Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:335 · Visa register
Förordning (1985:335) om tillgodoräknande av tid för föräldraledighet vid tillsättningen av statligt reglerade tjänster
Departement: Finansdepartementet ESA
Utfärdad: 1985-05-23
Ändring införd: t.o.m. SFS 1991:1748
Ikraft: 1985-07-01 överg.best.
Tillämpningsområde m.m. 1 § Denna förordning gäller tillsättningen av statligt reglerade tjänster. 2 § I förordningen avses med statligt reglerade tjänster: tjänster där enligt en lag eller ett särskilt beslut av riksdagen avlöningsförmånerna fastställs under medverkan av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, sökande: sökande eller någon annan som förklarar sig vilja komma i fråga vid en tjänstetillsättning, föräldraledighet: sådan tjänstledighet i samband med barns födelse, adoption, vård eller tillsyn som har beviljats i enlighet med -- lagen (1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn, m.m., -- tjänstledighetsförordningen (1984:111), -- motsvarande äldre ordning. Förordning (1991:1748). Tillgodoräknande 3 § Tiden för föräldraledighet från en anställning skall räknas sökanden till godo som förtjänst. Tid för föräldraledighet, som omfattar hela arbetstiden och som infaller efter det att barnet har uppnått 18 månaders ålder, bör dock räknas till godo bara med hälften. Handläggning 4 § En sökande, som påkallar tillgodoräknande enligt denna förordning, skall i sin ansökan ange ledighetens längd och förläggning, ledighetens omfattning i förhållande till hel arbetstid samt barnets eller barnens födelsetid. Den myndighet där sökanden har varit anställd skall så långt möjligt bistå honom eller henne med att ta fram uppgifterna om ledigheten. Övergångsbestämmelser 1985:335 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985. 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1978:61) om tillgodoräknande av tid för föräldraledighet vid tillsättning av statligt reglerad tjänst. I ärenden där tillsättningsförfarandet har inletts före de nya föreskrifternas ikraftträdande gäller dock äldre föreskrifter. 3. Vid tillämpningen av denna förordning skall tillgodoräknas även tid för föräldraledighet, som har infallit före ikraftträdandet.