Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:33 · Visa register
Försäkringsinspektionens kungörelse (1985:33) om ändring av vissa skadelivräntor
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1984-12-19
Ikraft: 1985-02-01
Försäkringsinspektionen får meddela att nedan berörda livräntor fr o m den 1 februari 1985 skall ökas enligt följande. 1.Livräntor föranledda av händelser, inträffade före utgången av år 1973. 1.1 Trafiklivränta ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 12 % (jfr SFS 1967:667 med ändringar 1973:216 och 1981:1193 samt 1967:666 med ändring 1973:217). 1.2 Skadelivränta som utgår av statsmedel ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 12 % (jfr SFS 1971:14 med ändringar 1973:218 och 1981:1214). 1.3 Annan ansvarslivränta -- än trafiklivränta och statlig skadelivränta -- ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 5 % (jfr SFS 1973:214 och 1981:1195). Under 1.1--1.3 angivna indextillägg skall utgå till livräntor som fastställts före den 1 februari 1985. 2.Livräntor föranledda av händelser, inträffade efter utgången av år 1973. 2.1 Skadeståndslivränta ökas med 5 %. Ändringen avser alla livräntor enligt lagen (1973:213 med ändring 1981:1194) om ändring av skadeståndslivräntor som fastställts före den 1 februari 1985 samt livräntor enligt lagen som genom dom fastställts senare, om första domstols dom i målet meddelats före nämnda dag. Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) äger vad sålunda förordnats tillämpning även i fråga om trafikskadeersättning i form av livränta.