Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1984:477 · Visa register
Lag (1984:477) om beslutanderätt för Sveriges turistråd
Departement: Näringsdepartementet
Utfärdad: 1984-06-07
Ikraft: 1984-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1992:444
Upphävd: 1992-07-01 överg.best.
1 § Regeringen får överlämna till Sveriges turistråd eller en under Turistrådet lydande särskild delegation att besluta i frågor om bidrag eller annat stöd inom Turistrådets verksamhetsområde. 2 § Den som hos Sveriges turistråd eller delegation som avses i 1 § har tagit befattning med en fråga som avses i 1 § får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon därvid har erfarit om affärs- eller driftsförhållanden. Övergångsbestämmelser 1992:444 Vad som i 2 § den upphävda lagen sägs om tystnadsplikt skall dock fortfarande gälla.