Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:1123 · Visa register
Försäkringsinspektionens kungörelse (1985:1123) om ändring av vissa skadelivräntor
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1985-12-18
Ikraft: 1986-02-01
Försäkringsinspektionen får meddela att nedan berörda livräntor fr.o.m. den 1 februari 1986 skall ökas enligt följande: 1. Livräntor föranledda av händelser, inträffade före utgången av år 1973. 1.1 Trafiklivränta ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 6 % (jfr SFS 1967:667 med ändringar 1973:216 och 1981:1193 samt 1967:666 med ändring 1973:217). 1.2 Skadelivränta som utgår av statsmedel ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 6 % (jfr SFS 1971:14 med ändringar 1973:218 och 1981:1214). 1.3 Annan ansvarslivränta -- än trafiklivränta och statlig skadelivränta -- ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 5 % (jfr SFS 1973:214 och 1981:1195) Under 1.1--1.3 angivna indextillägg skall utgå till livräntor som fastställts före den 1 februari 1986. 2. Livräntor föranledda av händelser, inträffade efter utgången av år 1973. 2.1 Skadeståndslivränta ökas med 5 %. Ändringen avser alla livräntor enligt lagen (1973:213 med ändring 1981:1194) om ändring av skadeståndslivräntor som fastställts före den 1 februari 1986 samt livräntor enligt lagen som genom dom fastställts senare, om första domstols dom i målet meddelats före nämnda dag. Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) äger vad sålunda förordnats tillämpning även ifråga om trafikskadeersättning i form av livränta.