Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1984:224 · Visa register
Förordning (1984:224) om bemyndigande för statens löne- och pensionsverk att besluta om rätt till förtidspension i vissa fall
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1984-05-03
Ikraft: 1984-05-29
Författningen har upphävts genom: SFS 1988:237
Upphävd: 1988-06-01
1 § Statens löne- och pensionsverk får -- vid tillämpningen av statliga pensionsavtal eller statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287, SPR) -- bifalla ansökningar om förtidspension enligt 11 § 1 mom. fjärde stycket SPR, om arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom eller olycksfall i sådan grad att avgång ur tjänsten är motiverad, och enligt 11 § 1 mom. femte stycket SPR. Verket beslutar också om förtidspensionen skall utgå från en tidigare tidpunkt än vid pensioneringsperiodens nedre gräns eller vid pensionsåldern. 2 § Finner statens löne- och pensionsverk vid sin prövning antingen att det är tveksamt om förtidspension bör beviljas eller att en ansökning bör avslås, skall ärendet lämnas över till regeringen för prövning.