Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1984:41 · Visa register
Förordning (1984:41) om timreduktioner i gymnasieskolan i förhållande till elevantal
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1984-02-09
Ikraft: 1984-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1987:743
Upphävd: 1987-07-01 överg.best.
1 § I de kommunala och landstingskommunala gymnasieskolorna skall det i timplanen angivna antalet veckotimmar för eleverna i ett ämne i vissa fall minskas enligt föreskrifterna i denna förordning. 2 § Enligt 8 kap. 18 § första stycket skolförordningen (1971:235) skall i vissa fall en undervisningsgrupp anordnas för varje påbörjat 30-tal elever i ett ämne. Om i ett sådant fall det totala antalet elever är lägre än 24, skall antalet veckotimmar enligt timplanen beroende på elevantalet minskas till det veckotimtal som framgår av bilaga till denna förordning. Om det totala antalet elever överstiger 30, skall eleverna tänkas bli fördelade så jämnt som möjligt på det antal grupper som skall anordnas enligt 8 kap. 18 § första stycket skolförordningen. För varje tänkt grupp med 15--17 eller 18--23 elever skall veckotimtal beräknas enligt bilagan. Den faktiska fördelningen på grupper får avvika från den tänkta. Därvid gäller att de faktiska grupperna tillsammans skall ges samma antal veckotimmar som de tänkta. Den faktiska fördelningen får inte leda till att någon grupps elever får för få veckotimmar i förhållande till elevantalet. För att detta skall undvikas får resurstimmar tas i anspråk enligt förordningen (1982:39) om resurstimmar i gymnasieskolan. Är ämnet latin, grekiska, finska, italienska, kinesiska, portugisiska eller ryska, skall antalet veckotimmar minskas endast om det totala antalet elever understiger 9. 2 a § Enligt 8 kap. 18 § första stycket tredje meningen skolförordningen (1971:235) skall vid undervisning i arbetsteknik och annan undervisning med samma syfte en undervisningsgrupp anordnas för varje påbörjat 16-tal elever. Om vissa veckotimmar i ett ämne ägnas åt arbetsteknik eller annan undervisning med samma syfte och övriga veckotimmar i ämnet ägnas åt undervisning där delningstalet inte är 16 utan 30, skall föreskrifterna i 2 § om timreduktion tillämpas i fråga om de veckotimmar för vilka delningstalet 30 gäller. Förordning (1984:739). 3 § För andra veckotimtal enligt timplanen än de i bilagan angivna skall skolöverstyrelsen fastställa vilka veckotimtal som skall gälla. Minskning skall göras med 20--25 procent för grupper om högst 11 elever, med omkring 15 procent för grupper med 12--17 elever och med omkring 10 procent för grupper med 18--23 elever. Ingen minskning skall göras om veckotimtalet enligt timplanen är under 1. För grupper med 12--17 och 18--23 elever skall ingen minskning göras om veckotimtalet är under 1,5 respektive 2. 4 § I förordningen (1985:586) om gymnasieskolans timunderlag för undervisning och statsbidrag finns för minst två terminer långa studievägar föreskrifter om inverkan av förändringar i elevantal samt om rapporter och avstämningsdagar. Av 9 § nämnda förordning följer att frågan huruvida timreduktion skall göras eller ej får bestämmas på grundval av det elevantal som vid tidpunkten för den preliminära rapporten kan väntas föreligga avstämningsdagen, varvid dock skall iakttas att eleverna alltid skall få så många timmar som behövs med hänsyn till deras faktiska antal. I fall som inte omfattas av den nämnda förordningen avgör elevantalet den 15 september om veckotimantalet skall minskas eller inte. För undervisning som inleds senare under läsåret är elevantalet den första dagen avgörande. Förordning (1985:590). 5 § Timreduktion enligt denna förordning skall inte tillämpas när ett särskilt system för tilldelning av lärarveckotimmar gäller 1. enligt förordningen (1983:505) om samordnade timplaner och resurser i vissa kommuners gymnasieskolor eller 2. enligt särskilda bestämmelser för årskurs 4 av fyraårig teknisk linje. 6 § När denna förordning skall tillämpas på verksamhet där ramtimplaner gäller, skall såsom veckotimtal enligt timplanen anses det veckotimtal för ämnet som har fastställts inom den givna ramen. 7 § Timreduktion enligt denna förordning görs även i fall där självstudietid läggs ut i ämnet. 8 § I stället för att timreduktion genomförs helt eller delvis kan resurstimmar tas i anspråk enligt förordningen (1982:39) om resurstimmar i gymnasieskolan. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1987:743 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987. 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1966:115) om statsbidrag till driftkostnader för viss kommunal utbildning, såvitt gäller statsbidrag till undervisningen i den kommunala och landstingskommunala gymnasieskolan, förordningen (1982:39) om resurstimmar i gymnasieskolan, förordningen (1982:490) om extra undervisning i svenska för vissa elever i gymnasieskolan, förordningen (1982:897) om yrkesinriktad filialutbildning i gymnasieskolan, förordningen (1983:46) om kurser för invandrarungdom i gymnasieskolan, förordningen (1983:505) om samordnade timplaner och resurser i vissa kommuners gymnasieskolor, förordningen (1984:41) om timreduktioner i gymnasieskolan i förhållande till elevantal, förordningen (1984:43) om extra resurstimmar i gymnasieskolan, förordningen (1984:571) om ramtimplaner och resurstilldelningssystem för årskurs 4 av fyraårig teknisk linje i gymnasieskolan, förordningen (1984:618) om elevplatser i gymnasieskolan m.m., förordningen (1984:622) om gymnasial lärlingsutbildning, förordningen (1984:624) om intagning till grundskoleanknutna studievägar i gymnasieskolan, förordningen (1984:633) om resurser för stödinsatser i svenska på vissa yrkesinriktade studievägar i gymnasieskolan, förordningen (1985:586) om gymnasieskolans timunderlag för undervisning och statsbidrag, förordningen (1986:353) om statsbidrag till studie- och yrkesorientering i gymnasieskolan, förordningen (1986:397) om resurser för påbyggnadsutbildningar i gymnasieskolan, förordningen (1986:578) om utbildning för döva och gravt hörselskadade i Örebro kommuns gymnasiskola, förordningen (1986:579) om utbildning för hörselskadade i Örebro kommuns gymnasieskola, 3. Föreskrifterna i förordningen (1984:41) om timreduktioner i gymnasieskolan i förhållande till elevantalet skall, för de fall det i andra förordningar hänvisas till dessa föreskrifter, fortfarande gälla i fråga om andra huvudmän för gymnasieskola än kommuner och landstingskommuner. 4. Om det i en författning hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en bestämmelse i denna förordning tillämpas i stället den nya bestämmelsen, om inte annat följer av punkten 3. 5. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet. 6. Om skolöverstyrelsen före den 1 juli 1986 med stöd av då gällande föreskrifter har medgett en landstingskommun att i sin gymnasieskola anordna en studieväg som inte kan anses höra till något av de områden som anges i 3 kap. 2 § får landstingskommunen, utan hinder av nämnda paragraf, bedriva utbildning på studievägen så länge behov föreligger, om regeringen inte föreskriver annat. 7. Påbyggnadsutbildningar, vilkas utformning skolöverstyrelsen eller en länsskolnämnd har fastställt före den 1 juli 1986, får intill utgången av juni 1989 anordnas i sin utformning vid utgången av juni 1986 utan hinder av 5 kap. 14 § första stycket och 10 kap. 10 och 24 §§. 8. För påbyggnadsutbildningar, vilkas utformning skolöverstyrelsen eller en länsskolnämnd har fastställt före den 1 juli 1986, får utan hinder av 17 kap. 21 § för undervisning intill utgången av juni 1989 beräknas allmänna timresurser som motsvarar timunderlaget, inbegripet timmar för delning av klass, enligt timplanen i dess utformning vid utgången av juni 1986. 9. Om en årskurs av en linje eller en specialkurs som omfattar två eller annat jämnt antal terminer eller första årskursen av en treterminskurs har startat i början av vårtermingen 1987, skall beräkning av allmänna timresurser för undervisning under redovisningsåret 1987/88 göras med utgångspunkt i elevantal och andra förhållanden den 15 september 1987 enligt bilaga 9. Om i annat fall en årskurs av en specialkurs som omfattar två eller annat jämnt antal terminer eller första årskursen av en treterminskurs har startat före den 1 juli 1987 och avslutas under redovisningsåret 1987/88 skall beräkning av allmänna timresurser för undervisning under redovisningsåret göras med utgångspunkt i förhållandena den femte undervisningsdagen under redovisningsåret enligt bilaga 9. Detsamma gäller om tredje terminen av en treterminskurs, en specialkurs som omfattar minst en termin men är kortare än två terminer har startat före och avslutas efter den 1 juli 1987. Om en specialkurs som är kortare än en termin har startat före och avslutas efter den 1 juli 1987, skall allmänna timresurser för undervisning under redovisningsåret 1987/88 göras med utgångspunkt i förhållandena den femte undervisningsdagen redovisningsåret enligt bilaga 9. 10. Om en sommarkurs för invandrarungdom startar före och avslutas efter den 1 juli 1987, skall de vid kursens början gällande föreskrifterna om timunderlag för undervisning och statsbidrag tillämpas på hela kursen. 11. För en LA-kurs vars timplan styrelsen för skolan har fastställt före den 1 januari 1987 med stöd av skolöverstyrelsens föreskrifter skall för redovisningsåret 1987/88 som allmänna timresurser beräknas så många lärarveckotimmar som motsvarar timunderlaget, inbegripet timmar för delning av klass, enligt timplanen i dess utformning vid utgången av år 1986, om inte länsskolnämnden bestämmer annat. För andra LA-kurser med timplaner som fastställts av styrelsen för skolan bestämmer länsskolnämnden hur många lärarveckotimmar som skall beräknas för undervisning under redovisningsåret 1987/88. Länsskolnämnden skall därvid tillämpa de grunder som gäller för påbyggnadsutbildningar enligt 17 kap. 21 §. Bilaga Veckotimtal per års- Veckotimtal för grupper med kurs enligt timplanen med elevantalen -11 12-17 18-23 1 0,75 1 1 1,5 1,25 1,25 1,5 2 1,5 1,75 1,75 2,5 2 2,25 2,25 3 2,5 2,5 2,75 3,5 2,5 3 3,25 4 3 3,5 3,5 4,5 3,5 3,75 4 5 4 4,25 4,5 5,5 4,5 4,75 5 6 4,5 5 5,5 6,5 5 5,5 5,75 7 5,5 6 6,25 7,5 6 6,25 6,75 8 6 6,75 7,25 8,5 6,5 7,25 7,5 9 7 7,75 8 9,5 7,5 8 8,5 10 7,5 8,5 9 10,5 8 9 9,5 11 8,5 9,25 10 11,5 8,5 9,75 10,25 12 9 10,25 10,75