Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:554 · Visa register
Förordning (1985:554) om statsbidrag till kostnader för vissa trygghetsåtgärder för rektorer, studierektorer och lärare vid vissa privatskolor, riksinternatskolor och statsunderstödda folkhögskolor
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1985-06-13
Ikraft: 1985-07-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 1991:1127
Upphävd: 1991-08-01 överg.best.
Inledande bestämmelser 1 § Huvudmännen för privatskolor som avses i privatskolförordningen (1967:270), riksinternatskolor och statsunderstödda folkhögskolor har enligt föreskrifterna i denna förordning rätt att få statsbidrag till sina kostnader för vissa åtgärder enligt a. trygghetsavtalet den 9 januari 1985 för lärare vid privatskolor och riksinternatskolor (TrA-PR) och trygghetsavtalet samma dag för lärare vid statsunderstödda folkhögskolor (TrA-Fh), b. avtalet den 23 mars 1987 om avgångsförmåner (AGF). Förordning (1988:159). 2 § I denna förordning avses med redovisningsår tiden den 1 juli--den 30 juni nästa kalenderår. Statsbidrag till kostnader för vissa åtgärder enligt TrA-PR, TrA-Fh och AGF 3 § Bidrag lämnas till följande kostnader för åtgärder enligt TrA-PR för rektorer, studierektorer och lärare på vilka TrA-PR är tillämpligt, nämligen a. ersättning vid flyttning, m. m. enligt 5 kap. 12 och 13 §§, b. särskild inkomsttrygghet enligt 5 kap. 14 § andra stycket och c. löneutfyllnad enligt 5 kap. 15 §. 4 § Bidrag lämnas till följande kostnader för åtgärder enligt TrA-Fh för rektorer och lärare på vilka TrA-Fh är tillämpligt, nämligen a. ersättning vid flyttning, m. m. enligt 5 kap. 12 och 13 §§, b. särskild inkomsttrygghet enligt 5 kap. 14 § andra stycket och c. löneutfyllnad enligt 5 kap. 15 §. 5 § Bidrag lämnas till kostnader för avgångsbidrag enligt AGF för rektorer, studierektorer och lärare på vilka AGF är tillämpligt. 6 § Bidrag som avses i 3--5 §§ lämnas till de styrkta kostnaderna. Rekvisition och utbetalning 7 § Bidrag som avses i 3--5 §§ rekvireras för varje redovisningsår hos skolöverstyrelsen. Rekvisitionen skall ges in till skolöverstyrelsen senast den 31 augusti efter redovisningsårets utgång. Om det finns särskilda skäl, får skolöverstyrelsen pröva en rekvisition som inte har kommit in inom föreskriven tid. Till rekvisitionen skall fogas bestyrkt kopia av trygghetsnämndens beslut när det gäller bidrag till a. särskild inkomsttrygghet och löneutfyllnad enligt 5 kap. 14 § andra stycket och 15 § TrA-PR respektive TrA-Fh samt b. avgångsbidrag enligt AGF. 8 § Skolöverstyrelsen beslutar om bidrag och betalar ut detta. 9 § För granskning av tillämpningen av denna förordnings bestämmelser om statsbidrag får riksrevisionsverket och skolöverstyrelsen hos huvudmännen ta del av räkenskaper och övriga handlingar samt göra de undersökningar som fordras i övrigt. Huvudmännen är skyldiga att på begäran av riksrevisionsverket och skolöverstyrelsen lämna de uppgifter och det verifikationsmaterial som behövs för myndighetens granskning. Överklagande 10 § Skolöverstyrelsens beslut om statsbidrag får överklagas hos regeringen. Förordning (1988:159). Övriga föreskrifter 11 § Skolöverstyrelsen skall meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Övergångsbestämmelser 1985:554 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985. Förordningen tillämpas dock för tid från och med den 1 februari 1985. 1988:159 Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1988. Bestämmelserna i 1 § i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1988. 1991:1127 Statsbidrag får dock till och med utgången av år 1991 lämnas till sådana åtgärder enligt förordningarna som före den 1 januari 1991 vidtagits på grund av 6 § avtalet den 10 november 1989 om trygghetsfrågor (SAV 1989 Skol 24) och avtalet den 30 mars 1990 om vissa övergångsregler till trygghetsavtalet (SAV 1990 Skol 12). Vad som i förordningarna eller i bestämmelser som avses i förordningarna föreskrivs om skolöverstyrelsen och länsskolnämnden skall i stället avse den utredare som har till uppgift att slutföra avvecklingen av dessa myndigheter.