Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1984:665 · Visa register
Lag (1984:665) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
Departement: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 1984-06-20
Ikraft: 1984-07-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 1987:576
Upphävd: 1987-07-01
1 § Arvoden för vissa uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ skall utgå enligt följande: 1. Sveriges riksbank Fullmäktig: 20 000 kronor för år. Fullmäktiges ordförande: 6 700 kronor för år utöver fullmäktigearvodet. Fullmäktig som är deputerad: 20 000 kronor för år utöver fullmäktigearvodet. Suppleant för fullmäktig: 6 700 kronor för år. Ledamot av valutastyrelsen som inte är tjänsteman i riksbanken: 8 000 kronor för år. Suppleant i valutastyrelsen som inte är tjänsteman i riksbanken: 2 700 kronor för år. 2. Riksgäldskontoret Fullmäktig: 12 500 kronor för år. Fullmäktiges ordförande: 12 500 kronor för år utöver fullmäktigearvodet. Ledamot av arbetsutskottet som ej är ordförande eller riksgäldsdirektör: 7 200 kronor för år utöver fullmäktigearvodet. Suppleant för fullmäktig: 2 800 kronor för år. 3. Riksdagens förvaltningsstyrelse Ledamot: 8 000 kronor för år. Vice ordförande i förvaltningsstyrelsen: 2 700 kronor för år utöver ledamotsarvodet. Ordförande i direktionen: 3 400 kronor för år utöver arvodet som ledamot av förvaltningsstyrelsen. Ledamot av direktionen som ej är vice ordförande i förvaltningsstyrelsen eller ordförande i direktionen: 2 700 kronor för år utöver arvodet som ledamot av förvaltningsstyrelsen. Suppleant i förvaltningsstyrelsen: 2 700 kronor för år. 4. Riksdagens revisorer Revisor: 11 200 kronor för år. Ordförande: 4 500 kronor för år utöver arvodet som revisor. Vice ordförande: 3 400 kronor för år utöver arvodet som revisor. Ledamot av arbetsutskottet som inte är ordförande eller vice ordförande eller tjänsteman vid kansliet: 2 700 kronor för år utöver arvodet som revisor. Suppleant: 2 700 kronor för år. 5. Nordiska rådets svenska delegation Ledamot av arbetsutskottet: 2 000 kronor för år. Ordförande: 5 000 kronor för år utöver arvodet som ledamot av arbetsutskottet. Suppleant i arbetsutskottet: sammanträdesarvode enligt 2 §. 6. Riksdagens besvärsnämnd Ledamot: 1 500 kronor för år. Ordförande: 4 500 kronor för år utöver ledamotsarvodet. Suppleant: sammanträdesarvode enligt 2 §. 7. Valprövningsnämnden Ledamot och suppleant: Dagarvode med motsvarande tillämpning av bestämmelserna i förordningen (1978:45) om ersättning vid kommittéuppdrag. Ordförande och dennes ersättare: 8 000 kronor för år utöver dagarvodet. Lag (1987:386). 2 § För fullgörande av i 1 § angivna uppdrag utgår särskilt arvode för sammanträdesdag (sammanträdesarvode) med belopp som fastställs av riksdagens förvaltningskontor. Sammanträdesarvode utgår dock inte till a) riksbanksfullmäktig som är deputerad b) riksbankschef c) vice riksbankschef d) riksgäldsdirektör. Till suppleant som deltar i sammanträde utan att delta i beslut utgår sammanträdesarvode endast om respektive organ beslutar det. Sammanträdesarvode enligt denna paragraf utgår ej när arvodering sker med tillämpning av förordningen om ersättning vid kommittéuppdrag. 3 § För resor som företas för fullgörande av uppdrag som avses i 1 § 6 och 7 utgår resekostnadsersättning, traktamente och annan ersättning enligt allmänt reseavtal som gäller för statens tjänstemän eller, när det är fråga om utrikes resa, enligt utlandsresereglementet (1953:666). För riksdagsledamot, som uppbär traktamente enligt ersättningsstadgan (1971:1197) för riksdagens ledamöter 7 och 8 §§, minskas dock dagtraktamentet med det belopp för dag som utgår enligt nämnda bestämmelser. 4 § Riksdagens förvaltningskontor får meddela de beslut och föreskrifter som erfordras för tillämpningen av denna lag. Övergångsbestämmelser Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984. Den skall dock tillämpas från och med den 1 januari 1984. Genom lagen upphävs arvodesstadgan (RFS 1979:1) för riksdagen och dess organ.