Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1984:803 · Visa register
Förordning (1984:803) om jämställdhet i statlig verksamhet
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad: 1984-11-01
Ändring införd: t.o.m. SFS 1989:521
Ikraft: 1984-12-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1998:1586
Upphävd: 1999-01-01
Tillämpningsområde 1 § Som ett led i regeringens strävan att åstadkomma en i huvudsak jämn könsfördelning i statliga anställningar och uppdrag meddelas i denna förordning vissa föreskrifter för myndigheterna under regeringen. I fråga om anställningar ansluter föreskrifterna till lagen (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet och till 7 kap. medbestämmandeavtalet för det statliga arbetstagarområdet (MBA-S). Förordning (1986:1395). 2 § har upphävts genom förordning (1989:521). Uppdrag m.m. 3 § När myndigheten skall ge någon ett uppdrag, skall den se till att det finns personer av båda könen att välja mellan, om det kan ske inom ramen för sakliga urvalsgrunder. När myndigheten skall föreslå någon till ett uppdrag, skall den föreslå en person av vartdera könet, om det kan ske inom ramen för sakliga urvalsgrunder. Förordning (1986:1395). 4 § Vad som i 3 § sägs om uppdrag skall tillämpas också på utbildning som särskilt anordnas för att ge kompetens för ett uppdrag. Jämställdhetsplaner m. m. 5 § På begäran av Statens arbetsgivarverk skall myndigheterna lämna verket uppgifter om upprättade jämställdhetsplaner och genomförda jämställdhetsåtgärder. Förordning (1986:452).