Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1983:737 · Visa register
Förordning (1983:737) om avgift för administration av vissa statliga lån
Departement: Finansdepartementet BA ToT
Utfärdad: 1983-06-16
Ändring införd: t.o.m. SFS 1998:433
Ikraft: 1983-09-01 överg.best.
1 § Låntagaren skall betala uppläggningsavgift och aviseringsavgift för lån som beviljats eller som tidigare har beviljats och övertas enligt 1. förordningen (1977:395) om försöksverksamhet med statligt kreditstöd till bokhandel, 2. förordningen (1977:523) om stöd till tidningar på andra språk än svenska, 3. förordningen (1981:409) om statligt stöd till dagstidningar, 4. förordningen (1978:250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering, 5. förordningen (1978:516) om statligt stöd till fiskets rationalisering, m. m., 6. förordningarna (1977:174, 1979:1141) om statligt stöd till trädgårdsföretag, 7. förordningen (1979:638) om statligt stöd till glesbygder, 8. §§ 57--70 arbetsmarknadskungörelsen (1966:368), 9. kungörelsen (1964:411) om statslån till sjukhem, 10. kungörelsen (1966:173) om statsbidrag och lån till barnstugor, 11. förordningen om ändring av reglementet för utdelning av lån till utländska läkare för viss efterutbildning (N 1977:158), 12. förordningen (1985:439) om statligt stöd till yrkesfisket m. m., 13. förordningen (1977:1123) om statligt stöd till strukturåtgärder inom specialstålindustrin m. m. 14. förordningen (1971:324) om lån till den mindre skeppsfarten och 15. förordningen (1985:325) om statligt stöd till bokhandeln. Detsamma skall gälla för lån som beviljas personal inom utrikesförvaltningen m. m. och biståndsförvaltningen m. m. enligt särskilda regeringsbeslut. Förordning (1988:773). 2 § Uppläggningsavgiften är 200 kr. per lån och skall betalas när lånet eller första delposten av lånet betalas ut. 3 § Aviseringsavgiften är 15 kr. per lån och avisering och skall betalas varje gång låntagaren aviseras att betala ränta eller kapitalbelopp. 4 § Inkomster av uppläggningsavgiften och aviseringsavgiften enligt denna förordning skall redovisas under den inkomsttitel där ränteinkomsterna för resp. lån redovisas eller, om ränta inte utgår för lånet, under inkomsttiteln Övriga ränteinkomster. Avgifterna skall särredovisas på ett konto i myndigheternas räkenskaper. 5 § Ekonomistyrningsverket får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning. Förordning (1998:433). Övergångsbestämmelser 1983:737 Denna förordning träder i kraft den 1 september 1983. Bestämmelserna om uppläggningsavgift tillämpas för lån som beviljas fr. o. m. den 1 september 1983. Bestämmelserna om aviseringsavgift tillämpas för avisering som görs fr. o. m. den 1 september 1983. 1988:773 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988. 2. Bestämmelserna om uppläggningsavgift tillämpas för lån som beviljas efter ikraftträdandet. Bestämmelserna om aviseringsavgift tillämpas för avisering som görs efter ikraftträdandet.