Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1984:633 · Visa register
Förordning (1984:633) om resurser för stödinsatser i svenska på vissa yrkesinriktade studievägar i gymnasieskolan
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1984-06-14
Ikraft: 1984-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1987:743
Upphävd: 1987-07-01
1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om extra timunderlag för lärartjänstgöring i ämnet svenska (extra svensktimmar) i årskurs 2 på följande studievägar i kommunernas och landstingskommunernas gymnasieskolor, nämligen bygg- och anläggningsteknisk linje, beklädnadsteknisk linje, el-teleteknisk linje, fordonsteknisk linje, jordbrukslinje, livsmedelsteknisk linje, processteknisk linje, skogsbrukslinje, trädgårdslinje, träteknisk linje och verkstadsteknisk linje samt minst tvååriga specialkurser som liknar yrkesinriktade linjer. 2 § Skolöverstyrelsen får för varje redovisningsår som extra svensktimmar fördela 950 veckotimmar mellan de kommuner och landstingskommuner som i sin gymnasieskola har årskurs 2 med ämnet svenska på en eller flera sådana studievägar som avses i 1 §. Med redovisningsår avses tiden den 1 juli--den 30 juni påföljande kalenderår och med veckotimme en lektion om 40 minuter i veckan. 3 § Om det i kommunens eller landstingskommunens gymnasieskola finns mer än en skolenhet som har årskurs 2 med ämnet svenska på en eller flera sådana studievägar som avses i 1 §, skall kommunens skolstyrelse eller landstingskommunens utbildningsnämnd fördela erhållna extra svensktimmar mellan skolenheterna. 4 § Extra svensktimmar får användas för att skapa mindre och flera undervisningsgrupper eller för att låta mer än en lärare undervisa en grupp. Extra svensktimmar får också användas för stödundervisning åt enskilda elever som behöver sådan. Om användningen av extra svensktimmar beslutar rektor för skolenheten. 5 § Skolöverstyrelsens beslut enligt 2 § får inte överklagas.