1 § Bestämmelserna i denna förordning gäller bensin, dieselbränslen och alternativa motorbränslen avsedda för motordrift. Bestämmelser om motorbränslen finns också i lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen och i förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle. Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i lagen om motorfordons avgasrening och motorbränslen. Bestämmelserna om särskilt farliga produkter i 7, 9 och 14 §§ förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer gäller inte motorbränslen. Förordning (2008:247). 2 § När kvaliteten på motorbränslen skall bestämmas med avseende på de miljöspecifikationer som anges i bilagorna 2 och 3 till lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen skall de provningsmetoder användas som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG3, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/20034. Förordning (2004:1152). 3 § Bensin, som inte omfattas av 1 § andra stycket 1, och som är avsedd endast för drift av kolvmotorer i luftfartyg, får tillverkas, saluföras och överlåtas endast om blyhalten i bensinen inte överstiger 0,8 gram bly per liter bensin vid 15 grader Celsius. Förordning (1999:1394). 4 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till skyddet av den yttre miljön, får Transportstyrelsen efter samråd med Kemikalieinspektionen, beträffande alternativa motorbränslen meddela närmare föreskrifter om bränslenas egenskaper och innehåll. Förordning (2008:1193). 5 § Tankställen för motorfordon och andra distributionssystem för motorbensin skall vara så anordnade att motorbensin som är avsedd för fordon med särskilda utsläppsbegränsande anordningar hålls åtskild från annan bensin. Transportstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om utformningen av sådana distributionssystem. Förordning (2008:1193). 6 § Munstycken som används på bensinpumpar vid tankställen och andra distributionssystem för alkylatbensin skall ha en yttre diameter som inte får understiga 23,7 millimeter. Bensinpumparna skall vara märkta med texten "Alkylatbensin för 2-taktsmotorer". Förordning (2002:809). 7 § Har upphävts genom förordning (1998:922). 8 § Har motorbensin överlåtits yrkesmässigt i strid mot denna förordning eller med stöd av förordningen meddelade föreskrifter och kan det antas att bensinen genom att påverka utsläppsbegränsande anordningar hos motorfordon medför risk för skada på människor eller i miljön, får Transportstyrelsen informera tillverkare, importörer och ägare av motorfordon om förhållandet. I den utsträckning det är lämpligt kan Transportstyrelsen överlämna åt näringsidkare som tillverkat, importerat eller yrkesmässigt överlåtit bensinen att själv svara för informationen. Transportstyrelsens kostnader för informationsåtgärder enligt första stycket skall ersättas av näringsidkaren. Förordning (2008:1193). 9 § Transportstyrelsen skall utöva tillsynen över efterlevnaden av föreskrifter om bränsle i lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen samt föreskrifter om bränsle som meddelats med stöd av lagen. Förordning (2008:1193). 9 a § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka skyldigheter den som yrkesmässigt tillverkar, saluför eller överlåter motorbensin har i fråga om sådana utredningar och sådana uppgifter som behövs för kontroll av efterlevnaden av 2 och 5 §§ och de föreskrifter som har meddelats med stöd av denna förordning. Förordning (2008:1193). 9 b § Transportstyrelsen skall fullgöra den rapportering till Europeiska gemenskapernas kommission som avses i artikel 8 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003. Förordning (2008:1193). 9 c § Transportstyrelsen får pröva om ett alternativt motorbränsle uppfyller kraven i bilaga 4 eller 5 till lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen. Transportstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om det prövningsförfarande som avses i första stycket och om vilka provningsmetoder som skall användas. Förordning (2008:1193). 10 § I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande. Förordning (1998:922). 11 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Förordning (2008:1193). 12 § I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande. Förordning (1998:922). Övergångsbestämmelser 1985:838 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986. Utan hinder av vad som stadgas i 3 § och utöver vad som föreskrivs i punkt 2 i övergångsbestämmelserna till förordningen (1985:835) om kemiska produkter gäller följande. 1. Import och tillverkning av motorbensin som inte är blyfri får, till dess annat föreskrivs, ske under förutsättning att bensinens researchoktantal och motoroktantal uppgår till minst 98 respektive 87 och blyhalten inte överstiger 0,15 gram bly per liter bensin vid 15 o Celsius. 2. Yrkesmässig överlåtelse av motorbensin som inte är blyfri till förbrukare får ske till och med den 30 juni 1987. Därefter får, till dess annat föreskrivs, yrkesmässig överlåtelse av sådan motorbensin till förbrukare ske dels vid tankställe med endast en pump och dels vid tankställe med flera pumpar om det vid samma tankställe tillhandahålls blyfri motorbensin med researchoktantal och motoroktantal om minst 95 respektive 85. 3. Tankställe skall, enligt de närmare föreskrifter som statens naturvårdsverk meddelar, vara så utformat att förväxling mellan blyfri och annan motorbensin inte kan ske. 4. Motorbensin som inte är blyfri får tills vidare användas för sådana fordon som disponeras av Försvarsmakten och Försvarets materielverk och som inte kan drivas med blyfri bensin. Förordning (1994:876). 5. Tillverkning, import och yrkesmässig överlåtelse av motorbensin, som endast är avsedd för drift av kolvmotor i luftfartyg, får ske till dess annat föreskrivs, om blyhalten i sådan bensin inte överstiger 0,8 gram bly per liter bensin vid 15 o Celsius.