Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1983:724 · Visa register
Förordning (1983:724) om skolverksamhet under krig och vid krigsfara
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1983-06-30
Ikraft: 1983-08-02
Författningen har upphävts genom: SFS 1988:1129
Upphävd: 1989-01-01
Inledande föreskrift 1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om skolverksamhet under krig och vid krigsfara samt om planläggning av sådan verksamhet. Föreskrifterna i 2--6, 9, 10 och 12--15 §§ som rör verksamheten under krig och vid krigsfara skall tillämpas om regeringen beslutar det. Föreskrifterna i 7, 8 och 11 §§ som rör planläggningen skall tillämpas utan särskilt beslut av regeringen. Grundskolans och gymnasieskolans verksamhet 2 § Skolstyrelsen i en kommun skall sörja för att alla skolpliktiga barn som vistas i kommunen får föreskriven utbildning i dess grundskola. 3 § Skolstyrelsen får göra sådana jämkningar i grundskolans timplaner och kursplaner som kan behövas för att utbildningen skall kunna bedrivas. 4 § Utbildningen i gymnasieskolan skall bedrivas i den utsträckning som förhållandena medger. 5 § Om gymnasieskolans personal, lokaler och utrustning behövs för grundskolans verksamhet skall skolstyrelsen helt eller delvis lägga ner gymnasieskolans verksamhet och använda resurserna för grundskolan. 6 § Om gymnasieskolans personal, lokaler och utrustning behövs för arbetsmarknadsutbildning får länsskolnämnden bestämma att gymnasieskolan i en kommun helt eller delvis skall läggas ner och att resurserna skall användas för arbetsmarknadsutbildning. Ett sådant beslut skall gälla framför ett beslut av skolstyrelsen enligt 5 §. Planläggning av skolverksamheten 7 § En kommuns planläggning enligt 6 § lagen (1964:63) om kommunal beredskap skall, i fråga om skolverksamheten, ske efter samråd med länsskolnämnden. 8 § Länsskolnämnden skall underrätta länsstyrelsen om skolans behov av lokaler under krig och vid krigsfara. Länsstyrelsen beslutar jämlikt förordningen (1978:561) om förberedelser för krigsanskaffning vilka lokaler som får användas för skolans behov. Länsskolnämndens verksamhet 9 § Länsskolnämnden skall fullgöra de uppgifter i fråga om skolverksamheten i länet som eljest ankommer på skolöverstyrelsen om ej annat följer av denna förordning, av beslut av regeringen eller av beslut av skolöverstyrelsen. 10 § Länsskolnämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst två andra ledamöter är närvarande. 11 § Om länsskolnämndens kansli under krig eller vid krigsfara avses bli förlagt till annan ort, skall nämnden under fredstid förbereda flyttningen och hos länsstyrelsen begära tillstånd att ta lokaler i anspråk enligt förordningen (1978:561) om förberedelser för krigsanskaffning. 12 § Länsskolinspektören skall stå till länsstyrelsens förfogande som expert i skolfrågor. Tjänstetillsättning 13 § En tjänst som tillsätts av skolöverstyrelsen får av länsskolnämnden endast tillsättas som vikariat. Överklagande 14 § Beslut av skolstyrelse enligt denna förordning överklagas hos länsskolnämnden. 15 § En länsskolnämnds beslut får inte överklagas.