Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:1075 · Visa register
Lag (1985:1075) om rätt att anlägga enskilda järnvägar m.m.
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TP
Utfärdad: 1985-12-17
Ikraft: 1986-01-01
1 § Var och en har rätt att utan särskilt tillstånd (koncession) av regeringen anlägga en enskild järnväg, tunnelbana eller spårväg för allmän trafik. I fråga om elektriska anläggningar finns särskilda föreskrifter. 2 § Tidigare av Kungl. Maj:t eller regeringen beviljade tillstånd (koncessioner) att anlägga sådana anläggningar som avses i 1 § skall alltjämt gälla med undantag för skyldighet att upprätthålla viss trafik (trafikeringsplikt).