Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1984:110 · Visa register
Omplaceringsförordning (1984:110)
Departement: Civildepartementet PP
Utfärdad: 1984-03-15
Ikraft: 1984-04-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1990:73
Upphävd: 1990-04-01 överg.best.
Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning gäller den omplaceringsverksamhet inom statsförvaltningen som statens arbetsmarknadsnämnd svarar centralt för. 2 § I förordningen avses med myndighet en myndighet under regeringen, tjänst en tjänst eller ett långtidsvikariat hos en myndighet, tjänsteman den som innehar en tjänst, arbetshandikappad en tjänsteman som har ett sådant fysiskt, psykiskt eller socialt arbetshinder -- däri inbegripet även nedsättning i arbetsförmågan till följd av missbruk av alkohol eller något annat berusningsmedel -- som medför svårigheter för honom eller henne att behålla sin tjänst, rekryteringsbegränsning att en tjänst inte får kungöras ledig till ansökan inom eller utom myndigheten eller tillsättas utan att statens arbetsmarknadsnämnd har lämnat medgivande till detta, trygghetsavtalet trygghetsavtalet för arbetstagare hos staten (TrA-S) eller trygghetsavtalet för vissa arbetstagare hos skogsvårdsstyrelserna (TrA-Skog). Förordning (1985:956). 3 § De bestämmelser i förordningen som rör en tjänsteman som skall omplaceras med anledning av att en viss statlig verksamhet enligt beslut av riksdagen eller regeringen omlokaliseras tillämpas också på den som är gift med eller under äktenskapsliknande förhållanden varaktigt sammanbor med tjänstemannen. 4 § De bestämmelser i förordningen som rör en tjänsteman som skall omplaceras med anledning av vad arbetsgivaren har åtagit sig i trygghetsavtalet tillämpas också på 1. den som är gift med eller under äktenskapsliknande förhållanden varaktigt sammanbor med tjänstemannen, om denne till följd av omplaceringen skall byta bostadsort och en sådan tillämpning därför skulle underlätta omplaceringen, 2. den vars tjänst till följd av huvudmannabyte har omvandlats till en icke-statlig anställning, om han eller hon inom ett år därefter ansöker om omplacering till någon annan tjänst, 3. den som med tillämpning av trygghetsavtalet har omplacerats till en icke-statlig anställning, om han eller hon inom två år därefter på grund av arbetsbrist blir uppsagd från den anställningen, 4. den som är gift med eller under äktenskapsliknande förhållanden varaktigt sammanbor med en tjänsteman inom försvarsmakten, om denne på grund av en organisationsförändring har förflyttats enligt 7 kap. 8 § lagen (1976:600) om offentlig anställning och därför skall byta bostadsort. Första stycket 4 gäller dock inte när tjänstemannen har ett tidsbegränsat förordnande. Förordning (1985:956). 5 § Vad som sägs i 4 § 2 och 3 gäller under sex månader räknat från ansökningen om omplacering respektive från uppsägningen. Vissa åtgärder vid risk för övertalighet Anmälan 6 § När en myndighet i enlighet med trygghetsavtalet har avgett en förklaring att det finns risk för övertalighet, skall myndigheten omedelbart anmäla detta till statens arbetsmarknadsnämnd. Myndigheten skall också så snart som möjligt till nämnden anmäla de urvalsområden och övertalighetsgrupper som fastställts enligt trygghetsavtalet. Anmälningarna skall ske skriftligen. Samverkanskommittéer 7 § Statens arbetsmarknadsnämnd får efter en anmälan enligt 6 § första stycket bilda särskilda samverkanskommittéer för omplaceringsarbetet på orten. I en sådan kommitté skall ingå företrädare för de myndigheter som enligt nämndens bedömning närmast berörs av omplaceringsåtgärderna. I kommittén skall också ingå företrädare för arbetsmarknadsverket, om det enligt nämndens bedömning inte finns särskilda skäl mot det. Företrädare för berörda lokala arbetstagarorganisationer skall lämnas tillfälle att ingå i kommittén. Rekryteringsbegränsning Beslut 8 § Statens arbetsmarknadsnämnd får besluta att rekryteringsbegränsning skall gälla för vissa tjänster som tillsätts av en myndighet, dock inte tjänster inom utrikesförvaltningen. Beslut om rekryteringsbegränsning tillämpas inte vid -- befordran i befordringsgång, -- förflyttning som avses i 7 kap. 8 § lagen (1976:600) om offentlig anställning eller i däremot svarande bestämmelse, -- omplacering på grund av 7 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd, -- omplacering inom myndigheten med anledning av vad arbetsgivaren har åtagit sig i trygghetsavtalet eller med anledning av vad myndigheten annars anser sig böra göra för att lösa ett sådant övertalighetsfall vid myndigheten som avses i trygghetsavtalet. 9 § Statens arbetsmarknadsnämnd skall fortlöpande anpassa sina beslut om rekryteringsbegränsning efter behovet att placera om tjänstemän med anledning av -- vad arbetsgivaren har åtagit sig i trygghetsavtalet eller vad nämnden annars anser sig böra göra för att lösa ett sådant övertalighetsfall som avses i trygghetsavtalet, -- omlokalisering av någon viss statlig verksamhet enligt beslut av riksdagen eller regeringen, -- en tjänstemans arbetshandikapp. 10 § Innan ett beslut om rekryteringsbegränsning träder i kraft, skall statens arbetsmarknadsnämnd lämna myndigheten tillfälle att yttra sig. Anmälan 11 § När en myndighet vill tillsätta en tjänst, som omfattas av rekryteringsbegränsning, skall myndigheten anmäla detta till statens arbetsmarknadsnämnd. Anvisning 12 § Statens arbetsmarknadsnämnd skall efter en anmälan enligt 11 § pröva möjligheterna att anvisa myndigheten en eller flera tjänstemän -- som behöver omplaceras med anledning av vad arbetsgivaren har åtagit sig i trygghetsavtalet, -- som berörs av att en viss statlig verksamhet enligt beslut av riksdagen eller regeringen omlokaliseras eller -- som behöver omplaceras på grund av att de är arbetshandikappade. Första stycket gäller bara under förutsättning att tjänstemannen själv hos nämnden har ansökt om att bli omplacerad på den angivna grunden. Kan nämnden inte anvisa en sådan tjänsteman som avses i första stycket, får nämnden anvisa en tjänsteman som hos nämnden har ansökt om att bli omplacerad på någon annan grund. 13 § De tjänstemän som anvisas skall omedelbart underrättas om detta av statens arbetsmarknadsnämnd. Därvid skall nämnden upplysa om vad som sägs i 23 §. 14 § Statens arbetsmarknadsnämnd får anvisa bara sådana tjänstemän som enligt nämndens bedömning är tillräckligt kvalificerade för tjänsten omedelbart eller efter en kortare inlärningstid. Tjänstemän i en lägre tjänst än den som skall tillsättas får anvisas bara om särskilda skäl föranleder det. Vid jämförelsen mellan tjänsterna tillämpas 3 § andra och tredje styckena anställningsförordningen (1965:601). 15 § Anvisning av en tjänsteman gäller som medgivande att tillsätta tjänsten med den anvisade. 16 § Kan statens arbetsmarknadsnämnd inte anvisa någon tjänsteman, skall nämnden medge myndigheten att tillsätta tjänsten i vanlig ordning. 17 § En anvisning enligt 12 § eller ett medgivande enligt 16 § skall av statens arbetsmarknadsnämnd lämnas till myndigheten inom en månad från det att nämnden har fått en anmälan enligt 11 §. Tjänstetillsättning 18 § Myndigheten skall på vanliga grunder pröva frågan om tillsättning av en tjänst, som omfattas av rekryteringsbegränsning. Det skall ske inom en månad efter det att myndigheten har fått anvisningen. 19 § Tillsätter myndigheten tjänsten med någon anvisad tjänsteman, skall statens arbetsmarknadsnämnd snarast underrättas om detta. 20 § Beslutar myndigheten att inte tillsätta tjänsten med någon anvisad tjänsteman, skall statens arbetsmarknadsnämnd snarast skriftligen underrättas om detta. I underrättelsen skall myndigheten ange skälen för sitt beslut. 21 § Efter en underrättelse enligt 20 § skall statens arbetsmarknadsnämnd pröva huruvida tjänsten skall få tillsättas i vanlig ordning. Beslutet skall lämnas till myndigheten inom två veckor från det att nämnden har fått underrättelsen. 22 § Medgivande enligt 16 eller 21 § att tillsätta en tjänst i vanlig ordning förfaller, om myndigheten inte tillsätter tjänsten inom sex månader från mottagandet av medgivandet. 23 § En anvisad tjänsteman skall anses som sökande till tjänsten intill dess att han eller hon förklarar sig inte vilja komma i fråga för tjänsten eller återtar sin omplaceringsansökan. Finns det särskilda skäl för det, kan myndigheten dock bestämma att en anvisad tjänsteman, som vill komma i fråga för tjänsten, skall meddela detta till myndigheten inom en viss tid. 24 § Avser anvisningen en tjänsteman som anges i 12 § första stycket och beslutar statens arbetsmarknadsnämnd att tjänsten inte får tillsättas i vanlig ordning, skall myndigheten, om den inte tillsätter tjänsten med den anvisade, på begäran av nämnden lämna över frågan om tillsättning av tjänsten till regeringens prövning. Medgivande att stå kvar i tjänst 25 § Myndigheten får endast efter tillstånd av statens arbetsmarknadsnämnd medge att den som är anställd på en tjänst, som omfattas av rekryteringsbegränsning, får stå kvar i sin tjänst även efter det att han eller hon har uppnått pensioneringsperiodens övre gräns eller pensionsåldern. Avskrivning av omplaceringsärenden 26 § Ett omplaceringsärende hos statens arbetsmarknadsnämnd får avskrivas från vidare handläggning, -- om tjänstemannen vägrar godta anvisning eller anställning på en sådan tjänst som han eller hon skäligen borde ha kunnat godta, -- om tjänstemannen återkallar sin ansökan, -- om det finns särskilda skäl för det. 27 § Frågor om avskrivning av omplaceringsärenden prövas av statens arbetsmarknadsnämnd. Av förordningen (1984:109) med instruktion för trygghetsnämnden framgår dock att frågor om avskrivning av ärenden om omplacering av tjänstemän med anledning av vad arbetsgivaren har åtagit sig i trygghetsavtalet i vissa fall skall prövas av trygghetsnämnden. Avslutande bestämmelser 28 § Statens arbetsmarknadsnämnd skall vid tillämpningen av denna förordning -- särskilt 8 och 9 §§ -- se till att störningar i myndigheternas verksamhet i görlig mån undviks. 29 § Myndigheterna skall på begäran av statens arbetsmarknadsnämnd lämna de uppgifter om personalbehov m. m. som behövs för tillämpningen av förordningen. 30 § Statens arbetsmarknadsnämnds beslut enligt förordningen får inte överklagas. 31 § En myndighets beslut enligt 19 § om tillsättning av en tjänst eller beslut enligt 20 § att inte tillsätta en tjänst får överklagas bara av de tjänstemän som har anvisats av statens arbetsmarknadsnämnd. 32 § Försvarets personalnämnd biträder inom sitt verksamhetsområde statens arbetsmarknadsnämnd vid tillämpningen av förordningen. Övergångsbestämmelser 1990:73 I fråga om ärenden som har väckts hos statens arbetsgivarverk före utgången av mars 1990 skall dock 1--5 och 12--32 §§ i den upphävda förordningen fortfarande tillämpas fram till utgången av juni 1990.