Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:35 · Visa register
Förordning (1985:35) om försöksverksamhet med handläggningen av förmynderskapsärenden
Departement: Justitiedepartementet F2
Utfärdad: 1985-01-24
Ikraft: 1985-03-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1987:955
Upphävd: 1988-01-01
1 § Försöksverksamhet enligt denna förordning skall äga rum vid Huddinge, Sollentuna, Stockholms, Södra Roslags, Uppsala, Eskilstuna, Katrineholms, Norrköpings, Jönköpings, Hässleholms, Helsingborgs, Malmö, Halmstads, Karlstads, Härnösands, Östersunds och Umeå tingsrätter. Vid dessa tingsrätter gäller denna förordning jämte förordningen (1979:572) med tingsrättsinstruktion. 2 § Domstolsbiträden, som har vunnit tillräcklig kunskap och erfarenhet och som har genomgått av domstolsverket föreskriven utbildning, får med de undantag som framgår av andra stycket förordnas att på eget ansvar handlägga ärenden som kan avgöras utan nämndemän och som avser 1. förordnande av -- förmyndare för underårig, dock ej om förmyndaren skall vara vårdnadshavare -- förmyndare för omyndigförklarad -- god man enligt 18 kap. 1 och 2 §§ samt 4 § första stycket 1--4 föräldrabalken, 2. entledigande av -- förmyndare för underårig, dock ej om förmyndaren är vårdnadshavare -- förmyndare för omyndigförklarad -- god man som har förordnats enligt 18 kap. 1 och 2 §§ samt 4 § första stycket 1--4 föräldrabalken, 3. inskrivning av -- förmynderskap för underårig enligt 12 kap. 1 § första stycket 1 och 2 föräldrabalken -- förmynderskap för omyndigförklarad -- godmanskap. Ett förordnande enligt första stycket omfattar inte 1. avvisningsbeslut, 2. interimistiska beslut, 3. ärenden som avses i 4 och 5 kap. lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap, 4. ärenden som avses i 14 och 15 §§ förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap, 5. ärenden som i övrigt är av vidlyftig eller svår beskaffenhet eller vars handläggning av annan orsak kräver särskild kunskap eller erfarenhet. 3 § Förordnanden meddelas vid Stockholms och Malmö tingsrätter av tingsrätten och annars av hovrätten.