Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:606 · Visa register
Revisionsförordning (1985:606) för regeringskansliet
Departement: Finansdepartementet BA5
Utfärdad: 1985-06-06
Ikraft: 1985-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1996:1515
Upphävd: 1997-01-01 överg.best.
Inledande bestämmelser 1 § För revision av verksamheten vid statsrådsberedningen, departementen, utrikesrepresentationen, regeringskansliets förvaltningskontor, kommittéerna, riksrevisionsverket och stiftelsen Svenska institutet finns i Inrikesdepartementet ett revisionskontor. Ansvarig för revisionen är chefen för Inrikesdepartementet. Förordning (1996:816). Revisionskontoret 2 § Revisionskontoret skall bedriva sin revision -- i syfte främst att bedöma om redovisningen är rättvisande, -- i enlighet med god revisionssed. 3 § har upphävts genom förordning (1986:736). 4 § För revisionskontoret finns en chef. Tjänsten som chef för revisionskontoret tillsätts av regeringen. Revisionsplaner 5 § Chefen för Inrikesdepartementet fastställer revisionsplaner efter samråd med cheferna för berörda departement. Förslag till planerna upprättas av revisionskontoret. Förordning (1996:816). 6 § Chefen för revisionskontoret ansvarar för att revisionsplanerna genomförs. Rapportering 7 § Revisionskontoret skall årligen till chefen för Inrikesdepartementet avge -- en redogörelse över granskning av Statsrådsberedningens, departementens, utrikesrepresentationens och kommittéernas verksamhet och årsredovisningar, -- en revisionsberättelse över granskning av Regeringskansliets förvaltningskontors verksamhet och årsredovisning. Revisionskontoret skall löpande till chefen för Inrikesdepartementet anmäla sådana iakttagelser och slutsatser som bör komma till statsrådets kännedom. Förordning (1996:816). 8 § Revisionskontoret skall årligen till regeringen lämna en revisionsberättelse över Riksrevisionsverkets årsredovisning senast en månad efter den dag verket skall ha lämnat årsredovisning enligt förordningen (1993:134) om myndigheters årsredovisning och anslagsframställning. Revisionskontoret skall vid samma tillfälle lämna en kopia av berättelsen till Riksrevisionsverket. Övriga iakttagelser som Revisionskontoret gjort vid granskningen av Riksrevisionsverkets redovisning och förvaltning skall anmälas till Riksrevisionsverket. Förordning (1993:435). 9 § Revisionskontoret skall årligen till stiftelsen Svenska institutet avge en revisionsberättelse över granskningen av stiftelsens redovisning och förvaltning. Övriga iakttagelser som Revisionskontoret gjort vid granskningen av stiftelsen skall anmälas till stiftelsen. Förordning (1993:435). 10 § har upphävts genom förordning (1993:435). 11 § har upphävts genom förordning (1986:736). 12 § Chefen för Inrikesdepartementet skall, i förekommande fall efter samråd med cheferna för övriga departement, genom beslut pröva redogörelser och revisionsberättelser som revisionskontoret avger till honom. Motsvarande skyldighet åligger riksrevisionsverket och stiftelsen Svenska institutet. Förordning (1996:816). 13 § har upphävts genom förordning (1988:382). Avslutande bestämmelser 14 § Revisionskontoret har rätt att från dem som anges i 1 § första stycket utan dröjsmål få del av de upplysningar, uppgifter och handlingar som behövs för revisionen. Övergångsbestämmelser 1986:736 Denna förordning träder i kraft den 1 december 1986. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 juli 1986.