Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1984:778 · Visa register
Förordning (1984:778) om upphävande av vissa föreskrifter m.m. på det statliga arbetsgivarområdet;
Departement: Civildepartementet RS1
Utfärdad: 1984-09-20
Regeringen föreskriver att nedan angivna föreskrifter m.m., i den mån de fortfarande gäller, skall upphöra att gälla vid utgången av september 1985 1. Föreskrifter m.m. som ansluter till 7 § anställningsförordningen (1965:601): socialstyrelsens och statens arbetsmarknadsnämnds skrivelse den 31 mars 1980 till centrala statliga myndigheter utom försvarsmakten med allmänna råd om myndigheternas föreskrifter om hälsokrav och läkarintyg vid tillsättning av statliga tjänster. 2. Föreskrifter m. m. som ansluter till cirkuläret (1966:736) med anvisningar om regleringen av sjuklöne- och sjukvårdsförmåner m. m. som utgå till statstjänstemän m. fl.: riksförsäkringsverkets cirkulärserie nr 4/1967 om samordningen av sjuklöne- och sjukvårdsförmåner som utgå till statstjänstemän m. fl. med förmåner enligt lagen om allmän försäkring. 3.1 Föreskrifter m. m. från statens personalbostadsdelegation som ansluter till 8 § kungörelsen (1968:649) om vissa tjänstebostäder m. m. inom offentlig verksamhet och som har kungjorts i delegationens cirkulärserie: A 1 Genomförandet av 1956 års principbeslut om en tjänstebostadsreform m. m., A 2 Beräkning av hyra för bostadsrättslägenhet, A 3 Hyressättning av enkelrum och dubbletter, A 4 Provisorisk instruktion för statens personalbostadsdelegation, instruktion för statens tjänstebostadsnämnd samt cirkulär till statsmyndigheterna angående vissa samrådsskyldigheter med statens personalbostadsdelegation m. m., A 5 Ändring av tjänstebostadshyra i vissa fall vid tjänstemans uppflyttning i lönegrad m. m., A 6 Reducering av marknadshyran för tjänstebostad i vissa fall, A 7 Reducering av marknadshyran för tjänstebostad i vissa fall m. m., A 8 Ny förteckning över tjänster (befattningar) förenade med skyldighet att bebo anvisad tjänstebostad, A 9 Ny hyreslagstiftning, A 10 Nya bestämmelser för tjänstebostäder och s. k. fria bostäder, A 11 Hyressättning för enkelrum och dubbletter, A 12 Ändring av vissa hyresvillkor för uthyrningsbostäder, A 13 Beräkning av hyra för bostadsrättslägenhet, A 14 1974 års hyresöversyn (familjebostäder -- uthyrningsbostäder), A 14 a 1974 års hyresöversyn (familjebostäder -- uthyrningsbostäder i Västerbottens och Norrbottens län), A 15 1974 års hyresöversyn (tjänstebostäder), A 15 a 1974 års hyresöversyn (tjänstebostäder i Västerbottens och Norrbottens län), A 16 1974 års hyresöversyn (enkelrum och dubbletter -- långtidsförhyrning), A 17 Hyresförhandlingslagen och dess tillämpning inom det statliga bostadsbeståndet, A 18 Ytmaximering, tjänstebostäder, A 19 Bostadsanvisningslag, B 1 Hyreshöjning för standardhöjande förbättringsarbeten, B 2 Hyreshöjning för standardhöjande förbättringsarbeten (ändring av tabell 2 i cirkulär B 1), B 3 Hyreshöjning för standardhöjande förbättringsarbeten. Ändring av tabell 1 i cirkulär B 1 samt tabell 2 i cirkulär B 2, B 4 Hyreshöjning för vissa ombyggnads-, ändrings- och underhållsarbeten, C 1 Generell hyreshöjning fr. o. m. den 1 januari 1963, C 2 Hyreshöjning den 1 januari 1964 m. m., C 3 Ändring av hyrorna för tjänstebostäder och statsverkets uthyrningsbostäder fr. o.m. den 1 april 1965, C 4 Ändring av hyrorna för tjänstebostäder och statsverkets uthyrningsbostäder fr. o. m. den 1 april 1966, C 5 Ändring av hyrorna för tjänstebostäder och statsverkets uthyrningsbostäder fr. o. m. den 1 april 1967, C 6 Ändring av hyrorna för tjänstebostäder och statsverkets uthyrningsbostäder fr. o. m. den 1 april 1968, C 7 Ändring av hyrorna i SPD:s bostadsbestånd -- tjänstebostäder och uthyrningsbostäder -- fr. o. m. den 1 april 1969, C 8 Ändring av hyrorna i SPD:s bostadsbestånd -- fr. o. m. den 1 april 1970, C 9 Ändring av hyrorna i SPD:s bostadsbestånd -- fr. o. m. den 1 april 1971, C 10 Generell hyreshöjning och va-tillägg 1972, C 11 Ändring av hyrorna i SPD:s bostadsbestånd (tjänste- och uthyrningsbostäder) fr. o. m. den 1 oktober 1972, C 12 Ändring av hyrorna i SPD:s bostadsbestånd (tjänste- och uthyrningsbostäder) 1973/74, C 13 Hyreshöjning 1976-10-01 -- statens familjebostäder, C 13 a Hyreshöjning 1976-10-01 -- enkelrum/dubbletter, C 13 b Hyreshöjning 1976-10-01 -- kyrkliga tjänstebostäder, C 14 Hyreshöjning 1977-10-01 -- statens familjebostäder, C 14 a Hyreshöjning 1977-10-01 -- enkelrum/dubbletter, C 14 b Hyreshöjning 1977-11-01 -- kyrkliga tjänstebostäder, C 15 Hyreshöjning 1978-10-01 -- statens familjebostäder, C 15 a Hyreshöjning 1979-10-01 -- enkelrum/dubbletter, C 15 b Hyreshöjning 1979-01-01 -- kyrkliga tjänstebostäder, C 16 Hyreshöjning 1979-10-01 -- statens familjebostäder, C 16 a Hyreshöjning 1979-10-01 -- enkelrum/dubbletter, C 16 b Hyreshöjning 1980-04-01 -- kyrkliga tjänstebostäder, C 17 Hyreshöjning 1980-10-01 -- statens familjebostäder, C 17 a Hyreshöjning 1980-10-01 -- enkelrum/dubbletter, C 17 b Hyreshöjning 1981-01-01 -- kyrkliga tjänstebostäder, C 18 Hyreshöjning 1981-10-01 -- statens familjebostäder, C 18 a Hyreshöjning 1981-10-01 -- enkelrum/dubbletter, C 18 b Hyreshöjning 1982-01-01 -- kyrkliga tjänstebostäder, C 19 Hyreshöjning 1982-10-01 -- statens familjebostäder, C 19 a Hyreshöjning 1982-10-01 -- enkelrum/dubbletter, C 20 Hyreshöjning 1983-10-01 -- statens familjebostäder, C 20 a Hyreshöjning 1983-10-01 -- enkelrum/dubbletter, C 21 Hyreshöjning 1984-10-01 -- statens familjebostäder, C 21 a Hyreshöjning 1984-10-01 -- enkelrum/dubbletter, D 1 Värme- och varmvattenavgift, D 2 Bränslepriser, D 3 Värme- och varmvattenavgift, E 1 Avgifter för "nyttigheter" förenade med enkelrum och dubbletter -- möbler m. m., elström, tvätt och städning, E 2 Avgifter för "nyttigheter" förenade med enkelrum och dubbletter -- möbler m. m., elström, tvätt och städning, E 3 Avgifter för "nyttigheter" förenade med enkelrum och dubbletter (värme, varmvatten, möbler, elström m. m.) vid långtidsförhyrning, E 4 Avgifter för "nyttigheter" förenade med enkelrum och dubbletter (värme, varmvatten, möbler, elström m. m.) vid långtidsförhyrning, E 5 Avgifter för "nyttigheter" förenade med enkelrum och dubbletter (värme, varmvatten, möbler, elström m. m.) vid långtidsförhyrning, E 6 Avgifter för "nyttigheter" förenade med enkelrum och dubbletter (värme, varmvatten, möbler, elström m. m.) vid långtidsförhyrning, E 7 Avgifter för "nyttigheter" förenade med enkelrum och dubbletter (värme, varmvatten, möbler, elström m. m.) vid långtidsförhyrning, E 8 Avgifter för "nyttigheter" förenade med enkelrum och dubbletter (värme, varmvatten, möbler, elström m. m.) vid långtidsförhyrning, E 9 Avgifter för "nyttigheter" förenade med enkelrum och dubbletter (värme, varmvatten, möbler, elström m. m.) vid långtidsförhyrning, E 10 Avgifter för "nyttigheter" förenade med enkelrum och dubletter (värme, varmvatten, möbler, elström m. m.) vid långtidsförhyrning, E 11 Avgifter för "nyttigheter" förenade med enkelrum och dubbletter (värme, varmvatten, möbler, elström m. m.) vid långtidsförhyrning, F 1 Hyressättning av garage, F 2 Hyressättning av garage m. m., F 3 Hyressättning av garage och bilplatser, F 4 Hyressättning av garage och bilplatser. 3.2 Andra föreskrifter m. m. från statens personalbostadsdelegation som ansluter till 8 § kungörelsen (1968:649) om vissa tjänstebostäder m. m. inom offentlig verksamhet: statens personalbostadsdelegations skrivelse den 22 april 1983 om hyreshöjning 1983-06-01 -- kyrkliga tjänstebostäder, statens personalbostadsdelegations skrivelse den 1 juli 1984 om hyreshöjning 1984-07-01 -- kyrkliga tjänstebostäder. 4. Föreskrifter m. m. som ansluter till punkt 9 i cirkuläret (1975:326) om praktiktjänstgöring hos statsmyndighet: statens arbetsmarknadsnämnds skrivelse den 10 mars 1982 till centrala myndigheter om redovisning 1982 av statlig praktikverksamhet, statens arbetsmarknadsnämnds skrivelse den 7 april 1983 till centrala myndigheter om redovisning 1983 av statlig praktikverksamhet. 5. Föreskrifter m. m. från statens arbetsmarknadsnämnd som ansluter till 6 § förordningen (1979:579) med instruktion för statens arbetsmarknadsnämnd och som har kungjorts i nämndens publikation "SAMN informerar": 1979:1 Dags för anmälan till 1980 års nordiska tjänstemannautbyte, 1980:1 Trygghetsnämndens kansli inordnat i SAMN, 1980:2 Vissa frågor om arbetsfördelning mellan SAMN, SIPU och Statshälsan vad avser åtgärder för arbetshandikappade, 1980:3 Dags att ansöka om nordisk utbytestjänstgöring 1981, 1980:4 SAMN informerar om handläggning av ärenden rörande arbetshandikappade i statligt reglerad anställning, 1980:5 Nu fördelar SAMN pengarna från jämställdhetsanslaget, 1981:1 Dags att ansöka om nordisk utbytestjänstgöring 1982, 1981:2 Ansökan om medel ur jämställdhetsanslaget, 1982:1 Nordisk utbytestjänstgöring, 1982:2 Information om vissa förändringar avseende skyldighet att anmäla ledig statlig tjänst m. m., 1982:3 Nytt anslag för arbetshandikappfrågor, 1982:4 Ansökan om medel ur jämställdhetsanslaget, 1982:5 Anställning med lönebidrag hos staten, 1983:1 Nordisk utbytestjänstgöring, 1983:2 Samverkan mellan statliga myndigheter och försäkringskassor i frågor som rör sjukfrånvaro m. m., 1983:3 Nyanställning av äldre och arbetshandikappade inom statsförvaltningen, 1983:4 Anpassningsgrupper inom statsförvaltningen, 1983:5 Ansökan om medel ur jämställdhetsanslaget, 1984:1 Så här används den s. k. handikappmiljonen, 1984:2 Nordisk utbytestjänstgöring 1985, 1984:3 Praktikplatser och platser för praktisk arbetslivsorientering och yrkesorientering, 1984:4 Statens personskadeförsäkring. Myndigheternas roll i samband med skadeanmälan till trygghetsnämnden, 1984:5 SAMNs roll inom arbetsvårdsområdet. 6. Föreskrifter m. m. som ansluter till 16 och 17 §§ förordningen (1979:1100) med instruktion för trygghetsnämnden: trygghetsnämndens anvisningar (TrN-cirkulär 1974:1) till statens personskadeförsäkring. 7. Föreskrifter m. m. som ansluter till 4 § förordningen (1981:606) om förslags- och trivselverksamheten vid statliga myndigheter och till 4 § förordningen (1981:607) med instruktion för statsförvaltningens centrala förslagsnämnd: statsförvaltningens centrala förslagsnämnds riktlinjer den 30 december 1981 för handläggning och ersättning. 8. Föreskrifter m. m. från statens arbetsmiljönämnd som ansluter till 3 § förordningen (1982:759) med instruktion för statens arbetsmiljönämnd och som har kungjorts i nämndens publikation "SAN informerar": 1978:4 Insamling och bearbetning av arbetsskadeuppgifter, 1978:6 Information om nya arbetsmiljölagen, 1978:11 Nytt skyddsrondsprotokoll, 1979:1 Kostnadsfri hälsoundersökning av personer som exponerats för asbest, skyddsrondernas betydelse för en god arbetsmiljö, 1979:5 Anmälan av arbetsskada, 1979:6 SAN-beslut om handledareutbildning, 1980:2 Information om arbetsmiljöavtalet till alla anställda, 1980:3 Rutiner och hjälpmedel för skyddsrond, 1981:6 Skyddspärm, 1981:8 Rekommendation angående självkopierande papper, 1981:9 Användning av sjukfrånvarouppgifter i arbetsmiljöarbete, 1981:12 Samverkan vid lokalplanering, 1981:13 Sätt fart på planeringen, 1982:3 Så kan arbetsplatsen anpassas till handikapp, 1983:2 Inköp av persondatorer och skrivautomater, 1983:4 Företagshälsovård för statligt anställda, 1984:2 Riktlinjer för skyddsrondsverksamhet nu framtagna. 9. Föreskrifter m. m. som ansluter till regeringens beslut den 11 februari 1982 till statens arbetsmarknadsnämnd (SAMN) med uppdrag att redovisa myndigheternas personalbehov: statens arbetsmarknadsnämnds anvisningar den 11 mars 1982 till statsmyndigheterna för redovisning av bl. a. planerade personalminskningar i myndigheternas anslagsframställningar för budgetåret 1983/84.