Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1983:880 · Visa register
Förordning (1983:880) om bemyndigande för statens löne- och pensionsverk att besluta om rätt till familjepensionsförmån i vissa fall
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1983-11-24
Ikraft: 1984-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1988:237
Upphävd: 1988-06-01
Inledande bestämmelser 1 § Statens löne- och pensionsverk prövar frågor om rätt till familjepensionsförmåner i de fall som anges i 2--4 §§. Uppkommer tvekan om tillämpningen av denna förordning, får löne- och pensionsverket lämna över ärendet till regeringen för prövning. Beslut 2 § Statens löne- och pensionsverk prövar frågor om rätt till familjepension åt efterlevande änka och barn efter pensionstagare som har rätt till egenpension eller understöd enligt -- kungörelsen (1942:696) med föreskrifter angående pensionering av viss arbetarpersonal i statens tjänst, -- kungörelsen (1944:502) med föreskrifter angående pensionering av vissa f. d. arbetare vid vägväsendet, -- kungörelsen (1947:490) med föreskrifter angående pensionering av viss arbetarpersonal i statens tjänst, -- regeringens beslut den 22 december 1943 om årligt understöd m.m. åt viss icke-ordinarie personal vid postverket, -- regeringens beslut den 30 juni 1948 om årligt understöd m.m. åt viss icke-ordinarie personal vid postverket, -- beslut av regeringen där regeringen förklarat sig vilja framdeles på ansökan pröva frågan om rätt till familjepension åt eventuella efterlevande. 3 § Statens löne- och pensionsverk prövar frågor om rätt till familjepensionsförmån åt en frånskild make om domstol inte förordnat om en sådan pensionsrätt och arbetstagaren har avgått ur tjänst före den 1 december 1974 med rätt till pensionsförmån enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287, SPR) eller enligt äldre statliga personalpensionsbestämmelser. 4 § Statens löne- och pensionsverk prövar frågor om rätt till familjepensionsförmån åt en ogift person, som vid arbetstagarens eller förmånstagarens död stadigvarande sammanbott med honom eller henne under äktenskapsliknande förhållanden och därunder inte uppburit familjepensionsförmåner, om 1. sammanlevnaden varat under minst tio år, 2. den efterlevandes inkomster i huvudsak utgörs av folkpension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och pensionstillskott enligt lagen (1969:205) om pensionstillskott. Särskilda villkor 5 § Den efterlevande får medges rätt till familjepensionsförmån under de förutsättningar som anges i 13 § 1 och 2 mom. SPR. För frånskild make gäller bestämmelserna i deras lydelse den 30 november 1974. 6 § Rätten till familjepensionsförmån upphör om den som har fått pension enligt denna förordning ingår nytt äktenskap. 7 § Familjepensionsförmånen utgår under tid som anges i 13 § 5 mom. SPR. 8 § Familjepensionsförmånen bestäms enligt 14 § 1 mom. SPR på grundval av egenpensionsförmånen eller understödet och fördelas mellan de efterlevande enligt 14 § 2 mom. SPR. För frånskild make gäller bestämmelserna i 14 § 2 mom. SPR i deras lydelse den 30 november 1974. Familjepensionsförmån enligt 3 eller 4 § får utgå endast i den mån den inte inkräktar på en efterlevandes rätt till förmån. 9 § Familjepensionsförmånen samordnas och ändras enligt 6 och 7 §§ respektive 15 § 1 mom. SPR. Avslutande bestämmelser 10 § Kostnaden för familjepensionsförmånen betalas i den ordning som gäller för egenpensionen eller understödet. 11 § Underrättelse om statens löne- och pensionsverks beslut enligt 3 och 4 §§ lämnas till civildepartementet.