Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1984:712 · Visa register
Riksrevisionsverkets kungörelse (1984:712) om ändring i verkets föreskrifter för verkställigheten av förordningen (1975:1318) om dröjsmålsränta på statliga fordringar;
Departement: Riksrevisionsverket
Utfärdad: 1984-07-24
Ikraft: 1984-07-25 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 1993:1138
Upphävd: 1994-01-01
4 Enligt 6 § räntelagen skall dröjsmålsränta beräknas enligt en rörlig räntefot som motsvarar det av riksbanken fastställda vid varje tid gällande diskontot med tillägg av visst antal procentenheter. För särskilt angivet fall stadgas undantag härifrån. Vid tillämpningen av paragrafen bör observeras att, om diskontot förändrats, ränta skall beräknas enligt en annan räntefot från och med denna dag. Uppgift om gällande diskonto publiceras i Svensk författningssamling. Efter samråd med riksrevisionsverket kan myndighet, som så önskar av administrativa skäl, på grund av praxis inom viss bransch eller dylikt, tillämpa annan räntefot eller annat förfarande för beräkningen än som anges ovan. För fordran som löper med ränta när den förfaller till betalning gäller bestämmelserna i 7 § räntelagen. Övergångsbestämmelser 1984:712 Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den dag, då kungörelsen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. Den ändrade lydelsen av punkten 4 gäller dock ej i fall då ränta har börjat löpa före nämnda dag.